Grammalecte  Artifact Description

Artifact 196c3548e061eb2f1fbe1916a29b4ae42ff4d68bb3325bf7ab26d9a6d8fc7c76:

  • File gc_lang/fr/modules/mfsp_data.py
    • 2019-09-06 14:19:06 — part of check-in [4d3d164ada] on branch trunk — [fr] dictionary update: 6.4.3 (user: olr size: 199138)
    • 2019-09-06 16:32:43 — part of check-in [3bec30b855] on branch tbme — merge trunk (user: olr size: 199138)