Grammalecte  Changes On Branch 8adf5885805b36fe

Changes In Branch graphspell Through [8adf588580] Excluding Merge-Ins

This is equivalent to a diff from d27b7d08ff to 8adf588580

2017-12-25
13:19
[build] merge graphspell: graphspell as independant package check-in: 37ee1a1b0d user: olr tags: build, trunk
2017-12-24
22:15
[tb] Thunderbird uses his own worker now check-in: ab82e044de user: olr tags: graphspell, tb
21:15
[fr] correction de codes de positionnement pour JS check-in: 8adf588580 user: olr tags: fr, graphspell
21:11
[build] WebExt: fix imports check-in: addfd48c29 user: olr tags: build, graphspell
17:50
[build] graphspell as separate package check-in: ab436f24fc user: olr tags: build, graphspell
2017-12-22
15:08
[fr] formateur de texte: tiret en début de paragraphe avant points check-in: d27b7d08ff user: olr tags: fr, trunk
09:12
[fx] new description for WebExtension (necessary to be found via search engine) check-in: c008f61541 user: olr tags: fx, trunk

Deleted gc_core/js/char_player.js version [c9b14a8774].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
// list of similar chars
// useful for suggestion mechanism

${map}


var char_player = {

  _dTransChars: new Map([
    ['à', 'a'], ['é', 'e'], ['î', 'i'], ['ô', 'o'], ['û', 'u'], ['ÿ', 'i'], ['y', 'i'],
    ['â', 'a'], ['è', 'e'], ['ï', 'i'], ['ö', 'o'], ['ù', 'u'], ['ŷ', 'i'],
    ['ä', 'a'], ['ê', 'e'], ['í', 'i'], ['ó', 'o'], ['ü', 'u'], ['ý', 'i'],
    ['á', 'a'], ['ë', 'e'], ['ì', 'i'], ['ò', 'o'], ['ú', 'u'], ['ỳ', 'i'],
    ['ā', 'a'], ['ē', 'e'], ['ī', 'i'], ['ō', 'o'], ['ū', 'u'], ['ȳ', 'i'],
    ['ñ', 'n'], ['k', 'q'], ['w', 'v'],
    ['œ', 'oe'], ['æ', 'ae'], 
  ]),

  simplifyWord: function (sWord) {
    // word simplication before calculating distance between words
    sWord = sWord.toLowerCase();
    let sNewWord = "";
    let i = 1;
    for (let c of sWord) {
      let cNew = this._dTransChars.gl_get(c, c);
      let cNext = sWord.slice(i, i+1)
      if (cNew != this._dTransChars.gl_get(cNext, cNext)) {
        sNewWord += cNew;
      }
      i++;
    }
    return sNewWord.replace(/eau/g, "o").replace(/au/g, "o").replace(/ai/g, "e").replace(/ei/g, "e").replace(/ph/g, "f");
  },

  aVowel: new Set("aáàâäāeéèêëēiíìîïīoóòôöōuúùûüūyýỳŷÿȳœæAÁÀÂÄĀEÉÈÊËĒIÍÌÎÏĪOÓÒÔÖŌUÚÙÛÜŪYÝỲŶŸȲŒÆ"),
  aConsonant: new Set("bcçdfghjklmnñpqrstvwxzBCÇDFGHJKLMNÑPQRSTVWXZ"),
  aDouble: new Set("bcdfjklmnprstzBCDFJKLMNPRSTZ"), // letters that may be used twice successively


  // Similar chars

  d1to1: new Map([
    ["1", "liîLIÎ"],
    ["2", "zZ"],
    ["3", "eéèêEÉÈÊ"],
    ["4", "aàâAÀÂ"],
    ["5", "sgSG"],
    ["6", "bdgBDG"],
    ["7", "ltLT"],
    ["8", "bB"],
    ["9", "gbdGBD"],
    ["0", "oôOÔ"],

    ["a", "aàâáäæ"],
    ["A", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["à", "aàâáäæ"],
    ["À", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["â", "aàâáäæ"],
    ["Â", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["á", "aàâáäæ"],
    ["Á", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["ä", "aàâáäæ"],
    ["Ä", "AÀÂÁÄÆ"],

    ["æ", "æéa"],
    ["Æ", "ÆÉA"],

    ["c", "cçskqśŝ"],
    ["C", "CÇSKQŚŜ"],
    ["ç", "cçskqśŝ"],
    ["Ç", "CÇSKQŚŜ"],

    ["e", "eéèêëœ"],
    ["E", "EÉÈÊËŒ"],
    ["é", "eéèêëœ"],
    ["É", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ê", "eéèêëœ"],
    ["Ê", "EÉÈÊËŒ"],
    ["è", "eéèêëœ"],
    ["È", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ë", "eéèêëœ"],
    ["Ë", "EÉÈÊËŒ"],

    ["g", "gj"],
    ["G", "GJ"],
    
    ["i", "iîïyíìÿ"],
    ["I", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["î", "iîïyíìÿ"],
    ["Î", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ï", "iîïyíìÿ"],
    ["Ï", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["í", "iîïyíìÿ"],
    ["Í", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ì", "iîïyíìÿ"],
    ["Ì", "IÎÏYÍÌŸ"],

    ["j", "jg"],
    ["J", "JG"],

    ["k", "kcq"],
    ["K", "KCQ"],

    ["n", "nñ"],
    ["N", "NÑ"],

    ["o", "oôóòöœ"],
    ["O", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ô", "oôóòöœ"],
    ["Ô", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ó", "oôóòöœ"],
    ["Ó", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ò", "oôóòöœ"],
    ["Ò", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ö", "oôóòöœ"],
    ["Ö", "OÔÓÒÖŒ"],

    ["œ", "œoôeéèêë"],
    ["Œ", "ŒOÔEÉÈÊË"],

    ["q", "qck"],
    ["Q", "QCK"],

    ["s", "sśŝcç"],
    ["S", "SŚŜCÇ"],
    ["ś", "sśŝcç"],
    ["Ś", "SŚŜCÇ"],
    ["ŝ", "sśŝcç"],
    ["Ŝ", "SŚŜCÇ"],

    ["u", "uûùüú"],
    ["U", "UÛÙÜÚ"],
    ["û", "uûùüú"],
    ["Û", "UÛÙÜÚ"],
    ["ù", "uûùüú"],
    ["Ù", "UÛÙÜÚ"],
    ["ü", "uûùüú"],
    ["Ü", "UÛÙÜÚ"],
    ["ú", "uûùüú"],
    ["Ú", "UÛÙÜÚ"],

    ["v", "vw"],
    ["V", "VW"],

    ["w", "wv"],
    ["W", "WV"],

    ["x", "xck"],
    ["X", "XCK"],

    ["y", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Y", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ÿ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ÿ", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ŷ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ŷ", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ý", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ý", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ỳ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ỳ", "YŸIÎŶÝỲ"],

    ["z", "zs"],
    ["Z", "ZS"],
  ]),

  d1toX: new Map([
    ["æ", ["ae",]],
    ["Æ", ["AE",]],
    ["b", ["bb",]],
    ["B", ["BB",]],
    ["c", ["cc", "ss", "qu", "ch"]],
    ["C", ["CC", "SS", "QU", "CH"]],
    ["d", ["dd",]],
    ["D", ["DD",]],
    ["é", ["ai", "ei"]],
    ["É", ["AI", "EI"]],
    ["f", ["ff", "ph"]],
    ["F", ["FF", "PH"]],
    ["g", ["gu", "ge", "gg", "gh"]],
    ["G", ["GU", "GE", "GG", "GH"]],
    ["j", ["jj", "dj"]],
    ["J", ["JJ", "DJ"]],
    ["k", ["qu", "ck", "ch", "cu", "kk", "kh"]],
    ["K", ["QU", "CK", "CH", "CU", "KK", "KH"]],
    ["l", ["ll",]],
    ["L", ["LL",]],
    ["m", ["mm", "mn"]],
    ["M", ["MM", "MN"]],
    ["n", ["nn", "nm", "mn"]],
    ["N", ["NN", "NM", "MN"]],
    ["o", ["au", "eau"]],
    ["O", ["AU", "EAU"]],
    ["œ", ["oe", "eu"]],
    ["Œ", ["OE", "EU"]],
    ["p", ["pp", "ph"]],
    ["P", ["PP", "PH"]],
    ["q", ["qu", "ch", "cq", "ck", "kk"]],
    ["Q", ["QU", "CH", "CQ", "CK", "KK"]],
    ["r", ["rr",]],
    ["R", ["RR",]],
    ["s", ["ss", "sh"]],
    ["S", ["SS", "SH"]],
    ["t", ["tt", "th"]],
    ["T", ["TT", "TH"]],
    ["x", ["cc", "ct", "xx"]],
    ["X", ["CC", "CT", "XX"]],
    ["z", ["ss", "zh"]],
    ["Z", ["SS", "ZH"]],
  ]),

  get1toXReplacement: function (cPrev, cCur, cNext) {
    if (this.aConsonant.has(cCur) && (this.aConsonant.has(cPrev) || this.aConsonant.has(cNext))) {
      return [];
    }
    return this.d1toX.gl_get(cCur, []);
  },

  d2toX: new Map([
    ["am", ["an", "en", "em"]],
    ["AM", ["AN", "EN", "EM"]],
    ["an", ["am", "en", "em"]],
    ["AN", ["AM", "EN", "EM"]],
    ["au", ["eau", "o", "ô"]],
    ["AU", ["EAU", "O", "Ô"]],
    ["em", ["an", "am", "en"]],
    ["EM", ["AN", "AM", "EN"]],
    ["en", ["an", "am", "em"]],
    ["EN", ["AN", "AM", "EM"]],
    ["ai", ["ei", "é", "è", "ê", "ë"]],
    ["AI", ["EI", "É", "È", "Ê", "Ë"]],
    ["ei", ["ai", "é", "è", "ê", "ë"]],
    ["EI", ["AI", "É", "È", "Ê", "Ë"]],
    ["ch", ["sh", "c", "ss"]],
    ["CH", ["SH", "C", "SS"]],
    ["ct", ["x", "cc"]],
    ["CT", ["X", "CC"]],
    ["oa", ["oi",]],
    ["OA", ["OI",]],
    ["oi", ["oa", "oie"]],
    ["OI", ["OA", "OIE"]],
    ["ph", ["f",]],
    ["PH", ["F",]],
    ["qu", ["q", "cq", "ck", "c", "k"]],
    ["QU", ["Q", "CQ", "CK", "C", "K"]],
    ["ss", ["c", "ç"]],
    ["SS", ["C", "Ç"]],
    ["un", ["ein",]],
    ["UN", ["EIN",]],
  ]),

  // End of word
  dFinal1: new Map([
    ["a", ["as", "at", "ant", "ah"]],
    ["A", ["AS", "AT", "ANT", "AH"]],
    ["c", ["ch",]],
    ["C", ["CH",]],
    ["e", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait", "ent", "eh"]],
    ["E", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT", "ENT", "EH"]],
    ["é", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["É", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["è", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["È", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["ê", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["Ê", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["ë", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["Ë", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["g", ["gh",]],
    ["G", ["GH",]],
    ["i", ["is", "it", "ie", "in"]],
    ["I", ["IS", "IT", "IE", "IN"]],
    ["n", ["nt", "nd", "ns", "nh"]],
    ["N", ["NT", "ND", "NS", "NH"]],
    ["o", ["aut", "ot", "os"]],
    ["O", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["ô", ["aut", "ot", "os"]],
    ["Ô", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["ö", ["aut", "ot", "os"]],
    ["Ö", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["p", ["ph",]],
    ["P", ["PH",]],
    ["s", ["sh",]],
    ["S", ["SH",]],
    ["t", ["th",]],
    ["T", ["TH",]],
    ["u", ["ut", "us", "uh"]],
    ["U", ["UT", "US", "UH"]],
  ]),

  dFinal2: new Map([
    ["ai", ["aient", "ais", "et"]],
    ["AI", ["AIENT", "AIS", "ET"]],
    ["an", ["ant", "ent"]],
    ["AN", ["ANT", "ENT"]],
    ["en", ["ent", "ant"]],
    ["EN", ["ENT", "ANT"]],
    ["ei", ["ait", "ais"]],
    ["EI", ["AIT", "AIS"]],
    ["on", ["ons", "ont"]],
    ["ON", ["ONS", "ONT"]],
    ["oi", ["ois", "oit", "oix"]],
    ["OI", ["OIS", "OIT", "OIX"]],
  ]),


  // Préfixes et suffixes
  aPfx1: new Set([
    "anti", "archi", "contre", "hyper", "mé", "méta", "im", "in", "ir", "par", "proto",
    "pseudo", "pré", "re", "ré", "sans", "sous", "supra", "sur", "ultra"
  ]),

  aPfx2: new Set([
    "belgo", "franco", "génito", "gynéco", "médico", "russo"
  ]),


  cut: function (sWord) {
    // returns an arry of strings (prefix, trimed_word, suffix)
    let m = /^([a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9_ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+)(-(?:t-|)(?:ils?|elles|on|je|tu|nous|vous)$)/.exec(sWord);
    if (m) {
      return ["", m[1], m[2]];
    }
    return ["", sWord, ""];
  },

  // Other functions
  filterSugg: function (aSugg) {
    return aSugg.filter((sSugg) => { return !sSugg.endsWith("è") && !sSugg.endsWith("È"); });
  }

}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Deleted gc_core/js/helpers.js version [b352512c63].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

// HELPERS
/*jslint esversion: 6*/
/*global console,require,exports,XMLHttpRequest*/

"use strict";

// In Firefox, there is no console.log in PromiseWorker, but there is worker.log.
// In Thunderbird, you can’t access to console directly. So it’s required to pass a log function.
let funcOutput = null;

var helpers = {

  setLogOutput: function (func) {
    funcOutput = func;
  },

  echo: function (obj) {
    if (funcOutput !== null) {
      funcOutput(obj);
    } else {
      console.log(obj);
    }
    return true;
  },

  logerror: function (e, bStack=false) {
    let sMsg = "\n" + e.fileName + "\n" + e.name + "\nline: " + e.lineNumber + "\n" + e.message;
    if (bStack) {
      sMsg += "\n--- Stack ---\n" + e.stack;
    }
    if (funcOutput !== null) {
      funcOutput(sMsg);
    } else {
      console.error(sMsg);
    }
  },

  inspect: function (o) {
    let sMsg = "__inspect__: " + typeof o;
    for (let sParam in o) {
      sMsg += "\n" + sParam + ": " + o.sParam;
    }
    sMsg += "\n" + JSON.stringify(o) + "\n__end__";
    this.echo(sMsg);
  },

  loadFile: function (spf) {
    // load ressources in workers (suggested by Mozilla extensions reviewers)
    // for more options have a look here: https://gist.github.com/Noitidart/ec1e6b9a593ec7e3efed
    // if not in workers, use sdk/data.load() instead
    try {
      let xRequest;
      if (typeof XMLHttpRequest !== "undefined") {
        xRequest = new XMLHttpRequest();
      } else {
        // JS sucks again… necessary for Thunderbird
        let { Cc, Ci } = require("chrome");
        xRequest = Cc["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"].createInstance();
        xRequest.QueryInterface(Ci.nsIXMLHttpRequest);
      }
      xRequest.open('GET', spf, false); // 3rd arg is false for synchronous, sync is acceptable in workers
      xRequest.overrideMimeType('text/json');
      xRequest.send();
      return xRequest.responseText;
    }
    catch (e) {
      this.logerror(e);
      return null;
    }
  },

  // conversions
  objectToMap: function (obj) {
    let m = new Map();
    for (let param in obj) {
      m.set(param, obj[param]);
    }
    return m;
  },

  mapToObject: function (m) {
    let obj = {};
    for (let [k, v] of m) {
      obj[k] = v;
    }
    return obj;
  }
};


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.setLogOutput = helpers.setLogOutput;
  exports.echo = helpers.echo;
  exports.logerror = helpers.logerror;
  exports.inspect = helpers.inspect;
  exports.loadFile = helpers.loadFile;
  exports.objectToMap = helpers.objectToMap;
  exports.mapToObject = helpers.mapToObject;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Deleted gc_core/js/ibdawg.js version [c1be157216].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
//// IBDAWG
/*jslint esversion: 6*/
/*global console,require,exports*/

"use strict";


if (typeof(require) !== 'undefined') {
  var str_transform = require("resource://grammalecte/str_transform.js");
  var helpers = require("resource://grammalecte/helpers.js");
  var char_player = require("resource://grammalecte/char_player.js");
}


// Don’t remove <string>. Necessary in TB.
${string}
${map}
${set}


class SuggResult {
  // Structure for storing, classifying and filtering suggestions

  constructor (sWord, nDistLimit=-1) {
    this.sWord = sWord;
    this.sSimplifiedWord = char_player.simplifyWord(sWord);
    this.nDistLimit = (nDistLimit >= 0) ? nDistLimit : Math.floor(sWord.length / 3) + 1;
    this.nMinDist = 1000;
    this.aSugg = new Set();
    this.dSugg = new Map([ [0, []], [1, []], [2, []] ]);
  }

  addSugg (sSugg, nDeep=0) {
    // add a suggestion
    if (!this.aSugg.has(sSugg)) {
      let nDist = str_transform.distanceDamerauLevenshtein(this.sSimplifiedWord, char_player.simplifyWord(sSugg));
      if (nDist <= this.nDistLimit) {
        if (!this.dSugg.has(nDist)) {
          this.dSugg.set(nDist, []);
        }
        this.dSugg.get(nDist).push(sSugg);
        this.aSugg.add(sSugg);
        if (nDist < this.nMinDist) {
          this.nMinDist = nDist;
        }
        this.nDistLimit = Math.min(this.nDistLimit, this.nMinDist+2);
      }
    }
  }

  getSuggestions (nSuggLimit=10, nDistLimit=-1) {
    // return a list of suggestions
    let lRes = [];
    if (this.dSugg.get(0).length) {
      // we sort the better results with the original word
      let dDistTemp = new Map();
      lRes.forEach((sSugg) => { dDistTemp.set(sSugg, str_transform.distanceDamerauLevenshtein(this.sWord, sSugg)); });
      lRes = lRes.sort((sA, sB) => { return dDistTemp.get(sA) - dDistTemp.get(sB); });
      dDistTemp.clear();
    }
    for (let lSugg of this.dSugg.values()) {
      for (let sSugg of lSugg) { lRes.push(sSugg); }
      if (lRes.length > nSuggLimit) {
        break;
      }
    }
    lRes = char_player.filterSugg(lRes);
    if (this.sWord.gl_isTitle()) {
      lRes = lRes.map((sSugg) => { return sSugg.gl_toCapitalize(); });
    }
    else if (this.sWord.gl_isUpperCase()) {
      lRes = lRes.map((sSugg) => { return sSugg.toUpperCase(); });
    }
    return lRes.slice(0, nSuggLimit);
  }

  reset () {
    this.aSugg.clear();
    this.dSugg.clear();
  }
}


class IBDAWG {
  // INDEXABLE BINARY DIRECT ACYCLIC WORD GRAPH

  constructor (sDicName, sPath="") {
    try {
      let sURL = (sPath !== "") ? sPath + "/" + sDicName : "resource://grammalecte/_dictionaries/"+sDicName;
      const dict = JSON.parse(helpers.loadFile(sURL));
      Object.assign(this, dict);
    }
    catch (e) {
      throw Error("# Error. File not found or not loadable.\n" + e.message + "\n");
    }
    /*
      Properties:
      sName, nVersion, sHeader, lArcVal, nArcVal, byDic, sLang, nChar, nBytesArc, nBytesNodeAddress,
      nEntries, nNode, nArc, nAff, cStemming, nTag, dChar, _arcMask, _finalNodeMask, _lastArcMask, _addrBitMask, nBytesOffset,
    */

