Grammalecte  Artifact Description

Artifact 7818fba5e58e92423494fce9c2a156e1a53a58d31ca2bdbdb145e780004b0890:

  • File gc_lang/fr/webext/img/contextmenu.png
    • 2017-10-17 19:01:38 — part of check-in [4b8ba24195] on branch webext3 — [fx] WebExt: update context menu picture (user: olr size: 3931)
    • 2017-10-18 11:11:21 — part of check-in [a176d99c0b] on branch trunk — [fx] merge webext3: better interface (user: olr size: 3931)