    /*
      Bug workaround.
      Mozilla’s JS parser sucks. Can’t read file bigger than 4 Mb!
      So we convert huge hexadecimal string to list of numbers…
      https://github.com/mozilla/addons-linter/issues/1361
    */
    let lTemp = [];
    for (let i = 0; i < this.byDic.length; i+=2) {
      lTemp.push(parseInt(this.byDic.slice(i, i+2), 16));
    }
    this.byDic = lTemp;
    /* end of bug workaround */

    if (!this.sHeader.startsWith("/pyfsa/")) {
      throw TypeError("# Error. Not a pyfsa binary dictionary. Header: " + this.sHeader);
    }
    if (!(this.nVersion == "1" || this.nVersion == "2" || this.nVersion == "3")) {
      throw RangeError("# Error. Unknown dictionary version: " + this.nVersion);
    }
    // <dChar> to get the value of an arc, <dCharVal> to get the char of an arc with its value
    this.dChar = helpers.objectToMap(this.dChar);
    this.dCharVal = this.dChar.gl_reverse();
    //this.byDic = new Uint8Array(this.byDic); // not quicker, even slower

    if (this.cStemming == "S") {
      this.funcStemming = str_transform.getStemFromSuffixCode;
    } else if (this.cStemming == "A") {
      this.funcStemming = str_transform.getStemFromAffixCode;
    } else {
      this.funcStemming = str_transform.noStemming;
    }

    // Configuring DAWG functions according to nVersion
    switch (this.nVersion) {
      case 1:
        this.morph = this._morph1;
        this.stem = this._stem1;
        this._lookupArcNode = this._lookupArcNode1;
        this._getArcs = this._getArcs1;
        this._writeNodes = this._writeNodes1;
        break;
      case 2:
        this.morph = this._morph2;
        this.stem = this._stem2;
        this._lookupArcNode = this._lookupArcNode2;
        this._getArcs = this._getArcs2;
        this._writeNodes = this._writeNodes2;
        break;
      case 3:
        this.morph = this._morph3;
        this.stem = this._stem3;
        this._lookupArcNode = this._lookupArcNode3;
        this._getArcs = this._getArcs3;
        this._writeNodes = this._writeNodes3;
        break;
      default:
        throw ValueError("# Error: unknown code: " + this.nVersion);
    }
    //console.log(this.getInfo());
    this.bOptNumSigle = true;
    this.bOptNumAtLast = false;
  }

  getInfo () {
    return ` Language: ${this.sLang}   Version: ${this.nVersion}   Stemming: ${this.cStemming}FX\n` +
        ` Arcs values: ${this.nArcVal} = ${this.nChar} characters, ${this.nAff} affixes, ${this.nTag} tags\n` +
        ` Dictionary: ${this.nEntries} entries,  ${this.nNode} nodes,  ${this.nArc} arcs\n` +
        ` Address size: ${this.nBytesNodeAddress} bytes, Arc size: ${this.nBytesArc} bytes\n`;
  }

  isValidToken (sToken) {
    // checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)
    if (this.isValid(sToken)) {
      return true;
    }
    if (sToken.includes("-")) {
      if (sToken.gl_count("-") > 4) {
        return true;
      }
      return sToken.split("-").every(sWord => this.isValid(sWord)); 
    }
    return false;
  }

  isValid (sWord) {
    // checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)
    if (!sWord) {
      return null;
    }
    if (sWord.includes("’")) { // ugly hack
      sWord = sWord.replace("’", "'");
    }
    if (this.lookup(sWord)) {
      return true;
    }
    if (sWord.charAt(0).gl_isUpperCase()) {
      if (sWord.length > 1) {
        if (sWord.gl_isTitle()) {
          return !!this.lookup(sWord.toLowerCase());
        }
        if (sWord.gl_isUpperCase()) {
          if (this.bOptNumSigle) {
            return true;
          }
          return !!(this.lookup(sWord.toLowerCase()) || this.lookup(sWord.gl_toCapitalize()));
        }
        return !!this.lookup(sWord.slice(0, 1).toLowerCase() + sWord.slice(1));
      } else {
        return !!this.lookup(sWord.toLowerCase());
      }
    }
    return false;
  }

  _convBytesToInteger (aBytes) {
    // Byte order = Big Endian (bigger first)
    let nVal = 0;
    let nWeight = (aBytes.length - 1) * 8;
    for (let n of aBytes) {
      nVal += n << nWeight;
      nWeight = nWeight - 8;
    }
    return nVal;
  }

  lookup (sWord) {
    // returns true if sWord in dictionary (strict verification)
    let iAddr = 0;
    for (let c of sWord) {
      if (!this.dChar.has(c)) {
        return false;
      }
      iAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
      if (iAddr === null) {
        return false;
      }
    }
    return Boolean(this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask);
  }

  getMorph (sWord) {
    // retrieves morphologies list, different casing allowed
    let l = this.morph(sWord);
    if (sWord[0].gl_isUpperCase()) {
      l = l.concat(this.morph(sWord.toLowerCase()));
      if (sWord.gl_isUpperCase() && sWord.length > 1) {
        l = l.concat(this.morph(sWord.gl_toCapitalize()));
      }
    }
    return l;
  }

  suggest (sWord, nSuggLimit=10) {
    // returns a array of suggestions for <sWord>
    let sPfx = "";
    let sSfx = "";
    [sPfx, sWord, sSfx] = char_player.cut(sWord);
    let nMaxSwitch = Math.max(Math.floor(sWord.length / 3), 1);
    let nMaxDel = Math.floor(sWord.length / 5);
    let nMaxHardRepl = Math.max(Math.floor((sWord.length - 5) / 4), 1);
    let oSuggResult = new SuggResult(sWord);
    this._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl);
    if (sWord.gl_isTitle()) {
      this._suggest(oSuggResult, sWord.toLowerCase(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl);
    }
    else if (sWord.gl_isLowerCase()) {
      this._suggest(oSuggResult, sWord.gl_toCapitalize(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl);
    }
    let aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit);
    if (sSfx || sPfx) {
      // we add what we removed
      return aSugg.map( (sSugg) => { return sPfx + sSugg + sSfx } );
    }
    return aSugg;
  }

  _suggest (oSuggResult, sRemain, nMaxSwitch=0, nMaxDel=0, nMaxHardRepl=0, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord="", bAvoidLoop=false) {
    // returns a set of suggestions
    // recursive function
    if (sRemain == "") {
      if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
        oSuggResult.addSugg(sNewWord);
      }
      for (let sTail of this._getTails(iAddr)) {
        oSuggResult.addSugg(sNewWord+sTail);
      }
      return;
    }
    let cCurrent = sRemain.slice(0, 1);
    for (let [cChar, jAddr] of this._getCharArcs(iAddr)) {
      if (char_player.d1to1.gl_get(cCurrent, cCurrent).indexOf(cChar) != -1) {
        this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar);
      }
      else if (!bAvoidLoop && nMaxHardRepl) {
        this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl-1, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar, true);
      }
    }
    if (!bAvoidLoop) { // avoid infinite loop
      if (sRemain.length > 1) {
        if (cCurrent == sRemain.slice(1, 2)) {
          // same char, we remove 1 char without adding 1 to <sNewWord>
          this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord);
        }
        else {
          // switching chars
          if (nMaxSwitch > 0) {
            this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1, 2)+sRemain.slice(0, 1)+sRemain.slice(2), nMaxSwitch-1, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
          }
          // delete char
          if (nMaxDel > 0) {
            this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel-1, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
          }
        }
        // Phonetic replacements
        for (let sRepl of char_player.get1toXReplacement(sNewWord.slice(-1), cCurrent, sRemain.slice(1,2))) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
        for (let sRepl of char_player.d2toX.gl_get(sRemain.slice(0, 2), [])) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain.slice(2), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
      }
      // end of word
      if (sRemain.length == 2) {
        for (let sRepl of char_player.dFinal2.gl_get(sRemain, [])) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
      }
      else if (sRemain.length == 1) {
        this._suggest(oSuggResult, "", nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true); // remove last char and go on
        for (let sRepl of char_player.dFinal1.gl_get(sRemain, [])) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
      }
    }
  }

  * _getCharArcs (iAddr) {
    // generator: yield all chars and addresses from node at address <iAddr>
    for (let [nVal, jAddr] of this._getArcs(iAddr)) {
      if (nVal < this.nChar) {
        yield [this.dCharVal.get(nVal), jAddr];
      }
    }
  }

  * _getSimilarCharArcs (cChar, iAddr) {
    // generator: yield similar char of <cChar> and address of the following node
    for (let c of char_player.d1to1.gl_get(cChar, [cChar])) {
      if (this.dChar.has(c)) {
        let jAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
        if (jAddr) {
          yield [c, jAddr];
        }
      }
    }
  }

  _getTails (iAddr, sTail="", n=2) {
    // return a list of suffixes ending at a distance of <n> from <iAddr>
    let aTails = new Set();
    for (let [nVal, jAddr] of this._getArcs(iAddr)) {
      if (nVal < this.nChar) {
        if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(jAddr, jAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
          aTails.add(sTail + this.dCharVal.get(nVal));
        }
        if (n && aTails.size == 0) {
          aTails.gl_update(this._getTails(jAddr, sTail+this.dCharVal.get(nVal), n-1));
        }
      }
    }
    return aTails;
  }

  // morph (sWord) {
  //   is defined in constructor
  // }
  
  // VERSION 1
  _morph1 (sWord) {
    // returns morphologies of sWord
    let iAddr = 0;
    for (let c of sWord) {
      if (!this.dChar.has(c)) {
        return [];
      }
      iAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
      if (iAddr === null) {
        return [];
      }
    }
    if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
      let l = [];
      let nRawArc = 0;
      while (!(nRawArc & this._lastArcMask)) {
        let iEndArcAddr = iAddr + this.nBytesArc;
        nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
        let nArc = nRawArc & this._arcMask;
        if (nArc >= this.nChar) {
          // This value is not a char, this is a stemming code 
          let sStem = ">" + this.funcStemming(sWord, this.lArcVal[nArc]);
          // Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          let iAddr2 = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iEndArcAddr, iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress));
          let nRawArc2 = 0;
          while (!(nRawArc2 & this._lastArcMask)) {
            let iEndArcAddr2 = iAddr2 + this.nBytesArc;
            nRawArc2 = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr2, iEndArcAddr2));
            l.push(sStem + " " + this.lArcVal[nRawArc2 & this._arcMask]);
            iAddr2 = iEndArcAddr2+this.nBytesNodeAddress;
          }
        }
        iAddr = iEndArcAddr + this.nBytesNodeAddress;
      }
      return l;
    }
    return [];
  }

  _stem1 (sWord) {
    // returns stems list of sWord
    let iAddr = 0;
    for (let c of sWord) {
      if (!this.dChar.has(c)) {
        return [];
      }
      iAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
      if (iAddr === null) {
        return [];
      }
    }
    if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
      let l = [];
      let nRawArc = 0;
      while (!(nRawArc & this._lastArcMask)) {
        let iEndArcAddr = iAddr + this.nBytesArc;
        nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
        let nArc = nRawArc & this._arcMask;
        if (nArc >= this.nChar) {
          // This value is not a char, this is a stemming code 
          l.push(this.funcStemming(sWord, this.lArcVal[nArc]));
        }
        iAddr = iEndArcAddr + this.nBytesNodeAddress;
      }
      return l;
    }
    return [];
  }

  _lookupArcNode1 (nVal, iAddr) {
    // looks if nVal is an arc at the node at iAddr, if yes, returns address of next node else None
    while (true) {
      let iEndArcAddr = iAddr+this.nBytesArc;
      let nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
      if (nVal == (nRawArc & this._arcMask)) {
        // the value we are looking for 
        // we return the address of the next node
        return this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iEndArcAddr, iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress));
      }
      else {
        // value not found
        if (nRawArc & this._lastArcMask) {
          return null;
        }
        iAddr = iEndArcAddr + this.nBytesNodeAddress;
      }
    }
  }

  * _getArcs1 (iAddr) {
    "generator: return all arcs at <iAddr> as tuples of (nVal, iAddr)"
    while (true) {
      let iEndArcAddr = iAddr+this.nBytesArc;
      let nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
      yield [nRawArc & this._arcMask, this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iEndArcAddr, iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress))];
      if (nRawArc & this._lastArcMask) {
        break;
      }
      iAddr = iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress;
    }
  }

  // VERSION 2
  _morph2 (sWord) {
    // to do
  }

  _stem2 (sWord) {
    // to do
  }

  _lookupArcNode2 (nVal, iAddr) {
    // to do
  }


  // VERSION 3
  _morph3 (sWord) {
    // to do
  }

  _stem3 (sWord) {
    // to do
  }

  _lookupArcNode3 (nVal, iAddr) {
    // to do
  }
}


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.IBDAWG = IBDAWG;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/js/jsex_map.js version [640f46f082].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

// Map
/*jslint esversion: 6*/

if (Map.prototype.grammalecte === undefined) {
  Map.prototype.gl_shallowCopy = function () {
    let oNewMap = new Map();
    for (let [key, val] of this.entries()) {
      oNewMap.set(key, val);
    }
    return oNewMap;
  };

  Map.prototype.gl_get = function (key, defaultValue) {
    let res = this.get(key);
    if (res !== undefined) {
      return res;
    }
    return defaultValue;
  };

  Map.prototype.gl_toString = function () {
    // Default .toString() gives nothing useful
    let sRes = "{ ";
    for (let [k, v] of this.entries()) {
      sRes += (typeof k === "string") ? '"' + k + '": ' : k.toString() + ": ";
      sRes += (typeof v === "string") ? '"' + v + '", ' : v.toString() + ", ";
    }
    sRes = sRes.slice(0, -2) + " }";
    return sRes;
  };

  Map.prototype.gl_update = function (dDict) {
    for (let [k, v] of dDict.entries()) {
      this.set(k, v);
    }
  };

  Map.prototype.gl_updateOnlyExistingKeys = function (dDict) {
    for (let [k, v] of dDict.entries()) {
      if (this.has(k)){
        this.set(k, v);
      }
    }
  };

  Map.prototype.gl_reverse = function () {
    let dNewMap = new Map();
    this.forEach((val, key) => {
      dNewMap.set(val, key);
    });
    return dNewMap;
  };

  Map.prototype.grammalecte = true;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Deleted gc_core/js/jsex_regex.js version [0c1a934c00].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

// regex
/*jslint esversion: 6*/

if (RegExp.prototype.grammalecte === undefined) {
  RegExp.prototype.gl_exec2 = function (sText, aGroupsPos, aNegLookBefore=null) {
    let m;
    while ((m = this.exec(sText)) !== null) {
      // we have to iterate over sText here too
      // because first match doesn’t imply it’s a valid match according to negative lookbefore assertions,
      // and even if first match is finally invalid, it doesn’t mean the following eligible matchs would be invalid too.
      if (aNegLookBefore !== null) {
        // check negative look before assertions
        if ( !aNegLookBefore.some(sRegEx => (RegExp.leftContext.search(sRegEx) >= 0)) ) {
          break;
        }
      } else {
        break;
      }
    }
    if (m === null) {
      return null;
    }

    let codePos;
    let iPos = 0;
    m.start = [m.index];
    m.end = [this.lastIndex];
    try {
      if (m.length > 1) {
        // there is subgroup(s)
        if (aGroupsPos !== null) {
          // aGroupsPos is defined
          for (let i = 1; i <= m.length-1; i++) {
            codePos = aGroupsPos[i-1];
            if (typeof codePos === "number") {
              // position as a number
              m.start.push(m.index + codePos);
              m.end.push(m.index + codePos + m[i].length);
            } else if (codePos === "$") {
              // at the end of the pattern
              m.start.push(this.lastIndex - m[i].length);
              m.end.push(this.lastIndex);
            } else if (codePos === "w") {
              // word in the middle of the pattern
              iPos = m[0].search("[ ’,()«»“”]"+m[i]+"[ ,’()«»“”]") + 1 + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else if (codePos === "*") {
              // anywhere
              iPos = m[0].indexOf(m[i]) + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else if (codePos === "**") {
              // anywhere after previous group
              iPos = m[0].indexOf(m[i], m.end[i-1]-m.index) + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else if (codePos.startsWith(">")) {
              // >x:_
              // todo: look in substring x
              iPos = m[0].indexOf(m[i]) + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else {
              console.error("# Error: unknown positioning code in regex [" + this.source + "], for group[" + i.toString() +"], code: [" + codePos + "]");
            }
          }
        } else {
          // no aGroupsPos
          for (let subm of m.slice(1)) {
            iPos = m[0].indexOf(subm) + m.index;
            m.start.push(iPos);
            m.end.push(iPos + subm.length);
          }
        }
      }
    }
    catch (e) {
      if (typeof(helpers) !== "undefined") {
        helpers.logerror(e);
      } else {
        console.error(e);
      }
    }
    return m;
  };

  RegExp.prototype.grammalecte = true;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Deleted gc_core/js/jsex_set.js version [c1ba86ddef].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

// Set
/*jslint esversion: 6*/

if (Set.prototype.grammalecte === undefined) {
  Set.prototype.gl_update = function (aSet) {
    for (let elem of aSet) {
      this.add(elem);
    }
  };

  Set.prototype.grammalecte = true;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/js/jsex_string.js version [34840fe9fe].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

// String
/*jslint esversion: 6*/

if (String.prototype.grammalecte === undefined) {
  String.prototype.gl_count = function (sSearch, bOverlapping) {
    // http://jsperf.com/string-ocurrence-split-vs-match/8
    if (sSearch.length <= 0) {
      return this.length + 1;
    }
    let nOccur = 0;
    let iPos = 0;
    let nStep = (bOverlapping) ? 1 : sSearch.length;
    while ((iPos = this.indexOf(sSearch, iPos)) >= 0) {
      nOccur++;
      iPos += nStep;
    }
    return nOccur;
  };
  String.prototype.gl_isDigit = function () {
    return (this.search(/^[0-9⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_isLowerCase = function () {
    return (this.search(/^[a-zà-öø-ÿ0-9-]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_isUpperCase = function () {
    return (this.search(/^[A-ZÀ-ÖØ-ߌ0-9-]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_isTitle = function () {
    return (this.search(/^[A-ZÀ-ÖØ-ߌ][a-zà-öø-ÿ'’-]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_toCapitalize = function () {
    return this.slice(0,1).toUpperCase() + this.slice(1).toLowerCase();
  };
  String.prototype.gl_expand = function (oMatch) {
    let sNew = this;
    for (let i = 0; i < oMatch.length ; i++) {
      let z = new RegExp("\\\\"+parseInt(i), "g");
      sNew = sNew.replace(z, oMatch[i]);
    }
    return sNew;
  };
  String.prototype.gl_trimRight = function (sChars) {
    let z = new RegExp("["+sChars+"]+$");
    return this.replace(z, "");
  };
  String.prototype.gl_trimLeft = function (sChars) {
    let z = new RegExp("^["+sChars+"]+");
    return this.replace(z, "");
  };
  String.prototype.gl_trim = function (sChars) {
    let z1 = new RegExp("^["+sChars+"]+");
    let z2 = new RegExp("["+sChars+"]+$");
    return this.replace(z1, "").replace(z2, "");
  };

  String.prototype.grammalecte = true;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Modified gc_core/js/lang_core/gc_engine.js from [a71cf52ea3] to [5d510d771f].

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
  },

  //// Initialization

  load: function (sContext="JavaScript", sPath="") {
    try {
      if (typeof(require) !== 'undefined') {
        var ibdawg = require("resource://grammalecte/ibdawg.js");
        _oDict = new ibdawg.IBDAWG("${dic_name}.json");
      } else {
        _oDict = new IBDAWG("${dic_name}.json", sPath);
      }
      _sAppContext = sContext;
      _dOptions = gc_options.getOptions(sContext).gl_shallowCopy();   // duplication necessary, to be able to reset to default
    }|318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
  },

  //// Initialization

  load: function (sContext="JavaScript", sPath="") {
    try {
      if (typeof(require) !== 'undefined') {
        var ibdawg = require("resource://grammalecte/graphspell/ibdawg.js");
        _oDict = new ibdawg.IBDAWG("${dic_name}.json");
      } else {
        _oDict = new IBDAWG("${dic_name}.json", sPath);
      }
      _sAppContext = sContext;
      _dOptions = gc_options.getOptions(sContext).gl_shallowCopy();   // duplication necessary, to be able to reset to default
    }

Deleted gc_core/js/str_transform.js version [aaa0b82c6b].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
//// STRING TRANSFORMATION
/*jslint esversion: 6*/

// Note: 48 is the ASCII code for "0"

var str_transform = {

  distanceDamerauLevenshtein2: function (s1, s2) {
    // distance of Damerau-Levenshtein between <s1> and <s2>
    // https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Damerau-Levenshtein
    try {
      let nLen1 = s1.length;
      let nLen2 = s2.length;
      let matrix = [];
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i] = new Array(nLen2 + 1);
      }
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i][0] = i;
      }
      for (let j = 0; j <= nLen2; j++) {
        matrix[0][j] = j;
      }
      for (let i = 1; i <= nLen1; i++) {
        for (let j = 1; j <= nLen2; j++) {
          let nCost = (s1[i] === s2[j]) ? 0 : 1;
          matrix[i][j] = Math.min(
            matrix[i-1][j] + 1,     // Deletion
            matrix[i][j-1] + 1,     // Insertion
            matrix[i-1][j-1] + nCost  // Substitution
          );
          if (i > 1 && j > 1 && s1[i] == s2[j-1] && s1[i-1] == s2[j]) {
            matrix[i][j] = Math.min(matrix[i][j], matrix[i-2][j-2] + nCost); // Transposition
          }
        }
      }
      return matrix[nLen1][nLen2];
    }
    catch (e) {
      helpers.logerror(e);
    }
  },

  distanceDamerauLevenshtein: function (s1, s2) {
    // distance of Damerau-Levenshtein between <s1> and <s2>
    // https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Damerau-Levenshtein
    try {
      let nLen1 = s1.length;
      let nLen2 = s2.length;
      let INF = nLen1 + nLen2;
      let matrix = [];
      let sd = {};
      for (let i = 0; i < nLen1+2; i++) {
        matrix[i] = new Array(nLen2+2);
      }
      matrix[0][0] = INF;
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i+1][1] = i;
        matrix[i+1][0] = INF;
        sd[s1[i]] = 0;
      }
      for (let j = 0; j <= nLen2; j++) {
        matrix[1][j+1] = j;
        matrix[0][j+1] = INF;
        sd[s2[j]] = 0;
      }

      for (let i = 1; i <= nLen1; i++) {
        let DB = 0;
        for (let j = 1; j <= nLen2; j++) {
          let i1 = sd[s2[j-1]];
          let j1 = DB;
          if (s1[i-1] === s2[j-1]) {
            matrix[i+1][j+1] = matrix[i][j];
            DB = j;
          }
          else {
            matrix[i+1][j+1] = Math.min(matrix[i][j], Math.min(matrix[i+1][j], matrix[i][j+1])) + 1;
          }
          matrix[i+1][j+1] = Math.min(matrix[i+1][j+1], matrix[i1] ? matrix[i1][j1] + (i-i1-1) + 1 + (j-j1-1) : Infinity);
        }
        sd[s1[i-1]] = i;
      }
      return matrix[nLen1+1][nLen2+1];
    }
    catch (e) {
      helpers.logerror(e);
    }
  },

  showDistance (s1, s2) {
    console.log(`Distance: ${s1} / ${s2} = ${this.distanceDamerauLevenshtein(s1, s2)})`);
  },

  getStemFromSuffixCode: function (sFlex, sSfxCode) {
    // Suffix only
    if (sSfxCode == "0") {
      return sFlex;
    }
    return sSfxCode[0] == '0' ? sFlex + sSfxCode.slice(1) : sFlex.slice(0, -(sSfxCode.charCodeAt(0)-48)) + sSfxCode.slice(1);
  },
  
  getStemFromAffixCode: function (sFlex, sAffCode) {
    // Prefix and suffix
    if (sAffCode == "0") {
      return sFlex;
    }
    if (!sAffCode.includes("/")) {
      return "# error #";
    }
    let [sPfxCode, sSfxCode] = sAffCode.split('/');
    sFlex = sPfxCode.slice(1) + sFlex.slice(sPfxCode.charCodeAt(0)-48);
    return sSfxCode[0] == '0' ? sFlex + sSfxCode.slice(1) : sFlex.slice(0, -(sSfxCode.charCodeAt(0)-48)) + sSfxCode.slice(1);
  }
};


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.getStemFromSuffixCode = str_transform.getStemFromSuffixCode;
  exports.getStemFromAffixCode = str_transform.getStemFromAffixCode;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/js/tokenizer.js version [a34a81c6e5].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
// JavaScript
// Very simple tokenizer
/*jslint esversion: 6*/
/*global require,exports*/

"use strict";


if (typeof(require) !== 'undefined') {
  var helpers = require("resource://grammalecte/helpers.js");
}


const aTkzPatterns = {
  // All regexps must start with ^.
  "default":
    [
      [/^[   \t]+/, 'SPACE'],
      [/^\/(?:~|bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERUNIX'],
      [/^[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: \(x86\)|)|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st.()]+)(?:\\[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERWIN'],
      [/^[,.;:!?…«»“”‘’"(){}\[\]/·–—]+/, 'SEPARATOR'],
      [/^[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*/, 'ACRONYM'],
      [/^(?:https?:\/\/|www[.]|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+[@.][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]{2,}[@.])[a-zA-Z0-9][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.\/?&!%=+*"'@$#-]+/, 'LINK'],
      [/^[#@][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+/, 'TAG'],
      [/^<[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+.*?>|<\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+ *>/, 'HTML'],
      [/^\[\/?[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+\]/, 'PSEUDOHTML'],
      [/^&\w+;(?:\w+;|)/, 'HTMLENTITY'],
      [/^\d\d?h\d\d\b/, 'HOUR'],
      [/^-?\d+(?:[.,]\d+|)/, 'NUM'],
      [/^[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+(?:[’'`-][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+)*/, 'WORD']
    ],
  "fr":
    [
      [/^[   \t]+/, 'SPACE'],
      [/^\/(?:~|bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERUNIX'],
      [/^[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: \(x86\)|)|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st.()]+)(?:\\[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERWIN'],
      [/^[,.;:!?…«»“”‘’"(){}\[\]/·–—]+/, 'SEPARATOR'],
      [/^[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*/, 'ACRONYM'],
      [/^(?:https?:\/\/|www[.]|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+[@.][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]{2,}[@.])[a-zA-Z0-9][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.\/?&!%=+*"'@$#-]+/, 'LINK'],
      [/^[#@][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+/, 'TAG'],
      [/^<[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+.*?>|<\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+ *>/, 'HTML'],
      [/^\[\/?[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+\]/, 'PSEUDOHTML'],
      [/^&\w+;(?:\w+;|)/, 'HTMLENTITY'],
      [/^(?:l|d|n|m|t|s|j|c|ç|lorsqu|puisqu|jusqu|quoiqu|qu)['’`]/i, 'ELPFX'],
      [/^\d\d?[hm]\d\d\b/, 'HOUR'],
      [/^\d+(?:er|nd|e|de|ième|ème|eme)s?\b/, 'ORDINAL'],
      [/^-?\d+(?:[.,]\d+|)/, 'NUM'],
      [/^[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+(?:[’'`-][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+)*/, 'WORD']
    ]
};


class Tokenizer {

  constructor (sLang) {
    this.sLang = sLang;
    if (!aTkzPatterns.hasOwnProperty(sLang)) {
      this.sLang = "default";
    }
    this.aRules = aTkzPatterns[this.sLang];
  }

  * genTokens (sText) {
    let m;
    let i = 0;
    while (sText) {
      let nCut = 1;
      for (let [zRegex, sType] of this.aRules) {
        try {
          if ((m = zRegex.exec(sText)) !== null) {
            if (sType == 'SEPARATOR') {
              for (let c of m[0]) {
                yield { "sType": sType, "sValue": c, "nStart": i, "nEnd": i + m[0].length }
              }
            } else {
              yield { "sType": sType, "sValue": m[0], "nStart": i, "nEnd": i + m[0].length }
            }
            nCut = m[0].length;
            break;
          }
        }
        catch (e) {
          helpers.logerror(e);
        }
      }
      i += nCut;
      sText = sText.slice(nCut);
    }
  }

  getSpellingErrors (sText, oDict) {
    let aSpellErr = [];
    for (let oToken of this.genTokens(sText)) {
      if (oToken.sType === 'WORD' && !oDict.isValidToken(oToken.sValue)) {
        aSpellErr.push(oToken);
      }
    }
    return aSpellErr;
  }
}


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.Tokenizer = Tokenizer;
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/py/char_player.py version [82e97eae54].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
# list of similar chars
# useful for suggestion mechanism

import re


_xTransChars = str.maketrans({
  'à': 'a', 'é': 'e', 'î': 'i', 'ô': 'o', 'û': 'u', 'ÿ': 'i', "y": "i",
  'â': 'a', 'è': 'e', 'ï': 'i', 'ö': 'o', 'ù': 'u', 'ŷ': 'i',
  'ä': 'a', 'ê': 'e', 'í': 'i', 'ó': 'o', 'ü': 'u', 'ý': 'i',
  'á': 'a', 'ë': 'e', 'ì': 'i', 'ò': 'o', 'ú': 'u', 'ỳ': 'i',
  'ā': 'a', 'ē': 'e', 'ī': 'i', 'ō': 'o', 'ū': 'u', 'ȳ': 'i',
  'ñ': 'n', 'k': 'q', 'w': 'v',
  'œ': 'oe', 'æ': 'ae', 
})

def simplifyWord (sWord):
  "word simplication before calculating distance between words"
  sWord = sWord.lower().translate(_xTransChars)
  sNewWord = ""
  for i, c in enumerate(sWord, 1):
    if c != sWord[i:i+1]:
      sNewWord += c
  return sNewWord.replace("eau", "o").replace("au", "o").replace("ai", "e").replace("ei", "e").replace("ph", "f")


aVowel = set("aáàâäāeéèêëēiíìîïīoóòôöōuúùûüūyýỳŷÿȳœæAÁÀÂÄĀEÉÈÊËĒIÍÌÎÏĪOÓÒÔÖŌUÚÙÛÜŪYÝỲŶŸȲŒÆ")
aConsonant = set("bcçdfghjklmnñpqrstvwxzBCÇDFGHJKLMNÑPQRSTVWXZ")
aDouble = set("bcdfjklmnprstzBCDFJKLMNPRSTZ") # letters that may be used twice successively


# Similar chars

d1to1 = {
  "1": "liîLIÎ",
  "2": "zZ",
  "3": "eéèêEÉÈÊ",
  "4": "aàâAÀÂ",
  "5": "sgSG",
  "6": "bdgBDG",
  "7": "ltLT",
  "8": "bB",
  "9": "gbdGBD",
  "0": "oôOÔ",

  "a": "aàâáäæ",
  "A": "AÀÂÁÄÆ",
  "à": "aàâáäæ",
  "À": "AÀÂÁÄÆ",
  "â": "aàâáäæ",
  "Â": "AÀÂÁÄÆ",
  "á": "aàâáäæ",
  "Á": "AÀÂÁÄÆ",
  "ä": "aàâáäæ",
  "Ä": "AÀÂÁÄÆ",

  "æ": "æéa",
  "Æ": "ÆÉA",

  "c": "cçskqśŝ",
  "C": "CÇSKQŚŜ",
  "ç": "cçskqśŝ",
  "Ç": "CÇSKQŚŜ",

  "e": "eéèêëœ",
  "E": "EÉÈÊËŒ",
  "é": "eéèêëœ",
  "É": "EÉÈÊËŒ",
  "ê": "eéèêëœ",
  "Ê": "EÉÈÊËŒ",
  "è": "eéèêëœ",
  "È": "EÉÈÊËŒ",
  "ë": "eéèêëœ",
  "Ë": "EÉÈÊËŒ",

  "g": "gj",
  "G": "GJ",
  
  "i": "iîïyíìÿ",
  "I": "IÎÏYÍÌŸ",
  "î": "iîïyíìÿ",
  "Î": "IÎÏYÍÌŸ",
  "ï": "iîïyíìÿ",
  "Ï": "IÎÏYÍÌŸ",
  "í": "iîïyíìÿ",
  "Í": "IÎÏYÍÌŸ",
  "ì": "iîïyíìÿ",
  "Ì": "IÎÏYÍÌŸ",

  "j": "jg",
  "J": "JG",

  "k": "kcq",
  "K": "KCQ",

  "n": "nñ",
  "N": "NÑ",

  "o": "oôóòöœ",
  "O": "OÔÓÒÖŒ",
  "ô": "oôóòöœ",
  "Ô": "OÔÓÒÖŒ",
  "ó": "oôóòöœ",
  "Ó": "OÔÓÒÖŒ",
  "ò": "oôóòöœ",
  "Ò": "OÔÓÒÖŒ",
  "ö": "oôóòöœ",
  "Ö": "OÔÓÒÖŒ",

  "œ": "œoôeéèêë",
  "Œ": "ŒOÔEÉÈÊË",

  "q": "qck",
  "Q": "QCK",

  "s": "sśŝcç",
  "S": "SŚŜCÇ",
  "ś": "sśŝcç",
  "Ś": "SŚŜCÇ",
  "ŝ": "sśŝcç",
  "Ŝ": "SŚŜCÇ",

  "u": "uûùüú",
  "U": "UÛÙÜÚ",
  "û": "uûùüú",
  "Û": "UÛÙÜÚ",
  "ù": "uûùüú",
  "Ù": "UÛÙÜÚ",
  "ü": "uûùüú",
  "Ü": "UÛÙÜÚ",
  "ú": "uûùüú",
  "Ú": "UÛÙÜÚ",

  "v": "vw",
  "V": "VW",

  "w": "wv",
  "W": "WV",

  "x": "xck",
  "X": "XCK",

  "y": "yÿiîŷýỳ",
  "Y": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ÿ": "yÿiîŷýỳ",
  "Ÿ": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ŷ": "yÿiîŷýỳ",
  "Ŷ": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ý": "yÿiîŷýỳ",
  "Ý": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ỳ": "yÿiîŷýỳ",
  "Ỳ": "YŸIÎŶÝỲ",

  "z": "zs",
  "Z": "ZS",
}

d1toX = {
  "æ": ("ae",),
  "Æ": ("AE",),
  "b": ("bb",),
  "B": ("BB",),
  "c": ("cc", "ss", "qu", "ch"),
  "C": ("CC", "SS", "QU", "CH"),
  "d": ("dd",),
  "D": ("DD",),
  "é": ("ai", "ei"),
  "É": ("AI", "EI"),
  "f": ("ff", "ph"),
  "F": ("FF", "PH"),
  "g": ("gu", "ge", "gg", "gh"),
  "G": ("GU", "GE", "GG", "GH"),
  "j": ("jj", "dj"),
  "J": ("JJ", "DJ"),
  "k": ("qu", "ck", "ch", "cu", "kk", "kh"),
  "K": ("QU", "CK", "CH", "CU", "KK", "KH"),
  "l": ("ll",),
  "L": ("LL",),
  "m": ("mm", "mn"),
  "M": ("MM", "MN"),
  "n": ("nn", "nm", "mn"),
  "N": ("NN", "NM", "MN"),
  "o": ("au", "eau"),
  "O": ("AU", "EAU"),
  "œ": ("oe", "eu"),
  "Œ": ("OE", "EU"),
  "p": ("pp", "ph"),
  "P": ("PP", "PH"),
  "q": ("qu", "ch", "cq", "ck", "kk"),
  "Q": ("QU", "CH", "CQ", "CK", "KK"),
  "r": ("rr",),
  "R": ("RR",),
  "s": ("ss", "sh"),
  "S": ("SS", "SH"),
  "t": ("tt", "th"),
  "T": ("TT", "TH"),
  "x": ("cc", "ct", "xx"),
  "X": ("CC", "CT", "XX"),
  "z": ("ss", "zh"),
  "Z": ("SS", "ZH"),
}


def get1toXReplacement (cPrev, cCur, cNext):
  if cCur in aConsonant and (cPrev in aConsonant or cNext in aConsonant):
    return ()
  return d1toX.get(cCur, ())


d2toX = {
  "am": ("an", "en", "em"),
  "AM": ("AN", "EN", "EM"),
  "an": ("am", "en", "em"),
  "AN": ("AM", "EN", "EM"),
  "au": ("eau", "o", "ô"),
  "AU": ("EAU", "O", "Ô"),
  "em": ("an", "am", "en"),
  "EM": ("AN", "AM", "EN"),
  "en": ("an", "am", "em"),
  "EN": ("AN", "AM", "EM"),
  "ai": ("ei", "é", "è", "ê", "ë"),
  "AI": ("EI", "É", "È", "Ê", "Ë"),
  "ei": ("ai", "é", "è", "ê", "ë"),
  "EI": ("AI", "É", "È", "Ê", "Ë"),
  "ch": ("sh", "c", "ss"),
  "CH": ("SH", "C", "SS"),
  "ct": ("x", "cc"),
  "CT": ("X", "CC"),
  "oa": ("oi",),
  "OA": ("OI",),
  "oi": ("oa", "oie"),
  "OI": ("OA", "OIE"),
  "ph": ("f",),
  "PH": ("F",),
  "qu": ("q", "cq", "ck", "c", "k"),
  "QU": ("Q", "CQ", "CK", "C", "K"),
  "ss": ("c", "ç"),
  "SS": ("C", "Ç"),
  "un": ("ein",),
  "UN": ("EIN",),
}


# End of word

dFinal1 = {
  "a": ("as", "at", "ant", "ah"),
  "A": ("AS", "AT", "ANT", "AH"),
  "c": ("ch",),
  "C": ("CH",),
  "e": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait", "ent", "eh"),
  "E": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT", "ENT", "EH"),
  "é": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "É": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "è": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "È": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "ê": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "Ê": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "ë": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "Ë": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "g": ("gh",),
  "G": ("GH",),
  "i": ("is", "it", "ie", "in"),
  "I": ("IS", "IT", "IE", "IN"),
  "n": ("nt", "nd", "ns", "nh"),
  "N": ("NT", "ND", "NS", "NH"),
  "o": ("aut", "ot", "os"),
  "O": ("AUT", "OT", "OS"),
  "ô": ("aut", "ot", "os"),
  "Ô": ("AUT", "OT", "OS"),
  "ö": ("aut", "ot", "os"),
  "Ö": ("AUT", "OT", "OS"),
  "p": ("ph",),
  "P": ("PH",),
  "s": ("sh",),
  "S": ("SH",),
  "t": ("th",),
  "T": ("TH",),
  "u": ("ut", "us", "uh"),
  "U": ("UT", "US", "UH"),
}

dFinal2 = {
  "ai": ("aient", "ais", "et"),
  "AI": ("AIENT", "AIS", "ET"),
  "an": ("ant", "ent"),
  "AN": ("ANT", "ENT"),
  "en": ("ent", "ant"),
  "EN": ("ENT", "ANT"),
  "ei": ("ait", "ais"),
  "EI": ("AIT", "AIS"),
  "on": ("ons", "ont"),
  "ON": ("ONS", "ONT"),
  "oi": ("ois", "oit", "oix"),
  "OI": ("OIS", "OIT", "OIX"),
}


# Préfixes et suffixes

aPfx1 = frozenset([
  "anti", "archi", "contre", "hyper", "mé", "méta", "im", "in", "ir", "par", "proto",
  "pseudo", "pré", "re", "ré", "sans", "sous", "supra", "sur", "ultra"
])
aPfx2 = frozenset([
  "belgo", "franco", "génito", "gynéco", "médico", "russo"
])


_zMotAvecPronom = re.compile("^(?i)(\\w+)(-(?:t-|)(?:ils?|elles?|on|je|tu|nous|vous))$")

def cut (sWord):
  "returns a tuple of strings (prefix, trimed_word, suffix)"
  m = _zMotAvecPronom.search(sWord)
  if m:
    return ("", m.group(1), m.group(2))
  return ("", sWord, "")


# Other functions

def filterSugg (aSugg):
  "exclude suggestions"
  return filter(lambda sSugg: not sSugg.endswith(("è", "È")), aSugg)
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Deleted gc_core/py/dawg.py version [eb4c8506bd].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
#!python3

# FSA DICTIONARY BUILDER
#
# by Olivier R.
# License: MPL 2
#
# This tool encodes lexicon into an indexable binary dictionary 
# Input files MUST be encoded in UTF-8.


import sys
import os
import collections

from . import str_transform as st
from .progressbar import ProgressBardef readFile (spf):
  print(" < Read lexicon: " + spf)
  if os.path.isfile(spf):
    with open(spf, "r", encoding="utf-8") as hSrc:
      for sLine in hSrc:
        sLine = sLine.strip()
        if sLine and not sLine.startswith("#"):
          yield sLine
  else:
    raise OSError("# Error. File not found or not loadable: " + spf)


def getElemsFromFile (spf):
  "returns tuple of (flexion, stem, tags) from lexicon file"
  nErr = 0
  if not spf.endswith(".clex"):
    for sLine in readFile(spf):
      try:
        sFlex, sStem, sTag = sLine.split("\t")
        yield (sFlex, sStem, sTag)
      except:
        nErr += 1
  else:
    sTag = "_" # neutral tag
    sTag2 = ""
    for sLine in readFile(spf):
      if sLine.startswith("[") and sLine.endswith("]"):
        # tag line
        if "-->" in sLine:
          try:
            sTag, sSfxCode, sTag2 = sLine[1:-1].split(" --> ")
          except:
            nErr += 1
            continue
          sTag = sTag.strip()
          sSfxCode = sSfxCode.strip()
          sTag2 = sTag2.strip()
        else:
          sTag = sLine[1:-1]
          sTag2 = ""
      else:
        # entry line
        if "\t" in sLine:
          if sLine.count("\t") > 1:
            nErr += 1
            continue
          sFlex, sStem = sLine.split("\t")
        else:
          sFlex = sStem = sLine
        #print(sFlex, sStem, sTag)
        yield (sFlex, sStem, sTag)
        if sTag2:
          sFlex2 = st.changeWordWithSuffixCode(sFlex, sSfxCode)
          #print(sFlex2, sStem, sTag2)
          yield (sFlex2, sStem, sTag2)
  if nErr:
    print(" # Lines ignored: {:>10}".format(nErr))class DAWG:
  """DIRECT ACYCLIC WORD GRAPH"""
  # This code is inspired from Steve Hanov’s DAWG, 2011. (http://stevehanov.ca/blog/index.php?id=115)
  # We store suffix/affix codes and tags within the graph after the “real” word.
  # A word is a list of numbers [ c1, c2, c3 . . . cN, iAffix, iTags]
  # Each arc is an index in self.lArcVal, where are stored characters, suffix/affix codes for stemming and tags.
  # Important: As usual, the last node (after ‘iTags’) is tagged final, AND the node after ‘cN’ is ALSO tagged final.

  def __init__ (self, spfSrc, sLangName, cStemming):
    print("===== Direct Acyclic Word Graph - Minimal Acyclic Finite State Automaton =====")
    cStemming = cStemming.upper()
    if cStemming == "A":
      funcStemmingGen = st.defineAffixCode
    elif cStemming == "S":
      funcStemmingGen = st.defineSuffixCode
    elif cStemming == "N":
      funcStemmingGen = st.noStemming
    else:
      raise ValueError("# Error. Unknown stemming code: {}".format(cStemming))

    lEntry = []
    lChar = ['']; dChar = {}; nChar = 1; dCharOccur = {}
    lAff = [];  dAff = {}; nAff = 0; dAffOccur = {}
    lTag = [];  dTag = {}; nTag = 0; dTagOccur = {}
    nErr = 0
    
    # read lexicon
    for sFlex, sStem, sTag in getElemsFromFile(spfSrc):
      addWordToCharDict(sFlex)
      # chars
      for c in sFlex:
        if c not in dChar:
          dChar[c] = nChar
          lChar.append(c)
          nChar += 1
        dCharOccur[c] = dCharOccur.get(c, 0) + 1
      # affixes to find stem from flexion
      aff = funcStemmingGen(sFlex, sStem)
      if aff not in dAff:
        dAff[aff] = nAff
        lAff.append(aff)
        nAff += 1
      dAffOccur[aff] = dCharOccur.get(aff, 0) + 1
      # tags
      if sTag not in dTag:
        dTag[sTag] = nTag
        lTag.append(sTag)
        nTag += 1
      dTagOccur[sTag] = dTagOccur.get(sTag, 0) + 1
      lEntry.append((sFlex, dAff[aff], dTag[sTag]))
    if not lEntry:
      raise ValueError("# Error. Empty lexicon")
    
    # Preparing DAWG
    print(" > Preparing list of words")
    lVal = lChar + lAff + lTag
    lWord = [ [dChar[c] for c in sFlex] + [iAff+nChar] + [iTag+nChar+nAff] for sFlex, iAff, iTag in lEntry ]
    lEntry = None
    
    # Dictionary of arc values occurrency, to sort arcs of each node
    dValOccur = dict( [ (dChar[c], dCharOccur[c]) for c in dChar ] \
            + [ (dAff[aff]+nChar, dAffOccur[aff]) for aff in dAff ] \
            + [ (dTag[tag]+nChar+nAff, dTagOccur[tag]) for tag in dTag ] )
    #with open(spfSrc[:-8]+".valuesfreq.txt", 'w', encoding='utf-8') as hFreqDst: # DEBUG
    #  for iKey, nOcc in sorted(dValOccur.items(), key=lambda t: t[1], reverse=True):
    #    hFreqDst.write("{}: {}\n".format(lVal[iKey], nOcc))
    #  hFreqDst.close()
    
    self.sFile = spfSrc
    self.sLang = sLangName
    self.nEntry = len(lWord)
    self.aPreviousEntry = []
    DawgNode.resetNextId()
    self.oRoot = DawgNode()
    self.lUncheckedNodes = [] # list of nodes that have not been checked for duplication.
    self.lMinimizedNodes = {} # list of unique nodes that have been checked for duplication.
    self.lSortedNodes = []   # version 2 and 3
    self.nNode = 0
    self.nArc = 0
    self.dChar = dChar
    self.nChar = len(dChar)
    self.nAff = nAff
    self.lArcVal = lVal
    self.nArcVal = len(lVal)
    self.nTag = self.nArcVal - self.nChar - nAff
    self.cStemming = cStemming
    if cStemming == "A":
      self.funcStemming = st.changeWordWithAffixCode
    elif cStemming == "S":  
      self.funcStemming = st.changeWordWithSuffixCode
    else:
      self.funcStemming = st.noStemming
    
    # build
    lWord.sort()
    oProgBar = ProgressBar(0, len(lWord))
    for aEntry in lWord:
      self.insert(aEntry)
      oProgBar.increment(1)
    oProgBar.done()
    self.finish()
    self.countNodes()
    self.countArcs()
    self.sortNodes()
    self.sortNodeArcs(dValOccur)
    #self.sortNodeArcs2 (self.oRoot, "")
    self.displayInfo()

  # BUILD DAWG
  def insert (self, aEntry):
    if aEntry < self.aPreviousEntry:
      sys.exit("# Error: Words must be inserted in alphabetical order.")
    
    # find common prefix between word and previous word
    nCommonPrefix = 0
    for i in range(min(len(aEntry), len(self.aPreviousEntry))):
      if aEntry[i] != self.aPreviousEntry[i]:
        break
      nCommonPrefix += 1

    # Check the lUncheckedNodes for redundant nodes, proceeding from last
    # one down to the common prefix size. Then truncate the list at that point.
    self._minimize(nCommonPrefix)

    # add the suffix, starting from the correct node mid-way through the graph
    if len(self.lUncheckedNodes) == 0:
      oNode = self.oRoot
    else:
      oNode = self.lUncheckedNodes[-1][2]

    iChar = nCommonPrefix
    for c in aEntry[nCommonPrefix:]:
      oNextNode = DawgNode()
      oNode.arcs[c] = oNextNode
      self.lUncheckedNodes.append((oNode, c, oNextNode))
      if iChar == (len(aEntry) - 2): 
        oNode.final = True
      iChar += 1
      oNode = oNextNode
    oNode.final = True
    self.aPreviousEntry = aEntry

  def finish (self):
    "minimize unchecked nodes"
    self._minimize(0)

  def _minimize (self, downTo):
    # proceed from the leaf up to a certain point
    for i in range( len(self.lUncheckedNodes)-1, downTo-1, -1 ):
      oNode, char, oChildNode = self.lUncheckedNodes[i]
      if oChildNode in self.lMinimizedNodes:
        # replace the child with the previously encountered one
        oNode.arcs[char] = self.lMinimizedNodes[oChildNode]
      else:
        # add the state to the minimized nodes.
        self.lMinimizedNodes[oChildNode] = oChildNode
      self.lUncheckedNodes.pop()

  def countNodes (self):
    self.nNode = len(self.lMinimizedNodes)

  def countArcs (self):
    self.nArc = 0
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      self.nArc += len(oNode.arcs)
  
  def sortNodeArcs (self, dValOccur):
    print(" > Sort node arcs")
    self.oRoot.sortArcs(dValOccur)
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      oNode.sortArcs(dValOccur)
  
  def sortNodeArcs2 (self, oNode, cPrevious=""):
    # recursive function
    dCharOccur = getCharOrderAfterChar(cPrevious)
    if dCharOccur:
      oNode.sortArcs2(dCharOccur, self.lArcVal)
    for nArcVal, oNextNode in oNode.arcs.items():
      self.sortNodeArcs2(oNextNode, self.lArcVal[nArcVal])

  def sortNodes (self):
    print(" > Sort nodes")
    for oNode in self.oRoot.arcs.values():
      self._parseNodes(oNode)
  
  def _parseNodes (self, oNode):
    # Warning: recursive method
    if oNode.pos > 0:
      return
    oNode.setPos()
    self.lSortedNodes.append(oNode)
    for oNextNode in oNode.arcs.values():
       self._parseNodes(oNextNode)
    
  def lookup (self, sWord):
    oNode = self.oRoot
    for c in sWord:
      if self.dChar.get(c, '') not in oNode.arcs:
        return False
      oNode = oNode.arcs[self.dChar[c]]
    return oNode.final

  def morph (self, sWord):
    oNode = self.oRoot
    for c in sWord:
      if self.dChar.get(c, '') not in oNode.arcs:
        return ''
      oNode = oNode.arcs[self.dChar[c]]
    if oNode.final:
      s = "* "
      for arc in oNode.arcs:
        if arc >= self.nChar:
          s += " [" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[arc])
          oNode2 = oNode.arcs[arc]
          for arc2 in oNode2.arcs:
            s += " / " + self.lArcVal[arc2]
          s += "]"
      return s
    return ''

  def displayInfo (self):
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Entries:", self.nEntry))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Characters:", self.nChar))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Affixes:", self.nAff))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Tags:", self.nTag))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Arc values:", self.nArcVal))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Nodes:", self.nNode))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Arcs:", self.nArc))
    print(" * {:<12} {:>16}".format("Stemming:", self.cStemming + "FX"))

  def getArcStats (self):
    d = {}
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      n = len(oNode.arcs)
      d[n] = d.get(n, 0) + 1
    s = " * Nodes:\n"
    for n in d:
      s = s + " {:>9} nodes have {:>3} arcs\n".format(d[n], n)
    return s

  def writeInfo (self, sPathFile):
    print(" > Write informations")
    with open(sPathFile, 'w', encoding='utf-8', newline="\n") as hDst:
      hDst.write(self.getArcStats())
      hDst.write("\n * Values:\n")
      for i, s in enumerate(self.lArcVal):
        hDst.write(" {:>6}. {}\n".format(i, s))
      hDst.close()

  # BINARY CONVERSION
  def createBinary (self, sPathFile, nMethod, bDebug=False):
    print(" > Write DAWG as an indexable binary dictionary [method: %d]" % nMethod)
    if nMethod == 1:
      self.nBytesArc = ( (self.nArcVal.bit_length() + 2) // 8 ) + 1  # We add 2 bits. See DawgNode.convToBytes1()
      self._calcNumBytesNodeAddress()
      self._calcNodesAddress1()
    elif nMethod == 2:
      self.nBytesArc = ( (self.nArcVal.bit_length() + 3) // 8 ) + 1  # We add 3 bits. See DawgNode.convToBytes2()
      self._calcNumBytesNodeAddress()
      self._calcNodesAddress2()
    elif nMethod == 3:
      self.nBytesArc = ( (self.nArcVal.bit_length() + 3) // 8 ) + 1  # We add 3 bits. See DawgNode.convToBytes3()
      self.nBytesOffset = 1
      self.nMaxOffset = (2 ** (self.nBytesOffset * 8)) - 1
      self._calcNumBytesNodeAddress()
      self._calcNodesAddress3()
    else:
      print(" # Error: unknown compression method")
    print("  Arc values (chars, affixes and tags): {} -> {} bytes".format( self.nArcVal, len("\t".join(self.lArcVal).encode("utf-8")) ))
    print("  Arc size: {} bytes, Address size: {} bytes  ->  {} * {} = {} bytes".format( self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, \
                                                self.nBytesArc+self.nBytesNodeAddress, self.nArc, \
                                                (self.nBytesArc+self.nBytesNodeAddress)*self.nArc ))
    self._writeBinary(sPathFile, nMethod)
    if bDebug:
      self._writeNodes(sPathFile, nMethod)

  def _calcNumBytesNodeAddress (self):
    "how many bytes needed to store all nodes/arcs in the binary dictionary"
    self.nBytesNodeAddress = 1
    while ((self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress) * self.nArc) > (2 ** (self.nBytesNodeAddress * 8)):
      self.nBytesNodeAddress += 1

  def _calcNodesAddress1 (self):
    nBytesNode = self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
    iAddr = len(self.oRoot.arcs) * nBytesNode
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      oNode.addr = iAddr
      iAddr += max(len(oNode.arcs), 1) * nBytesNode

  def _calcNodesAddress2 (self):
    nBytesNode = self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
    iAddr = len(self.oRoot.arcs) * nBytesNode
    for oNode in self.lSortedNodes:
      oNode.addr = iAddr
      iAddr += max(len(oNode.arcs), 1) * nBytesNode
      for oNextNode in oNode.arcs.values():
        if (oNode.pos + 1) == oNextNode.pos:
          iAddr -= self.nBytesNodeAddress
          #break

  def _calcNodesAddress3 (self):
    nBytesNode = self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
    # theorical nodes size if only addresses and no offset
    self.oRoot.size = len(self.oRoot.arcs) * nBytesNode
    for oNode in self.lSortedNodes:
      oNode.size = max(len(oNode.arcs), 1) * nBytesNode
    # rewind and calculate dropdown from the end, several times
    nDiff = self.nBytesNodeAddress - self.nBytesOffset
    bEnd = False
    while not bEnd:
      bEnd = True
      # recalculate addresses
      iAddr = self.oRoot.size
      for oNode in self.lSortedNodes:
        oNode.addr = iAddr
        iAddr += oNode.size
      # rewind and calculate dropdown from the end, several times
      for i in range(self.nNode-1, -1, -1):
        nSize = max(len(self.lSortedNodes[i].arcs), 1) * nBytesNode
        for oNextNode in self.lSortedNodes[i].arcs.values():
          if 1 < (oNextNode.addr - self.lSortedNodes[i].addr) < self.nMaxOffset:
            nSize -= nDiff
        if self.lSortedNodes[i].size != nSize:
          self.lSortedNodes[i].size = nSize
          bEnd = False

  def _writeBinary (self, sPathFile, nMethod):
    """
    Format of the binary indexable dictionary:
    Each section is separated with 4 bytes of \0
    
    - Section Header:
      /pyfsa/[version]
        * version is an ASCII string
    
    - Section Informations:
      /[tag_lang]
      /[number of chars]
      /[number of bytes for each arc]
      /[number of bytes for each address node]
      /[number of entries]
      /[number of nodes]
      /[number of arcs]
      /[number of affixes]
        * each field is a ASCII string
      /[stemming code]
        * "S" means stems are generated by /suffix_code/, "A" means they are generated by /affix_code/
         See defineSuffixCode() and defineAffixCode() for details.
         "N" means no stemming
    
    - Section Values:
        * a list of strings encoded in binary from utf-8, each value separated with a tabulation
    
    - Section Word Graph (nodes / arcs)
        * A list of nodes which are a list of arcs with an address of the next node.
         See DawgNode.convToBytes() for details.
    """
    if not sPathFile.endswith(".bdic"):
      sPathFile += "."+str(nMethod)+".bdic"
    with open(sPathFile, 'wb') as hDst:
      # header
      hDst.write("/pyfsa/{}/".format(nMethod).encode("utf-8"))
      hDst.write(b"\0\0\0\0")
      # infos
      hDst.write("{}/{}/{}/{}/{}/{}/{}/{}/{}".format(self.sLang, self.nChar, self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, \
                              self.nEntry, self.nNode, self.nArc, self.nAff, self.cStemming).encode("utf-8"))
      hDst.write(b"\0\0\0\0")
      # lArcVal
      hDst.write("\t".join(self.lArcVal).encode("utf-8"))
      hDst.write(b"\0\0\0\0")
      # DAWG: nodes / arcs
      if nMethod == 1:
        hDst.write(self.oRoot.convToBytes1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
        for oNode in self.lMinimizedNodes:
          hDst.write(oNode.convToBytes1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
      elif nMethod == 2:
        hDst.write(self.oRoot.convToBytes2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.convToBytes2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
      elif nMethod == 3:
        hDst.write(self.oRoot.convToBytes3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset))
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.convToBytes3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset))
      hDst.close()

  def _writeNodes (self, sPathFile, nMethod):
    "for debugging only"
    print(" > Write nodes")
    with open(sPathFile+".nodes."+str(nMethod)+".txt", 'w', encoding='utf-8', newline="\n") as hDst:
      if nMethod == 1:
        hDst.write(self.oRoot.getTxtRepr1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
        #hDst.write( ''.join( [ "%02X " % z for z in self.oRoot.convToBytes1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress) ] ).strip() )
        for oNode in self.lMinimizedNodes:
          hDst.write(oNode.getTxtRepr1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
      if nMethod == 2:
        hDst.write(self.oRoot.getTxtRepr2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.getTxtRepr2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
      if nMethod == 3:
        hDst.write(self.oRoot.getTxtRepr3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset, self.lArcVal)+"\n")
        #hDst.write( ''.join( [ "%02X " % z for z in self.oRoot.convToBytes3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset) ] ).strip() )
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.getTxtRepr3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset, self.lArcVal)+"\n")
      hDst.close()
  
  def writeResults (self, sPathFile):
    bFileExits = os.path.isfile("_lexicons.res.txt")
    with open("_lexicons.res.txt", "a", encoding='utf-8', newline="\n") as hDst:
      sFormat1 = "{:<12} {:>12} {:>5} {:>8} {:>8} {:>6} {:>8} {:>9} {:>9} {:>15} {:>12} {:>12}\n"
      sFormat2 = "{:<12} {:>12,} {:>5,} {:>8,} {:>8} {:>6,} {:>8,} {:>9,} {:>9,} {:>15,} {:>12,} {:>12,}\n"
      if not bFileExits:
        hDst.write(sFormat1.format("Lexicon", "Entries", "Chars", "Affixes", "Stemming", "Tags", "Values", "Nodes", "Arcs", "Lexicon (Kb)", "Dict (Kb)", "LT Dict (Kb)"))
      hDst.write(sFormat2.format(self.sLang, self.nEntry, self.nChar, self.nAff, self.cStemming + "FX", self.nTag, self.nArcVal, \
                    self.nNode, self.nArc, os.path.getsize(self.sFile), os.path.getsize(sPathFile), \
                    os.path.getsize("cfsa/dict/{}.dict".format(self.sLang)) if os.path.isfile("cfsa/dict/{}.dict".format(self.sLang)) else 0))
      hDst.close()class DawgNode:
  NextId = 0
  NextPos = 1 # (version 2)
  
  def __init__ (self):
    self.i = DawgNode.NextId
    DawgNode.NextId += 1
    self.final = False
    self.arcs = {}     # key: arc value; value: a node
    self.addr = 0      # address in the binary dictionary
    self.pos = 0      # position in the binary dictionary (version 2)
    self.size = 0      # size of node in bytes (version 3)

  @classmethod
  def resetNextId (cls):
    cls.NextId = 0

  def setPos (self): # version 2
    self.pos = DawgNode.NextPos
    DawgNode.NextPos += 1

  def __str__ (self):
    # Caution! this function is used for hashing and comparison!
    l = []
    if self.final: 
      l.append("1")
    else:
      l.append("0")
    for (key, node) in self.arcs.items():
      l.append(str(key))
      l.append(str(node.i))
    return "_".join(l)

  def __hash__ (self):
    # Used as a key in a python dictionary.
    return self.__str__().__hash__()

  def __eq__ (self, other):
    # Used as a key in a python dictionary.
    # Nodes are equivalent if they have identical arcs, and each identical arc leads to identical states.
    return self.__str__() == other.__str__()

  def sortArcs (self, dValOccur):
    self.arcs = collections.OrderedDict(sorted(self.arcs.items(), key=lambda t: dValOccur.get(t[0], 0), reverse=True))

  def sortArcs2 (self, dValOccur, lArcVal):
    self.arcs = collections.OrderedDict(sorted(self.arcs.items(), key=lambda t: dValOccur.get(lArcVal[t[0]], 0), reverse=True))

  # VERSION 1 =====================================================================================================
  def convToBytes1 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress):
    """
    Node scheme:
    - Arc length is defined by nBytesArc
    - Address length is defined by nBytesNodeAddress
                    
    |        Arc        |             Address of next node             |
    |                  |                                    |
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     [...]
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     ^ ^
     | |
     | |
     | \___ if 1, last arc of this node
      \_____ if 1, this node is final (only on the first arc)
    """
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    if len(self.arcs) == 0:
      val = nFinalNodeMask | nFinalArcMask
      by = val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += (0).to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
      return by
    by = b""
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += self.arcs[arc].addr.to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
    return by
    
  def getTxtRepr1 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, lVal):
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    s = "i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format(self.i, self.addr)
    if len(self.arcs) == 0:
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format("", bin(nFinalNodeMask | nFinalArcMask)[2:], "0", "0")
      return s
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr)
    return s

  # VERSION 2 =====================================================================================================
  def convToBytes2 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress):
    """
    Node scheme:
    - Arc length is defined by nBytesArc
    - Address length is defined by nBytesNodeAddress
                    
    |        Arc        |             Address of next node             |
    |                  |                                    |
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     [...]
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     ^ ^ ^
     | | |
     | | \_ if 1, caution, no address: next node is the following node
     | \___ if 1, last arc of this node
      \_____ if 1, this node is final (only on the first arc)
    """
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    if len(self.arcs) == 0:
      val = nFinalNodeMask | nFinalArcMask
      by = val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += (0).to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
      return by
    by = b""
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if (self.pos + 1) == self.arcs[arc].pos and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      else:
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
        by += self.arcs[arc].addr.to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
    return by
    
  def getTxtRepr2 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, lVal):
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    s = "i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format(self.i, self.addr)
    if nArc == 0:
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format("", bin(nFinalNodeMask | nFinalArcMask)[2:], "0", "0")
      return s
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if (self.pos + 1) == self.arcs[arc].pos and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        s += " {:<20} {:0>16}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], "")
      else:
        s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr)
    return s

  # VERSION 3 =====================================================================================================
  def convToBytes3 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, nBytesOffset):
    """
    Node scheme:
    - Arc length is defined by nBytesArc
    - Address length is defined by nBytesNodeAddress
    - Offset length is defined by nBytesOffset
                    
    |        Arc        |      Address of next node or offset to next node       |
    |                  |                                    |
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     |1|0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     [...]
     /---------------\ /---------------\ /---------------\
     |0|0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   Offsets are shorter than addresses
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ 
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     |0|1|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/

     ^ ^ ^
     | | |
     | | \_ if 1, offset instead of address of next node
     | \___ if 1, last arc of this node
      \_____ if 1, this node is final (only on the first arc)
    """
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    nMaxOffset = (2 ** (nBytesOffset * 8)) - 1
    if nArc == 0:
      val = nFinalNodeMask | nFinalArcMask
      by = val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += (0).to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
      return by
    by = b""
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if 1 < (self.arcs[arc].addr - self.addr) < nMaxOffset and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
        by += (self.arcs[arc].addr-self.addr).to_bytes(nBytesOffset, byteorder='big')
      else:
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
        by += self.arcs[arc].addr.to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
    return by
    
  def getTxtRepr3 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, nBytesOffset, lVal):
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    nMaxOffset = (2 ** (nBytesOffset * 8)) - 1
    s = "i{:_>10} -- #{:_>10} ({})\n".format(self.i, self.addr, self.size)
    if nArc == 0:
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format("", bin(nFinalNodeMask | nFinalArcMask)[2:], "0", "0")
      return s
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if 1 < (self.arcs[arc].addr - self.addr) < nMaxOffset and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  +{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr - self.addr)
      else:
        s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr)
    return s# Another attempt to sort node arcs

_dCharOrder = {
  # key: previous char, value: dictionary of chars {c: nValue}
  "": {}
}


def addWordToCharDict (sWord):
  cPrevious = ""
  for cChar in sWord:
    if cPrevious not in _dCharOrder:
      _dCharOrder[cPrevious] = {}
    _dCharOrder[cPrevious][cChar] = _dCharOrder[cPrevious].get(cChar, 0) + 1
    cPrevious = cChar


def getCharOrderAfterChar (cChar):
  return _dCharOrder.get(cChar, None)


def displayCharOrder ():
  for key, value in _dCharOrder.items():
    print("[" + key + "]: ", ", ".join([ c+":"+str(n) for c, n in sorted(value.items(), key=lambda t: t[1], reverse=True) ]))
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/py/echo.py version [6d11a5dda8].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#!python3

# The most boring yet indispensable function: print!


import sys


_CHARMAP = str.maketrans({ 'œ': 'ö', 'Œ': 'Ö', 'ʳ': "r", 'ᵉ': "e", '…': "_", \
              '“': '"', '”': '"', '„': '"', '‘': "'", '’': "'", \
              'ā': 'â', 'Ā': 'Â', 'ē': 'ê', 'Ē': 'Ê', 'ī': 'î', 'Ī': 'Î', \
              'ō': 'ô', 'Ō': 'Ô', 'ū': 'û', 'Ū': 'Û', 'Ÿ': 'Y', \
              'ś': 's', 'ŝ': 's', \
              '—': '-', '–': '-'
             })


def echo (obj, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False):
  """ Print for Windows to avoid Python crashes.
    Encoding depends on Windows locale. No useful standard.
    Always returns True (useful for debugging)."""
  if sys.platform != "win32":
    print(obj, sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)
    return True
  try:
    print(str(obj).translate(_CHARMAP), sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)
  except:
    print(str(obj).encode('ascii', 'replace').decode('ascii', 'replace'), sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)
  return True
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/py/ibdawg.py version [0bb28ceca0].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
#!python3

import os
import traceback
import pkgutil
import re
from functools import wraps
import time

#import logging
#logging.basicConfig(filename="suggestions.log", level=logging.DEBUG)

from . import str_transform as st
from . import char_player as cp
from .echo import echo


def timethis (func):
  "decorator for the execution time"
  @wraps(func)
  def wrapper (*args, **kwargs):
    fStart = time.time()
    result = func(*args, **kwargs)
    fEnd = time.time()
    print(func.__name__, fEnd - fStart)
    return result
  return wrapper


class SuggResult:
  """Structure for storing, classifying and filtering suggestions"""

  def __init__ (self, sWord, nDistLimit=-1):
    self.sWord = sWord
    self.sSimplifiedWord = cp.simplifyWord(sWord)
    self.nDistLimit = nDistLimit if nDistLimit >= 0 else (len(sWord) // 3) + 1
    self.nMinDist = 1000
    self.aSugg = set()
    self.dSugg = { 0: [], 1: [], 2: [] }

  def addSugg (self, sSugg, nDeep=0):
    "add a suggestion"
    #logging.info((nDeep * " ") + "__" + sSugg + "__")
    if sSugg not in self.aSugg:
      nDist = st.distanceDamerauLevenshtein(self.sSimplifiedWord, cp.simplifyWord(sSugg))
      if nDist <= self.nDistLimit:
        if nDist not in self.dSugg:
          self.dSugg[nDist] = []
        self.dSugg[nDist].append(sSugg)
        self.aSugg.add(sSugg)
        if nDist < self.nMinDist:
          self.nMinDist = nDist
        self.nDistLimit = min(self.nDistLimit, self.nMinDist+2)

  def getSuggestions (self, nSuggLimit=10, nDistLimit=-1):
    "return a list of suggestions"
    lRes = []
    if self.dSugg[0]:
      # we sort the better results with the original word
      self.dSugg[0].sort(key=lambda sSugg: st.distanceDamerauLevenshtein(self.sWord, sSugg))
    for lSugg in self.dSugg.values():
      lRes.extend(lSugg)
      if len(lRes) > nSuggLimit:
        break
    lRes = list(cp.filterSugg(lRes))
    if self.sWord.istitle():
      lRes = list(map(lambda sSugg: sSugg.title(), lRes))
    elif self.sWord.isupper():
      lRes = list(map(lambda sSugg: sSugg.upper(), lRes))
    return lRes[:nSuggLimit]

  def reset (self):
    self.aSugg.clear()
    self.dSugg.clear()


class IBDAWG:
  """INDEXABLE BINARY DIRECT ACYCLIC WORD GRAPH"""

  def __init__ (self, sDicName):
    self.by = pkgutil.get_data(__package__, "_dictionaries/" + sDicName)
    if not self.by:
      raise OSError("# Error. File not found or not loadable: "+sDicName)

    if self.by[0:7] != b"/pyfsa/":
      raise TypeError("# Error. Not a pyfsa binary dictionary. Header: {}".format(self.by[0:9]))
    if not(self.by[7:8] == b"1" or self.by[7:8] == b"2" or self.by[7:8] == b"3"):
      raise ValueError("# Error. Unknown dictionary version: {}".format(self.by[7:8]))
    try:
      header, info, values, bdic = self.by.split(b"\0\0\0\0", 3)
    except Exception:
      raise Exception

    self.sName = sDicName
    self.nVersion = int(self.by[7:8].decode("utf-8"))
    self.sHeader = header.decode("utf-8")
    self.lArcVal = values.decode("utf-8").split("\t")
    self.nArcVal = len(self.lArcVal)
    self.byDic = bdic

    l = info.decode("utf-8").split("/")
    self.sLang = l[0]
    self.nChar = int(l[1])
    self.nBytesArc = int(l[2])
    self.nBytesNodeAddress = int(l[3])
    self.nEntries = int(l[4])
    self.nNode = int(l[5])
    self.nArc = int(l[6])
    self.nAff = int(l[7])
    self.cStemming = l[8]
    if self.cStemming == "S":
      self.funcStemming = st.changeWordWithSuffixCode
    elif self.cStemming == "A":
      self.funcStemming = st.changeWordWithAffixCode
    else:
      self.funcStemming = st.noStemming
    self.nTag = self.nArcVal - self.nChar - self.nAff
    # <dChar> to get the value of an arc, <dCharVal> to get the char of an arc with its value
    self.dChar = {}
    for i in range(1, self.nChar):
      self.dChar[self.lArcVal[i]] = i
    self.dCharVal = { v: k for k, v in self.dChar.items() }
      
    self._arcMask = (2 ** ((self.nBytesArc * 8) - 3)) - 1
    self._finalNodeMask = 1 << ((self.nBytesArc * 8) - 1)
    self._lastArcMask = 1 << ((self.nBytesArc * 8) - 2)
    self._addrBitMask = 1 << ((self.nBytesArc * 8) - 3) # version 2

    self.nBytesOffset = 1 # version 3

    # Configuring DAWG functions according to nVersion
    if self.nVersion == 1:
      self.morph = self._morph1
      self.stem = self._stem1
      self._lookupArcNode = self._lookupArcNode1
      self._getArcs = self._getArcs1
      self._writeNodes = self._writeNodes1
    elif self.nVersion == 2:
      self.morph = self._morph2
      self.stem = self._stem2
      self._lookupArcNode = self._lookupArcNode2
      self._getArcs = self._getArcs2
      self._writeNodes = self._writeNodes2
    elif self.nVersion == 3:
      self.morph = self._morph3
      self.stem = self._stem3
      self._lookupArcNode = self._lookupArcNode3
      self._getArcs = self._getArcs3
      self._writeNodes = self._writeNodes3
    else:
      raise ValueError(" # Error: unknown code: {}".format(self.nVersion))

    self.bOptNumSigle = False
    self.bOptNumAtLast = False

  def getInfo (self):
    return " Language: {0.sLang:>10}   Version: {0.nVersion:>2}   Stemming: {0.cStemming}FX\n" \
        " Arcs values: {0.nArcVal:>10,} = {0.nChar:>5,} characters, {0.nAff:>6,} affixes, {0.nTag:>6,} tags\n" \
        " Dictionary: {0.nEntries:>12,} entries,  {0.nNode:>11,} nodes,  {0.nArc:>11,} arcs\n" \
        " Address size: {0.nBytesNodeAddress:>1} bytes, Arc size: {0.nBytesArc:>1} bytes\n".format(self)

  def writeAsJSObject (self, spfDest, bInJSModule=False, bBinaryDictAsHexString=False):
    "write IBDAWG as a JavaScript object in a JavaScript module"
    import json
    with open(spfDest, "w", encoding="utf-8", newline="\n") as hDst:
      if bInJSModule:
        hDst.write('// JavaScript\n// Generated data (do not edit)\n\n"use strict";\n\nconst dictionary = ')
      hDst.write(json.dumps({
              "sName": self.sName,
              "nVersion": self.nVersion,
              "sHeader": self.sHeader,
              "lArcVal": self.lArcVal,
              "nArcVal": self.nArcVal,
              # JavaScript is a pile of shit, so Mozilla’s JS parser don’t like file bigger than 4 Mb!
              # So, if necessary, we use an hexadecimal string, that we will convert later in Firefox’s extension.
              # https://github.com/mozilla/addons-linter/issues/1361
              "byDic": self.byDic.hex() if bBinaryDictAsHexString else [ e for e in self.byDic ],
              "sLang": self.sLang,
              "nChar": self.nChar,
              "nBytesArc": self.nBytesArc,
              "nBytesNodeAddress": self.nBytesNodeAddress,
              "nEntries": self.nEntries,
              "nNode": self.nNode,
              "nArc": self.nArc,
              "nAff": self.nAff,
              "cStemming": self.cStemming,
              "nTag": self.nTag,
              "dChar": self.dChar,
              "_arcMask": self._arcMask,
              "_finalNodeMask": self._finalNodeMask,
              "_lastArcMask": self._lastArcMask,
              "_addrBitMask": self._addrBitMask,
              "nBytesOffset": self.nBytesOffset
            }, ensure_ascii=False))
      if bInJSModule:
        hDst.write(";\n\nexports.dictionary = dictionary;\n")

  def isValidToken (self, sToken):
    "checks if <sToken> is valid (if there is hyphens in <sToken>, <sToken> is split, each part is checked)"
    if self.isValid(sToken):
      return True
    if "-" in sToken:
      if sToken.count("-") > 4:
        return True
      return all(self.isValid(sWord) for sWord in sToken.split("-"))
    return False

  def isValid (self, sWord):
    "checks if <sWord> is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if not sWord:
      return None
    if "’" in sWord: # ugly hack
      sWord = sWord.replace("’", "'")
    if self.lookup(sWord):
      return True
    if sWord[0:1].isupper():
      if len(sWord) > 1:
        if sWord.istitle():
          return self.lookup(sWord.lower())
        if sWord.isupper():
          if self.bOptNumSigle:
            return True
          return self.lookup(sWord.lower()) or self.lookup(sWord.capitalize())
        return self.lookup(sWord[:1].lower() + sWord[1:])
      else:
        return self.lookup(sWord.lower())
    return False

  def lookup (self, sWord):
    "returns True if <sWord> in dictionary (strict verification)"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return False
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return False
    return bool(int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask)

  def getMorph (self, sWord):
    "retrieves morphologies list, different casing allowed"
    l = self.morph(sWord)
    if sWord[0:1].isupper():
      l.extend(self.morph(sWord.lower()))
      if sWord.isupper() and len(sWord) > 1:
        l.extend(self.morph(sWord.capitalize()))
    return l

  #@timethis
  def suggest (self, sWord, nSuggLimit=10):
    "returns a set of suggestions for <sWord>"
    sPfx, sWord, sSfx = cp.cut(sWord)
    nMaxSwitch = max(len(sWord) // 3, 1)
    nMaxDel = len(sWord) // 5
    nMaxHardRepl = max((len(sWord) - 5) // 4, 1)
    oSuggResult = SuggResult(sWord)
    self._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch=nMaxSwitch, nMaxDel=nMaxDel, nMaxHardRepl=nMaxHardRepl)
    if sWord.istitle():
      self._suggest(oSuggResult, sWord.lower(), nMaxSwitch=nMaxSwitch, nMaxDel=nMaxDel, nMaxHardRepl=nMaxHardRepl)
    elif sWord.islower():
      self._suggest(oSuggResult, sWord.title(), nMaxSwitch=nMaxSwitch, nMaxDel=nMaxDel, nMaxHardRepl=nMaxHardRepl)
    aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit)
    if sSfx or sPfx:
      # we add what we removed
      return list(map(lambda sSug: sPfx + sSug + sSfx, aSugg))
    return aSugg

  def _suggest (self, oSuggResult, sRemain, nMaxSwitch=0, nMaxDel=0, nMaxHardRepl=0, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord="", bAvoidLoop=False):
    # recursive function
    #logging.info((nDeep * " ") + sNewWord + ":" + sRemain)
    if not sRemain:
      if int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask:
        oSuggResult.addSugg(sNewWord, nDeep)
      for sTail in self._getTails(iAddr):
        oSuggResult.addSugg(sNewWord+sTail, nDeep)
      return
    cCurrent = sRemain[0:1]
    for cChar, jAddr in self._getCharArcs(iAddr):
      if cChar in cp.d1to1.get(cCurrent, cCurrent):
        self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar)
      elif not bAvoidLoop and nMaxHardRepl:
        self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl-1, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar, True)
    if not bAvoidLoop: # avoid infinite loop
      if len(sRemain) > 1:
        if cCurrent == sRemain[1:2]:
          # same char, we remove 1 char without adding 1 to <sNewWord>
          self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord)
        else:
          # switching chars
          if nMaxSwitch:
            self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:2]+sRemain[0:1]+sRemain[2:], nMaxSwitch-1, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
          # delete char
          if nMaxDel:
            self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel-1, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
        # Phonetic replacements
        for sRepl in cp.get1toXReplacement(sNewWord[-1:], cCurrent, sRemain[1:2]):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
        for sRepl in cp.d2toX.get(sRemain[0:2], ()):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain[2:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
      # end of word
      if len(sRemain) == 2:
        for sRepl in cp.dFinal2.get(sRemain, ()):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
      elif len(sRemain) == 1:
        self._suggest(oSuggResult, "", nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True) # remove last char and go on
        for sRepl in cp.dFinal1.get(sRemain, ()):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)

  #@timethis
  def suggest2 (self, sWord, nMaxSugg=10):
    "returns a set of suggestions for <sWord>"
    sPfx, sWord, sSfx = cp.cut(sWord)
    oSuggResult = SuggResult(sWord)
    self._suggest2(oSuggResult)
    aSugg = oSuggResult.getSuggestions()
    if sSfx or sPfx:
      # we add what we removed
      return list(map(lambda sSug: sPfx + sSug + sSfx, aSugg))
    return aSugg

  def _suggest2 (self, oSuggResult, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord=""):
    # recursive function
    #logging.info((nDeep * " ") + sNewWord)
    if nDeep >= oSuggResult.nDistLimit:
      sCleanNewWord = cp.simplifyWord(sNewWord)
      if st.distanceSift4(oSuggResult.sCleanWord[:len(sCleanNewWord)], sCleanNewWord) > oSuggResult.nDistLimit:
        return
    if int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask:
      oSuggResult.addSugg(sNewWord, nDeep)
    for cChar, jAddr in self._getCharArcsWithPriority(iAddr, oSuggResult.sWord[nDeep:nDeep+1]):
      self._suggest2(oSuggResult, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar)
    return

  def _getCharArcs (self, iAddr):
    "generator: yield all chars and addresses from node at address <iAddr>"
    for nVal, jAddr in self._getArcs(iAddr):
      if nVal < self.nChar:
        yield (self.dCharVal[nVal], jAddr)

  def _getSimilarCharArcs (self, cChar, iAddr):
    "generator: yield similar char of <cChar> and address of the following node"
    for c in cp.d1to1.get(cChar, [cChar]):
      if c in self.dChar:
        jAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
        if jAddr:
          yield (c, jAddr)

  def _getCharArcsWithPriority (self, iAddr, cChar):
    if not cChar:
      yield from self._getCharArcs(iAddr)
    lTuple = list(self._getCharArcs(iAddr))
    lTuple.sort(key=lambda t: 0 if t[0] in cp.d1to1.get(cChar, cChar) else 1)
    yield from lTuple

  def _getTails (self, iAddr, sTail="", n=2):
    "return a list of suffixes ending at a distance of <n> from <iAddr>"
    aTails = set()
    for nVal, jAddr in self._getArcs(iAddr):
      if nVal < self.nChar:
        if int.from_bytes(self.byDic[jAddr:jAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask:
          aTails.add(sTail + self.dCharVal[nVal])
        if n and not aTails:
          aTails.update(self._getTails(jAddr, sTail+self.dCharVal[nVal], n-1))
    return aTails

  def drawPath (self, sWord, iAddr=0):
    "show the path taken by <sWord> in the graph"
    c1 = sWord[0:1] if sWord else " "
    iPos = -1
    n = 0
    print(c1 + ": ", end="")
    for c2, jAddr in self._getCharArcs(iAddr):
      print(c2, end="")
      if c2 == sWord[0:1]:
        iNextNodeAddr = jAddr
        iPos = n
      n += 1
    if not sWord:
      return
    if iPos >= 0:
      print("\n  "+ " " * iPos + "|")
      self.drawPath(sWord[1:], iNextNodeAddr)

  def select (self, sPattern=""):
    "generator: returns all entries which morphology fits <sPattern>"
    zPattern = None
    try:
      zPattern = re.compile(sPattern)
    except:
      print("# Error in regex pattern")
      traceback.print_exc()
    yield from self._select1(zPattern, 0, "")

  # def morph (self, sWord):
  #   is defined in __init__

  # VERSION 1
  def _select1 (self, zPattern, iAddr, sWord):
    # recursive generator
    for nVal, jAddr in self._getArcs1(iAddr):
      if nVal < self.nChar:
        # simple character
        yield from self._select1(zPattern, jAddr, sWord + self.lArcVal[nVal])
      else:
        sEntry = sWord + "\t" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nVal])
        for nMorphVal, _ in self._getArcs1(jAddr):
          if not zPattern or zPattern.search(self.lArcVal[nMorphVal]):
            yield sEntry + "\t" + self.lArcVal[nMorphVal]

  def _morph1 (self, sWord):
    "returns morphologies of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          sStem = ">" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc])
          # Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          nRawArc2 = 0
          while not (nRawArc2 & self._lastArcMask):
            iEndArcAddr2 = iAddr2 + self.nBytesArc
            nRawArc2 = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iEndArcAddr2], byteorder='big')
            l.append(sStem + " " + self.lArcVal[nRawArc2 & self._arcMask])
            iAddr2 = iEndArcAddr2+self.nBytesNodeAddress
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
      return l
    return []

  def _stem1 (self, sWord):
    "returns stems list of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          l.append(self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc]))
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
      return l
    return []

  def _lookupArcNode1 (self, nVal, iAddr):
    "looks if <nVal> is an arc at the node at <iAddr>, if yes, returns address of next node else None"
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      if nVal == (nRawArc & self._arcMask):
        # the value we are looking for 
        # we return the address of the next node
        return int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
      else:
        # value not found
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          return None
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress

  def _getArcs1 (self, iAddr):
    "generator: return all arcs at <iAddr> as tuples of (nVal, iAddr)"
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      yield (nRawArc & self._arcMask, int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big'))
      if (nRawArc & self._lastArcMask):
        break
      iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress

  def _writeNodes1 (self, spfDest):
    "for debugging only"
    print(" > Write binary nodes")
    with codecs.open(spfDest, 'w', 'utf-8', newline="\n") as hDst:
      iAddr = 0
      hDst.write("i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("0", iAddr))
      while iAddr < len(self.byDic):
        iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  #{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", \
                                      int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], \
                                              byteorder='big')))
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
        if (nRawArc & self._lastArcMask) and iAddr < len(self.byDic):
          hDst.write("\ni{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("?", iAddr))
      hDst.close()

  # VERSION 2
  def _morph2 (self, sWord):
    "returns morphologies of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          sStem = ">" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc])
          # Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          if not (nRawArc & self._addrBitMask):
            iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          else:
            # we go to the end of the node
            iAddr2 = iEndArcAddr
            while not (nRawArc & self._lastArcMask):
              nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iAddr2+self.nBytesArc], byteorder='big')
              iAddr2 += self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
          nRawArc2 = 0
          while not (nRawArc2 & self._lastArcMask):
            iEndArcAddr2 = iAddr2 + self.nBytesArc
            nRawArc2 = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iEndArcAddr2], byteorder='big')
            l.append(sStem + " " + self.lArcVal[nRawArc2 & self._arcMask])
            iAddr2 = iEndArcAddr2+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc2 & self._addrBitMask) else iEndArcAddr2
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr
      return l
    return []

  def _stem2 (self, sWord):
    "returns stems list of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          l.append(self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc]))
          # Now , we go to the next node
          if not (nRawArc & self._addrBitMask):
            iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          else:
            # we go to the end of the node
            iAddr2 = iEndArcAddr
            while not (nRawArc & self._lastArcMask):
              nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iAddr2+self.nBytesArc], byteorder='big')
              iAddr2 += self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr
      return l
    return []

  def _lookupArcNode2 (self, nVal, iAddr):
    "looks if <nVal> is an arc at the node at <iAddr>, if yes, returns address of next node else None"
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      if nVal == (nRawArc & self._arcMask):
        # the value we are looking for 
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          # we return the address of the next node
          return int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
        else:
          # we go to the end of the node
          iAddr = iEndArcAddr
          while not (nRawArc & self._lastArcMask):
            nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big')
            iAddr += self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else self.nBytesArc
          return iAddr
      else:
        # value not found
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          return None
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr

  def _writeNodes2 (self, spfDest):
    "for debugging only"
    print(" > Write binary nodes")
    with codecs.open(spfDest, 'w', 'utf-8', newline="\n") as hDst:
      iAddr = 0
      hDst.write("i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("0", iAddr))
      while iAddr < len(self.byDic):
        iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          iNextNodeAddr = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  #{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", iNextNodeAddr))
          iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
        else:
          hDst.write(" {:<20} {:0>16}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:]))
          iAddr = iEndArcAddr
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          hDst.write("\ni{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("?", iAddr))
      hDst.close()

  # VERSION 3
  def _morph3 (self, sWord):
    "returns morphologies of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      iAddrNode = iAddr
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          sStem = ">" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc])
          # Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          if not (nRawArc & self._addrBitMask):
            iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          else:
            iAddr2 = iAddrNode + int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesOffset], byteorder='big')
          nRawArc2 = 0
          while not (nRawArc2 & self._lastArcMask):
            iEndArcAddr2 = iAddr2 + self.nBytesArc
            nRawArc2 = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iEndArcAddr2], byteorder='big')
            l.append(sStem + " " + self.lArcVal[nRawArc2 & self._arcMask])
            iAddr2 = iEndArcAddr2+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc2 & self._addrBitMask) else iEndArcAddr2+self.nBytesOffset
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr+self.nBytesOffset
      return l
    return []

  def _stem3 (self, sWord):
    "returns stems list of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      iAddrNode = iAddr
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          l.append(self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc]))
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr+self.nBytesOffset
      return l
    return []

  def _lookupArcNode3 (self, nVal, iAddr):
    "looks if <nVal> is an arc at the node at <iAddr>, if yes, returns address of next node else None"
    iAddrNode = iAddr
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      if nVal == (nRawArc & self._arcMask):
        # the value we are looking for 
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          return int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
        else:
          return iAddrNode + int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesOffset], byteorder='big')
      else:
        # value not found
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          return None
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr+self.nBytesOffset

  def _writeNodes3 (self, spfDest):
    "for debugging only"
    print(" > Write binary nodes")
    with codecs.open(spfDest, 'w', 'utf-8', newline="\n") as hDst:
      iAddr = 0
      hDst.write("i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("0", iAddr))
      while iAddr < len(self.byDic):
        iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          iNextNodeAddr = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  #{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", iNextNodeAddr))
          iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
        else:
          iNextNodeAddr = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesOffset], byteorder='big')
          hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  +{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", iNextNodeAddr))
          iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesOffset
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          hDst.write("\ni{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("?", iAddr))
      hDst.close()
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Deleted gc_core/py/keyboard_chars_proximity.py version [8f397a7bbf].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
# Keyboard chars proximity


def getKeyboardMap (sKeyboard):
  return _dKeyboardMap.get(sKeyboard.lower(), {})


def getKeyboardList ():
  return _dKeyboardMap.keys()


_dKeyboardMap = {
  # keyboards by alphabetical order
  # bépo, colemak and dvorak users are assumed to do less typing errors.
  "azerty": {
    # fr
    # line 1
    "é": "az",
    "è": "yu",
    "ç": "àio",
    "à": "op",
    # line 2
    "a": "zéq",
    "z": "aesq",
    "e": "zrds",
    "r": "etfd",
    "t": "rygf",
    "y": "tuhg",
    "u": "yijh",
    "i": "uokj",
    "o": "iplk",
    "p": "oml",
    # line 3
    "q": "sawz",
    "s": "qdzwxe",
    "d": "sfexcr",
    "f": "dgrcvt",
    "g": "fhtvby",
    "h": "gjybnu",
    "j": "hkuni",
    "k": "jlio",
    "l": "kmop",
    "m": "lùp",
    "ù": "m",
    # line 4
    "w": "xqs",
    "x": "wcsd",
    "c": "xvdf",
    "v": "cbfg",
    "b": "vngh",
    "n": "bhj",
  },
  "bépo": {
    # fr
    # line 2
    "b": "éa",
    "é": "bpu",
    "p": "éoi",
    "o": "pèe",
    "è": "o",
    "v": "dt",
    "d": "vls",
    "l": "djr",
    "j": "lzn",
    "z": "jmw",
    # line 3
    "a": "ubà",
    "u": "aiéy",
    "i": "uepx",
    "e": "io",
    "c": "t",
    "t": "csvq",
    "s": "trdg",
    "r": "snlh",
    "n": "rmjf",
    "m": "nzç",
    # line 4
    "à": "yêa",
    "y": "àxu",
    "x": "ywi",
    "w": "z",
    "k": "c",
    "q": "gt",
    "g": "qhs",
    "h": "gfr",
    "f": "hçn",
    "ç": "fm",
  },
  "colemak": {
    # en, us, intl
    # line 2
    "q": "wa",
    "w": "qfr",
    "f": "wps",
    "p": "fgt",
    "g": "pjd",
    "j": "glh",
    "l": "jun",
    "u": "lye",
    "y": "ui",
    # line 3
    "a": "rqz",
    "r": "aswx",
    "s": "rtfc",
    "t": "sdpv",
    "d": "thgb",
    "h": "dnjk",
    "n": "helm",
    "e": "niu",
    "i": "eoy",
    "o": "i",
    # line 4
    "z": "xa",
    "x": "zcr",
    "c": "xvs",
    "v": "cbt",
    "b": "vkd",
    "k": "bmh",
    "m": "kn",
  },
  "dvorak": {
    # en, us, intl
    # line 2
    "p": "yu",
    "y": "pfi",
    "f": "ygd",
    "g": "fch",
    "c": "grt",
    "r": "cln",
    "l": "rs",
    # line 3
    "a": "o",
    "o": "aeq",
    "e": "ouj",
    "u": "eipk",
    "i": "udyx",
    "d": "ihfb",
    "h": "dtgm",
    "t": "hncw",
    "n": "tsrv",
    "s": "nlz",
    # line 4
    "q": "jo",
    "j": "qke",
    "k": "jxu",
    "x": "kbi",
    "b": "xmd",
    "m": "bwh",
    "w": "mvt",
    "v": "wzn",
    "z": "vs",
  },
  "qwerty": {
    # en, us, intl
    # line 2
    "q": "wa",
    "w": "qeas",
    "e": "wrds",
    "r": "etfd",
    "t": "rygf",
    "y": "tuhg",
    "u": "yijh",
    "i": "uokj",
    "o": "iplk",
    "p": "ol",
    # line 3
    "a": "sqzw",
    "s": "adwzxe",
    "d": "sfexcr",
    "f": "dgrcvt",
    "g": "fhtvby",
    "h": "gjybnu",
    "j": "hkunmi",
    "k": "jlimo",
    "l": "kop",
    # line 4
    "z": "xas",
    "x": "zcsd",
    "c": "xvdf",
    "v": "cbfg",
    "b": "vngh",
    "n": "bmhj",
    "m": "njk",
  },
  "qwertz": {
    # ge, au
    # line 2
    "q": "wa",
    "w": "qeas",
    "e": "wrds",
    "r": "etfd",
    "t": "rzgf",
    "z": "tuhg",
    "u": "zijh",
    "i": "uokj",
    "o": "iplk",
    "p": "oüöl",
    "ü": "päö",
    # line 3
    "a": "sqyw",
    "s": "adwyxe",
    "d": "sfexcr",
    "f": "dgrcvt",
    "g": "fhtvbz",
    "h": "gjzbnu",
    "j": "hkunmi",
    "k": "jlimo",
    "l": "köop",
    "ö": "läpü",
    "ä": "öü",
    # line 4
    "y": "xas",
    "x": "ycsd",
    "c": "xvdf",
    "v": "cbfg",
    "b": "vngh",
    "n": "bmhj",
    "m": "njk",
  }
}
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Modified gc_core/py/lang_core/gc_engine.py from [f3dfb392d0] to [e1c3ad1859].

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
import re
import sys
import os
import traceback
#import unicodedata
from itertools import chain

from ..ibdawg import IBDAWG
from ..echo import echo
from . import gc_options


__all__ = [ "lang", "locales", "pkg", "name", "version", "author", \
      "load", "parse", "getDictionary", \
      "setOption", "setOptions", "getOptions", "getDefaultOptions", "getOptionsLabels", "resetOptions", "displayOptions", \
      "ignoreRule", "resetIgnoreRules", "reactivateRule", "listRules", "displayRules" ]|
|4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
import re
import sys
import os
import traceback
#import unicodedata
from itertools import chain

from ..graphspell.ibdawg import IBDAWG
from ..graphspell.echo import echo
from . import gc_options


__all__ = [ "lang", "locales", "pkg", "name", "version", "author", \
      "load", "parse", "getDictionary", \
      "setOption", "setOptions", "getOptions", "getDefaultOptions", "getOptionsLabels", "resetOptions", "displayOptions", \
      "ignoreRule", "resetIgnoreRules", "reactivateRule", "listRules", "displayRules" ]

Deleted gc_core/py/progressbar.py version [5def72a6ce].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
# Textual progressbar
# by Olivier R.
# License: MPL 2

import time

class ProgressBar:
  "Textual progressbar"
  
  def __init__ (self, nMin=0, nMax=100, nWidth=78):
    "initiate with minimum nMin to maximum nMax"
    self.nMin = nMin
    self.nMax = nMax
    self.nSpan = nMax - nMin
    self.nWidth = nWidth-9
    self.nAdvance = -1
    self.nCurVal = nMin
    self.startTime = time.time()
    self._update()

  def _update (self):
    fDone = ((self.nCurVal - self.nMin) / self.nSpan)
    nAdvance = int(fDone * self.nWidth)
    if (nAdvance > self.nAdvance):
      self.nAdvance = nAdvance
      print("\r[ {}{} {}% ] ".format('>'*nAdvance, ' '*(self.nWidth-nAdvance), round(fDone*100)), end="")

  def increment (self, n=1):
    "increment value by n (1 by default)"
    self.nCurVal += n
    self._update()
  
  def done (self):
    "to call when it’s finished"
    print("\r[ task done in {:.1f} s ] ".format(time.time() - self.startTime))
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/py/spellchecker.py version [c6b35d80ee].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
# Spellchecker
# Wrapper for the IBDAWG class.
# Useful to check several dictionaries at once.

from . import ibdawg


dDictionaries = {
  "fr": "French.bdic",
  "en": "English.bdic"
}


class Spellchecker ():

  def __init__ (self, sLangCode):
    self.sLangCode = sLangCode
    self.oMainDic = None
    if sLangCode in dDictionaries:
      self.oMainDic = ibdawg.IBDAWG(dDictionaries[sLangCode])
    self.lOtherDic = []
    return bool(self.oMainDic)


  def setMainDictionary (self, sDicName):
    try:
      self.oMainDic = ibdawg.IBDAWG(sDicName)
      return True
    except:
      print("Error: <" + sDicName + "> not set as main dictionary.")
      return False

  def addDictionary (self, sDicName):
    try:
      self.lOtherDic.append(ibdawg.IBDAWG(sDicName))
      return True
    except:
      print("Error: <" + sDicName + "> not added to the list.")
      return False

  # Return codes:
  #  0: invalid
  #  1: correct in main dictionary
  #  2+: correct in foreign dictionaries


  # check in the main dictionary only

  def isValidToken (self, sToken):
    "(in main dictionary) checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)"
    if self.oMainDic.isValidToken(sToken):
      return 1
    return 0

  def isValid (self, sWord):
    "(in main dictionary) checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if self.oMainDic.isValid(sWord):
      return 1
    return 0

  def lookup (self, sWord):
    "(in main dictionary) checks if sWord is in dictionary as is (strict verification)"
    if self.oMainDic.lookup(sWord):
      return 1
    return 0


  # check in all dictionaries

  def isValidTokenAll (self, sToken):
    "(in all dictionaries) checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)"
    if self.oMainDic.isValidToken(sToken):
      return 1
    for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
      if oDic.isValidToken(sToken):
        return i
    return 0

  def isValidAll (self, sWord):
    "(in all dictionaries) checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if self.oMainDic.isValid(sToken):
      return 1
    for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
      if oDic.isValid(sToken):
        return i
    return 0

  def lookupAll (self, sWord):
    "(in all dictionaries) checks if sWord is in dictionary as is (strict verification)"
    if self.oMainDic.lookup(sToken):
      return 1
    for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
      if oDic.lookup(sToken):
        return i
    return 0


  # check in dictionaries up to level n

  def isValidTokenLevel (self, sToken, nLevel):
    "(in dictionaries up to level n) checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)"
    if self.oMainDic.isValidToken(sToken):
      return 1
    if nLevel >= 2:
      for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
        if oDic.isValidToken(sToken):
          return i
        if i == nLevel:
          break
    return 0

  def isValidLevel (self, sWord, nLevel):
    "(in dictionaries up to level n) checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if self.oMainDic.isValid(sToken):
      return 1
    if nLevel >= 2:
      for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
        if oDic.isValid(sToken):
          return i
        if i == nLevel:
          break
    return 0

  def lookupLevel (self, sWord, nLevel):
    "(in dictionaries up to level n) checks if sWord is in dictionary as is (strict verification)"
    if self.oMainDic.lookup(sToken):
      return 1
    if nLevel >= 2:
      for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
        if oDic.lookup(sToken):
          return i
        if i == nLevel:
          break
    return 0
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
Deleted gc_core/py/str_transform.py version [646bc07929].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
#!python3


#### DISTANCE CALCULATIONS

def longestCommonSubstring (s1, s2):
  # http://en.wikipedia.org/wiki/Longest_common_substring_problem
  # http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_implementation/Strings/Longest_common_substring
  M = [ [0]*(1+len(s2)) for i in range(1+len(s1)) ]
  longest, x_longest = 0, 0
  for x in range(1, 1+len(s1)):
    for y in range(1, 1+len(s2)):
      if s1[x-1] == s2[y-1]:
        M[x][y] = M[x-1][y-1] + 1
        if M[x][y] > longest:
          longest = M[x][y]
          x_longest = x
      else:
        M[x][y] = 0
  return s1[x_longest-longest : x_longest]


def distanceDamerauLevenshtein (s1, s2):
  "distance of Damerau-Levenshtein between <s1> and <s2>"
  # https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Damerau-Levenshtein
  d = {}
  nLen1 = len(s1)
  nLen2 = len(s2)
  for i in range(-1, nLen1+1):
    d[i, -1] = i + 1
  for j in range(-1, nLen2+1):
    d[-1, j] = j + 1
  for i in range(nLen1):
    for j in range(nLen2):
      nCost = 0 if s1[i] == s2[j] else 1
      d[i, j] = min(
        d[i-1, j]  + 1,    # Deletion
        d[i,  j-1] + 1,    # Insertion
        d[i-1, j-1] + nCost,  # Substitution
      )
      if i and j and s1[i] == s2[j-1] and s1[i-1] == s2[j]:
        d[i, j] = min(d[i, j], d[i-2, j-2] + nCost)   # Transposition
  return d[nLen1-1, nLen2-1]


def distanceSift4 (s1, s2, nMaxOffset=5):
  "implementation of general Sift4."
  # https://siderite.blogspot.com/2014/11/super-fast-and-accurate-string-distance.html
  if not s1:
    return len(s2)
  if not s2:
    return len(s1)
  nLen1, nLen2 = len(s1), len(s2)
  i1, i2 = 0, 0  # Cursors for each string
  nLargestCS = 0 # Largest common substring
  nLocalCS = 0  # Local common substring
  nTrans = 0   # Number of transpositions ('ab' vs 'ba')
  lOffset = []  # Offset pair array, for computing the transpositions
 
  while i1 < nLen1 and i2 < nLen2:
    if s1[i1] == s2[i2]:
      nLocalCS += 1
      # Check if current match is a transposition
      bTrans = False
      i = 0
      while i < len(lOffset):
        t = lOffset[i]
        if i1 <= t[0] or i2 <= t[1]:
          bTrans = abs(i2-i1) >= abs(t[1] - t[0])
          if bTrans:
            nTrans += 1
          elif not t[2]:
            t[2] = True
            nTrans += 1
          break
        elif i1 > t[1] and i2 > t[0]:
          del lOffset[i]
        else:
          i += 1
      lOffset.append([i1, i2, bTrans])
    else:
      nLargestCS += nLocalCS
      nLocalCS = 0
      if i1 != i2:
        i1 = i2 = min(i1, i2)
      for i in range(nMaxOffset):
        if i1 + i >= nLen1 and i2 + i >= nLen2:
          break
        elif i1 + i < nLen1 and s1[i1+i] == s2[i2]:
          i1 += i - 1
          i2 -= 1
          break
        elif i2 + i < nLen2 and s1[i1] == s2[i2+i]:
          i2 += i - 1
          i1 -= 1
          break
    i1 += 1
    i2 += 1
    if i1 >= nLen1 or i2 >= nLen2:
      nLargestCS += nLocalCS
      nLocalCS = 0
      i1 = i2 = min(i1, i2)
  nLargestCS += nLocalCS
  return round(max(nLen1, nLen2) - nLargestCS + nTrans)


def showDistance (s1, s2):
  print("Damerau-Levenshtein: " + s1 + "/" + s2 + " = " + distanceDamerauLevenshtein(s1, s2))
  print("Sift4:" + s1 + "/" + s2 + " = " + distanceSift4(s1, s2))
#### STEMMING OPERATIONS

## No stemming

def noStemming (sFlex, sStem):
  return sStem

def rebuildWord (sFlex, cmd1, cmd2):
  if cmd1 == "_":
    return sFlex
  n, c = cmd1.split(":")
  s = s[:n] + c + s[n:]
  if cmd2 == "_":
    return s
  n, c = cmd2.split(":")
  return s[:n] + c + s[n:]

  
## Define affixes for stemming

# Note: 48 is the ASCII code for "0"


# Suffix only
def defineSuffixCode (sFlex, sStem):
  """ Returns a string defining how to get stem from flexion
      "n(sfx)"
    with n: a char with numeric meaning, "0" = 0, "1" = 1, ... ":" = 10, etc. (See ASCII table.) Says how many letters to strip from flexion.
       sfx [optional]: string to add on flexion
    Examples:
      "0": strips nothing, adds nothing
      "1er": strips 1 letter, adds "er"
      "2": strips 2 letters, adds nothing
  """
  if sFlex == sStem:
    return "0"
  jSfx = 0
  for i in range(min(len(sFlex), len(sStem))):
    if sFlex[i] != sStem[i]:
      break
    jSfx += 1
  return chr(len(sFlex)-jSfx+48) + sStem[jSfx:] 


def changeWordWithSuffixCode (sWord, sSfxCode):
  if sSfxCode == "0":
    return sWord
  return sWord[:-(ord(sSfxCode[0])-48)] + sSfxCode[1:] if sSfxCode[0] != '0' else sWord + sSfxCode[1:]


# Prefix and suffix

def defineAffixCode (sFlex, sStem):
  """ Returns a string defining how to get stem from flexion. Examples:
      "0" if stem = flexion
      "stem" if no common substring
      "n(pfx)/m(sfx)"
    with n and m: chars with numeric meaning, "0" = 0, "1" = 1, ... ":" = 10, etc. (See ASCII table.) Says how many letters to strip from flexion.
      pfx [optional]: string to add before the flexion 
      sfx [optional]: string to add after the flexion
  """
  if sFlex == sStem:
    return "0"
  # is stem a substring of flexion?
  n = sFlex.find(sStem)
  if n >= 0:
    return "{}/{}".format(chr(n+48), chr(len(sFlex)-(len(sStem)+n)+48))
  # no, so we are looking for common substring
  sSubs = longestCommonSubstring(sFlex, sStem)
  if len(sSubs) > 1:
    iPos = sStem.find(sSubs)
    sPfx = sStem[:iPos]
    sSfx = sStem[iPos+len(sSubs):]
    n = sFlex.find(sSubs)
    m = len(sFlex) - (len(sSubs)+n)
    sAff = "{}/".format(chr(n+48)) if not sPfx else "{}{}/".format(chr(n+48), sPfx)
    sAff += chr(m+48) if not sSfx else "{}{}".format(chr(m+48), sSfx)
    return sAff
  return sStem


def changeWordWithAffixCode (sWord, sAffCode):
  if sAffCode == "0":
    return sWord
  if '/' not in sAffCode:
    return "# error #"
  sPfxCode, sSfxCode = sAffCode.split('/')
  sWord = sPfxCode[1:] + sWord[(ord(sPfxCode[0])-48):] 
  return sWord[:-(ord(sSfxCode[0])-48)] + sSfxCode[1:] if sSfxCode[0] != '0' else sWord + sSfxCode[1:]

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Deleted gc_core/py/tokenizer.py version [17f452887e].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
# Very simple tokenizer

import re

_PATTERNS = {
  "default":
    (
      r'(?P<FOLDERUNIX>/(?:bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:/[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<FOLDERWIN>[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: [(]x86[)]|)|[\w.()]+)(?:\\[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<PUNC>[.,?!:;…«»“”"()/·]+)',
      r'(?P<ACRONYM>[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*)',
      r'(?P<LINK>(?:https?://|www[.]|\w+[@.]\w\w+[@.])\w[\w./?&!%=+*"\'@$#-]+)',
      r'(?P<HASHTAG>[#@][\w-]+)',
      r'(?P<HTML><\w+.*?>|</\w+ *>)',
      r'(?P<PSEUDOHTML>\[/?\w+\])',
      r'(?P<HOUR>\d\d?h\d\d\b)',
      r'(?P<NUM>-?\d+(?:[.,]\d+))',
      r"(?P<WORD>\w+(?:[’'`-]\w+)*)"
    ),
  "fr":
    (
      r'(?P<FOLDERUNIX>/(?:bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:/[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<FOLDERWIN>[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: [(]x86[)]|)|[\w.()]+)(?:\\[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<PUNC>[.,?!:;…«»“”"()/·]+)',
      r'(?P<ACRONYM>[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*)',
      r'(?P<LINK>(?:https?://|www[.]|\w+[@.]\w\w+[@.])\w[\w./?&!%=+*"\'@$#-]+)',
      r'(?P<HASHTAG>[#@][\w-]+)',
      r'(?P<HTML><\w+.*?>|</\w+ *>)',
      r'(?P<PSEUDOHTML>\[/?\w+\])',
      r"(?P<ELPFX>(?:l|d|n|m|t|s|j|c|ç|lorsqu|puisqu|jusqu|quoiqu|qu)['’`])",
      r'(?P<ORDINAL>\d+(?:er|nd|e|de|ième|ème|eme)\b)',
      r'(?P<HOUR>\d\d?h\d\d\b)',
      r'(?P<NUM>-?\d+(?:[.,]\d+|))',
      r"(?P<WORD>\w+(?:[’'`-]\w+)*)"
    )
}


class Tokenizer:

  def __init__ (self, sLang):
    self.sLang = sLang
    if sLang not in _PATTERNS:
      self.sLang = "default"
    self.zToken = re.compile( "(?i)" + '|'.join(sRegex for sRegex in _PATTERNS[sLang]) )

  def genTokens (self, sText):
    for m in self.zToken.finditer(sText):
      yield { "sType": m.lastgroup, "sValue": m.group(), "nStart": m.start(), "nEnd": m.end() }
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<


Modified gc_lang/fr/build.py from [d4197caf3b] to [aa270a34fd].

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
..
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
...
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
      for sOpt in lLineOpt:
        sHTML += f' <p><input type="checkbox" id="option_{sOpt}" class="gc_option" data-option="{sOpt}"/><label id="option_label_{sOpt}" for="option_{sOpt}" data-l10n-id="option_{sOpt}">{dVars["dOptLabel"][sLang][sOpt][0]}</label></p>\n'
    sHTML += '</div>\n'
  return sHTML


def createFirefoxExtension (sLang, dVars):
  "create extension for Firefox"
  print("Building extension for Firefox")
  helpers.createCleanFolder("_build/xpi/"+sLang)
  dir_util.copy_tree("gc_lang/"+sLang+"/xpi/", "_build/xpi/"+sLang)
  dir_util.copy_tree("grammalecte-js", "_build/xpi/"+sLang+"/grammalecte")
  sHTML, dProperties = _createOptionsForFirefox(dVars)
  dVars['optionsHTML'] = sHTML
  helpers.copyAndFileTemplate("_build/xpi/"+sLang+"/data/about_panel.html", "_build/xpi/"+sLang+"/data/about_panel.html", dVars)
................................................................................
    else:
      print("Locale file not found: " + spfLocale)
  with helpers.cd("_build/xpi/"+sLang):
    os.system("jpm xpi")


def _createOptionsForFirefox (dVars):

  sHTML = ""
  for sSection, lOpt in dVars['lStructOpt']:
    sHTML += '\n<div id="subsection_' + sSection + '" class="opt_subsection">\n <h2 data-l10n-id="option_'+sSection+'"></h2>\n'
    for lLineOpt in lOpt:
      for sOpt in lLineOpt:
        sHTML += ' <p><input type="checkbox" id="option_'+sOpt+'" /><label id="option_label_'+sOpt+'" for="option_'+sOpt+'" data-l10n-id="option_'+sOpt+'"></label></p>\n'
    sHTML += '</div>\n'
................................................................................
  return dVars


def _copyGrammalecteJSPackageInZipFile (hZip, spLangPack, sDicName, sAddPath=""):
  for sf in os.listdir("grammalecte-js"):
    if not os.path.isdir("grammalecte-js/"+sf):
      hZip.write("grammalecte-js/"+sf, sAddPath+"grammalecte-js/"+sf)
  for sf in os.listdir(spLangPack):
    if not os.path.isdir(spLangPack+"/"+sf):
      hZip.write(spLangPack+"/"+sf, sAddPath+spLangPack+"/"+sf)
  hZip.write("grammalecte-js/_dictionaries/"+sDicName, sAddPath+"grammalecte-js/_dictionaries/"+sDicName)| > >
>
>
><
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
..
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
...
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

      for sOpt in lLineOpt:
        sHTML += f' <p><input type="checkbox" id="option_{sOpt}" class="gc_option" data-option="{sOpt}"/><label id="option_label_{sOpt}" for="option_{sOpt}" data-l10n-id="option_{sOpt}">{dVars["dOptLabel"][sLang][sOpt][0]}</label></p>\n'
    sHTML += '</div>\n'
  return sHTML


def createFirefoxExtension (sLang, dVars):
  "create extension for Firefox (obsolete)"
  print("Building extension for Firefox")
  helpers.createCleanFolder("_build/xpi/"+sLang)
  dir_util.copy_tree("gc_lang/"+sLang+"/xpi/", "_build/xpi/"+sLang)
  dir_util.copy_tree("grammalecte-js", "_build/xpi/"+sLang+"/grammalecte")
  sHTML, dProperties = _createOptionsForFirefox(dVars)
  dVars['optionsHTML'] = sHTML
  helpers.copyAndFileTemplate("_build/xpi/"+sLang+"/data/about_panel.html", "_build/xpi/"+sLang+"/data/about_panel.html", dVars)
................................................................................
    else:
      print("Locale file not found: " + spfLocale)
  with helpers.cd("_build/xpi/"+sLang):
    os.system("jpm xpi")


def _createOptionsForFirefox (dVars):
  # obsolete
  sHTML = ""
  for sSection, lOpt in dVars['lStructOpt']:
    sHTML += '\n<div id="subsection_' + sSection + '" class="opt_subsection">\n <h2 data-l10n-id="option_'+sSection+'"></h2>\n'
    for lLineOpt in lOpt:
      for sOpt in lLineOpt:
        sHTML += ' <p><input type="checkbox" id="option_'+sOpt+'" /><label id="option_label_'+sOpt+'" for="option_'+sOpt+'" data-l10n-id="option_'+sOpt+'"></label></p>\n'
    sHTML += '</div>\n'
................................................................................
  return dVars


def _copyGrammalecteJSPackageInZipFile (hZip, spLangPack, sDicName, sAddPath=""):
  for sf in os.listdir("grammalecte-js"):
    if not os.path.isdir("grammalecte-js/"+sf):
      hZip.write("grammalecte-js/"+sf, sAddPath+"grammalecte-js/"+sf)
  for sf in os.listdir("grammalecte-js/graphspell"):
    if not os.path.isdir("grammalecte-js/graphspell/"+sf):
      hZip.write("grammalecte-js/graphspell/"+sf, sAddPath+"grammalecte-js/graphspell/"+sf)
  hZip.write("grammalecte-js/graphspell/_dictionaries/"+sDicName, sAddPath+"grammalecte-js/graphspell/_dictionaries/"+sDicName)
  for sf in os.listdir(spLangPack):
    if not os.path.isdir(spLangPack+"/"+sf):
      hZip.write(spLangPack+"/"+sf, sAddPath+spLangPack+"/"+sf)

Modified gc_lang/fr/build_data.py from [6a4fdb333b] to [9a16091a61].

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
# by Olivier R.
# License: MPL 2

import json
import os
import itertools

import grammalecte.ibdawg as ibdawg
from grammalecte.echo import echo
from grammalecte.str_transform import defineSuffixCode

import grammalecte.fr.conj as conj
import grammalecte.tokenizer as tkz


class cd:
  """Context manager for changing the current working directory"""
  def __init__ (self, newPath):
    self.newPath = os.path.expanduser(newPath)
|
|
|
>

<5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
# by Olivier R.
# License: MPL 2

import json
import os
import itertools

import graphspell.ibdawg as ibdawg
from graphspell.echo import echo
from graphspell.str_transform import defineSuffixCode
import graphspell.tokenizer as tkz
import grammalecte.fr.conj as conjclass cd:
  """Context manager for changing the current working directory"""
  def __init__ (self, newPath):
    self.newPath = os.path.expanduser(newPath)

Modified gc_lang/fr/modules/tests.py from [78ace698ff] to [3069e3edd1].

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

import unittest
import os
import re
import time


from .. import ibdawg

from . import gc_engine as gce
from . import conj
from . import phonet
from . import mfsp
from ..echo import echo


def _fuckBackslashUTF8 (s):
  "fuck that shit"
  return s.replace("\u2019", "'").replace("\u2013", "–").replace("\u2014", "—")


class TestDictionary (unittest.TestCase):

  @classmethod
  def setUpClass (cls):
    cls.oDic = ibdawg.IBDAWG("French.bdic")

  def test_lookup (self):
    for sWord in ["branche", "Émilie"]:
      self.assertTrue(self.oDic.lookup(sWord), sWord)

  def test_lookup_failed (self):
    for sWord in ["Branche", "BRANCHE", "BranchE", "BRanche", "BRAnCHE", "émilie"]:|
>
<|3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

import unittest
import os
import re
import time


from ..graphspell.ibdawg import IBDAWG
from ..graphspell.echo import echo
from . import gc_engine as gce
from . import conj
from . import phonet
from . import mfspdef _fuckBackslashUTF8 (s):
  "fuck that shit"
  return s.replace("\u2019", "'").replace("\u2013", "–").replace("\u2014", "—")


class TestDictionary (unittest.TestCase):

  @classmethod
  def setUpClass (cls):
    cls.oDic = IBDAWG("French.bdic")

  def test_lookup (self):
    for sWord in ["branche", "Émilie"]:
      self.assertTrue(self.oDic.lookup(sWord), sWord)

  def test_lookup_failed (self):
    for sWord in ["Branche", "BRANCHE", "BranchE", "BRanche", "BRAnCHE", "émilie"]:

Modified gc_lang/fr/rules.grx from [25edb1d474] to [36415d04c3].

5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
  <<- morph(\1, ">(?:sembler|para[îi]tre) ") and morphex(\3, ":A", ":G") ~2>> *
__[i](loc_suivre_de_près)__
  (suiv\w+) +((?:ça +|ce(?:ci|la) +|)de (pr[èé]s?|prêts?)) @@0,$,$
  <<- morph(\1, ">suivre ", False) >>>
  <<- \3 != "près" -3>> près         # Confusion : écrivez “près” pour dire “proche de quelque chose”.|https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A8s
  <<- ~2>> *
__[i](loc_tenir_à_distance)__
  (t[eiî]\w+) +(([àa]) distance +(?:respectable +|))d(?:es?|u) @@0,$,w
  <<- morph(\1, ">tenir ", False) >>>
  <<- \3 == "a" -3>> à            # Confusion : “a” est une conjugaison du verbe “avoir”. Pour la préposition, écrivez “à”.
  <<- ~2>> *
__[i](loc_tenir_compte)__
  (t[eiî]\w+) +(co(?:mp?|n)tes?|au courant) @@0,w
  <<- morph(\1, ">tenir ", False) >>>
  <<- morph(\2, ">co[mn]te(?:sse|) ", False) -2>> compte    # Confusion. Dans la locution “tenir compte”, écrivez “compte” au singulier.|https://fr.wiktionary.org/wiki/tenir_compte
  <<- ~2>> *
__[i](p_tirer_profit)__
  (tir\w+) +(avantage|profit) d(?:es?|u) @@0,w
  <<- morph(\1, ">tirer ", False) ~2>> *
__[i](loc_tourner_court)__|
|5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
  <<- morph(\1, ">(?:sembler|para[îi]tre) ") and morphex(\3, ":A", ":G") ~2>> *
__[i](loc_suivre_de_près)__
  (suiv\w+) +((?:ça +|ce(?:ci|la) +|)de (pr[èé]s?|prêts?)) @@0,$,$
  <<- morph(\1, ">suivre ", False) >>>
  <<- \3 != "près" -3>> près         # Confusion : écrivez “près” pour dire “proche de quelque chose”.|https://fr.wiktionary.org/wiki/pr%C3%A8s
  <<- ~2>> *
__[i](loc_tenir_à_distance)__
  (t[eiî]\w+) +(([àa]) distance +(?:respectable +|))d(?:es?|u) @@0,*,w
  <<- morph(\1, ">tenir ", False) >>>
  <<- \3 == "a" -3>> à            # Confusion : “a” est une conjugaison du verbe “avoir”. Pour la préposition, écrivez “à”.
  <<- ~2>> *
__[i](loc_tenir_compte)__
  (t[eiî]\w+) +(co(?:mp?|n)tes?|au courant) @@0,$
  <<- morph(\1, ">tenir ", False) >>>
  <<- morph(\2, ">co[mn]te(?:sse|) ", False) -2>> compte    # Confusion. Dans la locution “tenir compte”, écrivez “compte” au singulier.|https://fr.wiktionary.org/wiki/tenir_compte
  <<- ~2>> *
__[i](p_tirer_profit)__
  (tir\w+) +(avantage|profit) d(?:es?|u) @@0,w
  <<- morph(\1, ">tirer ", False) ~2>> *
__[i](loc_tourner_court)__

Modified gc_lang/fr/webext/gce_worker.js from [666eb5f433] to [7786f58fad].

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
..
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
...
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

"use strict";


//console.log("[Worker] GC Engine Worker [start]");
//console.log(self);

importScripts("grammalecte/helpers.js");
importScripts("grammalecte/str_transform.js");
importScripts("grammalecte/char_player.js");
importScripts("grammalecte/ibdawg.js");
importScripts("grammalecte/text.js");
importScripts("grammalecte/tokenizer.js");
importScripts("grammalecte/fr/conj.js");
importScripts("grammalecte/fr/mfsp.js");
importScripts("grammalecte/fr/phonet.js");
importScripts("grammalecte/fr/cregex.js");
importScripts("grammalecte/fr/gc_options.js");
importScripts("grammalecte/fr/gc_rules.js");
importScripts("grammalecte/fr/gc_engine.js");
................................................................................
importScripts("grammalecte/tests.js");
/*
  Warning.
  Initialization can’t be completed at startup of the worker,
  for we need the path of the extension to load data stored in JSON files.
  This path is retrieved in background.js and passed with the event “init”.
*/


function createResponse (sActionDone, result, dInfo, bEnd, bError=false) {
  return {
    "sActionDone": sActionDone,
    "result": result, // can be of any type
    "dInfo": dInfo,
    "bEnd": bEnd,
................................................................................
  try {
    if (!bInitDone) {
      //console.log("[Worker] Loading… Extension path: " + sExtensionPath);
      conj.init(helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/conj_data.json"));
      phonet.init(helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/phonet_data.json"));
      mfsp.init(helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/mfsp_data.json"));
      //console.log("[Worker] Modules have been initialized…");
      gc_engine.load(sContext, sExtensionPath+"grammalecte/_dictionaries");
      oDict = gc_engine.getDictionary();
      oTest = new TestGrammarChecking(gc_engine, sExtensionPath+"/grammalecte/fr/tests_data.json");
      oTokenizer = new Tokenizer("fr");

      oLocution = helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/locutions_data.json");

      oLxg = new Lexicographe(oDict, oTokenizer, oLocution);|
|
|
|

| | |28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
..
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
...
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

"use strict";


//console.log("[Worker] GC Engine Worker [start]");
//console.log(self);

importScripts("grammalecte/graphspell/helpers.js");
importScripts("grammalecte/graphspell/str_transform.js");
importScripts("grammalecte/graphspell/char_player.js");
importScripts("grammalecte/graphspell/ibdawg.js");
importScripts("grammalecte/text.js");
importScripts("grammalecte/graphspell/tokenizer.js");
importScripts("grammalecte/fr/conj.js");
importScripts("grammalecte/fr/mfsp.js");
importScripts("grammalecte/fr/phonet.js");
importScripts("grammalecte/fr/cregex.js");
importScripts("grammalecte/fr/gc_options.js");
importScripts("grammalecte/fr/gc_rules.js");
importScripts("grammalecte/fr/gc_engine.js");
................................................................................
importScripts("grammalecte/tests.js");
/*
  Warning.
  Initialization can’t be completed at startup of the worker,
  for we need the path of the extension to load data stored in JSON files.
  This path is retrieved in background.js and passed with the event “init”.
*/
console.log("[Worker] imports odne");

function createResponse (sActionDone, result, dInfo, bEnd, bError=false) {
  return {
    "sActionDone": sActionDone,
    "result": result, // can be of any type
    "dInfo": dInfo,
    "bEnd": bEnd,
................................................................................
  try {
    if (!bInitDone) {
      //console.log("[Worker] Loading… Extension path: " + sExtensionPath);
      conj.init(helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/conj_data.json"));
      phonet.init(helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/phonet_data.json"));
      mfsp.init(helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/mfsp_data.json"));
      //console.log("[Worker] Modules have been initialized…");
      gc_engine.load(sContext, sExtensionPath+"grammalecte/graphspell/_dictionaries");
      oDict = gc_engine.getDictionary();
      oTest = new TestGrammarChecking(gc_engine, sExtensionPath+"/grammalecte/fr/tests_data.json");
      oTokenizer = new Tokenizer("fr");

      oLocution = helpers.loadFile(sExtensionPath + "/grammalecte/fr/locutions_data.json");

      oLxg = new Lexicographe(oDict, oTokenizer, oLocution);

Modified grammalecte-cli.py from [7a36d16e28] to [07800caa2b].

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import argparse
import json

import grammalecte.fr as gce
import grammalecte.fr.lexicographe as lxg
import grammalecte.fr.textformatter as tf
import grammalecte.text as txt
import grammalecte.tokenizer as tkz
from grammalecte.echo import echo


_EXAMPLE = "Quoi ? Racontes ! Racontes-moi ! Bon sangg, parles ! Oui. Il y a des menteur partout. " \
      "Je suit sidéré par la brutales arrogance de cette homme-là. Quelle salopard ! Un escrocs de la pire espece. " \
      "Quant sera t’il châtiés pour ses mensonge ?       Merde ! J’en aie marre."

_HELP = """|
|5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
import argparse
import json

import grammalecte.fr as gce
import grammalecte.fr.lexicographe as lxg
import grammalecte.fr.textformatter as tf
import grammalecte.text as txt
import grammalecte.graphspell.tokenizer as tkz
from grammalecte.graphspell.echo import echo


_EXAMPLE = "Quoi ? Racontes ! Racontes-moi ! Bon sangg, parles ! Oui. Il y a des menteur partout. " \
      "Je suit sidéré par la brutales arrogance de cette homme-là. Quelle salopard ! Un escrocs de la pire espece. " \
      "Quant sera t’il châtiés pour ses mensonge ?       Merde ! J’en aie marre."

_HELP = """

Modified grammalecte-server.py from [a304d7cf85] to [6dbdf10c60].

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

from bottle import Bottle, run, request, response, template, static_file

import grammalecte.fr as gce
import grammalecte.fr.lexicographe as lxg
import grammalecte.fr.textformatter as tf
import grammalecte.text as txt
import grammalecte.tokenizer as tkz
from grammalecte.echo import echo


HOMEPAGE = """
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />|
|10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

from bottle import Bottle, run, request, response, template, static_file

import grammalecte.fr as gce
import grammalecte.fr.lexicographe as lxg
import grammalecte.fr.textformatter as tf
import grammalecte.text as txt
import grammalecte.graphspell.tokenizer as tkz
from grammalecte.graphspell.echo import echo


HOMEPAGE = """
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />

Added graphspell-js/char_player.js version [c9b14a8774].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
// list of similar chars
// useful for suggestion mechanism

${map}


var char_player = {

  _dTransChars: new Map([
    ['à', 'a'], ['é', 'e'], ['î', 'i'], ['ô', 'o'], ['û', 'u'], ['ÿ', 'i'], ['y', 'i'],
    ['â', 'a'], ['è', 'e'], ['ï', 'i'], ['ö', 'o'], ['ù', 'u'], ['ŷ', 'i'],
    ['ä', 'a'], ['ê', 'e'], ['í', 'i'], ['ó', 'o'], ['ü', 'u'], ['ý', 'i'],
    ['á', 'a'], ['ë', 'e'], ['ì', 'i'], ['ò', 'o'], ['ú', 'u'], ['ỳ', 'i'],
    ['ā', 'a'], ['ē', 'e'], ['ī', 'i'], ['ō', 'o'], ['ū', 'u'], ['ȳ', 'i'],
    ['ñ', 'n'], ['k', 'q'], ['w', 'v'],
    ['œ', 'oe'], ['æ', 'ae'], 
  ]),

  simplifyWord: function (sWord) {
    // word simplication before calculating distance between words
    sWord = sWord.toLowerCase();
    let sNewWord = "";
    let i = 1;
    for (let c of sWord) {
      let cNew = this._dTransChars.gl_get(c, c);
      let cNext = sWord.slice(i, i+1)
      if (cNew != this._dTransChars.gl_get(cNext, cNext)) {
        sNewWord += cNew;
      }
      i++;
    }
    return sNewWord.replace(/eau/g, "o").replace(/au/g, "o").replace(/ai/g, "e").replace(/ei/g, "e").replace(/ph/g, "f");
  },

  aVowel: new Set("aáàâäāeéèêëēiíìîïīoóòôöōuúùûüūyýỳŷÿȳœæAÁÀÂÄĀEÉÈÊËĒIÍÌÎÏĪOÓÒÔÖŌUÚÙÛÜŪYÝỲŶŸȲŒÆ"),
  aConsonant: new Set("bcçdfghjklmnñpqrstvwxzBCÇDFGHJKLMNÑPQRSTVWXZ"),
  aDouble: new Set("bcdfjklmnprstzBCDFJKLMNPRSTZ"), // letters that may be used twice successively


  // Similar chars

  d1to1: new Map([
    ["1", "liîLIÎ"],
    ["2", "zZ"],
    ["3", "eéèêEÉÈÊ"],
    ["4", "aàâAÀÂ"],
    ["5", "sgSG"],
    ["6", "bdgBDG"],
    ["7", "ltLT"],
    ["8", "bB"],
    ["9", "gbdGBD"],
    ["0", "oôOÔ"],

    ["a", "aàâáäæ"],
    ["A", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["à", "aàâáäæ"],
    ["À", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["â", "aàâáäæ"],
    ["Â", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["á", "aàâáäæ"],
    ["Á", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["ä", "aàâáäæ"],
    ["Ä", "AÀÂÁÄÆ"],

    ["æ", "æéa"],
    ["Æ", "ÆÉA"],

    ["c", "cçskqśŝ"],
    ["C", "CÇSKQŚŜ"],
    ["ç", "cçskqśŝ"],
    ["Ç", "CÇSKQŚŜ"],

    ["e", "eéèêëœ"],
    ["E", "EÉÈÊËŒ"],
    ["é", "eéèêëœ"],
    ["É", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ê", "eéèêëœ"],
    ["Ê", "EÉÈÊËŒ"],
    ["è", "eéèêëœ"],
    ["È", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ë", "eéèêëœ"],
    ["Ë", "EÉÈÊËŒ"],

    ["g", "gj"],
    ["G", "GJ"],
    
    ["i", "iîïyíìÿ"],
    ["I", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["î", "iîïyíìÿ"],
    ["Î", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ï", "iîïyíìÿ"],
    ["Ï", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["í", "iîïyíìÿ"],
    ["Í", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ì", "iîïyíìÿ"],
    ["Ì", "IÎÏYÍÌŸ"],

    ["j", "jg"],
    ["J", "JG"],

    ["k", "kcq"],
    ["K", "KCQ"],

    ["n", "nñ"],
    ["N", "NÑ"],

    ["o", "oôóòöœ"],
    ["O", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ô", "oôóòöœ"],
    ["Ô", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ó", "oôóòöœ"],
    ["Ó", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ò", "oôóòöœ"],
    ["Ò", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ö", "oôóòöœ"],
    ["Ö", "OÔÓÒÖŒ"],

    ["œ", "œoôeéèêë"],
    ["Œ", "ŒOÔEÉÈÊË"],

    ["q", "qck"],
    ["Q", "QCK"],

    ["s", "sśŝcç"],
    ["S", "SŚŜCÇ"],
    ["ś", "sśŝcç"],
    ["Ś", "SŚŜCÇ"],
    ["ŝ", "sśŝcç"],
    ["Ŝ", "SŚŜCÇ"],

    ["u", "uûùüú"],
    ["U", "UÛÙÜÚ"],
    ["û", "uûùüú"],
    ["Û", "UÛÙÜÚ"],
    ["ù", "uûùüú"],
    ["Ù", "UÛÙÜÚ"],
    ["ü", "uûùüú"],
    ["Ü", "UÛÙÜÚ"],
    ["ú", "uûùüú"],
    ["Ú", "UÛÙÜÚ"],

    ["v", "vw"],
    ["V", "VW"],

    ["w", "wv"],
    ["W", "WV"],

    ["x", "xck"],
    ["X", "XCK"],

    ["y", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Y", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ÿ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ÿ", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ŷ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ŷ", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ý", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ý", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ỳ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ỳ", "YŸIÎŶÝỲ"],

    ["z", "zs"],
    ["Z", "ZS"],
  ]),

  d1toX: new Map([
    ["æ", ["ae",]],
    ["Æ", ["AE",]],
    ["b", ["bb",]],
    ["B", ["BB",]],
    ["c", ["cc", "ss", "qu", "ch"]],
    ["C", ["CC", "SS", "QU", "CH"]],
    ["d", ["dd",]],
    ["D", ["DD",]],
    ["é", ["ai", "ei"]],
    ["É", ["AI", "EI"]],
    ["f", ["ff", "ph"]],
    ["F", ["FF", "PH"]],
    ["g", ["gu", "ge", "gg", "gh"]],
    ["G", ["GU", "GE", "GG", "GH"]],
    ["j", ["jj", "dj"]],
    ["J", ["JJ", "DJ"]],
    ["k", ["qu", "ck", "ch", "cu", "kk", "kh"]],
    ["K", ["QU", "CK", "CH", "CU", "KK", "KH"]],
    ["l", ["ll",]],
    ["L", ["LL",]],
    ["m", ["mm", "mn"]],
    ["M", ["MM", "MN"]],
    ["n", ["nn", "nm", "mn"]],
    ["N", ["NN", "NM", "MN"]],
    ["o", ["au", "eau"]],
    ["O", ["AU", "EAU"]],
    ["œ", ["oe", "eu"]],
    ["Œ", ["OE", "EU"]],
    ["p", ["pp", "ph"]],
    ["P", ["PP", "PH"]],
    ["q", ["qu", "ch", "cq", "ck", "kk"]],
    ["Q", ["QU", "CH", "CQ", "CK", "KK"]],
    ["r", ["rr",]],
    ["R", ["RR",]],
    ["s", ["ss", "sh"]],
    ["S", ["SS", "SH"]],
    ["t", ["tt", "th"]],
    ["T", ["TT", "TH"]],
    ["x", ["cc", "ct", "xx"]],
    ["X", ["CC", "CT", "XX"]],
    ["z", ["ss", "zh"]],
    ["Z", ["SS", "ZH"]],
  ]),

  get1toXReplacement: function (cPrev, cCur, cNext) {
    if (this.aConsonant.has(cCur) && (this.aConsonant.has(cPrev) || this.aConsonant.has(cNext))) {
      return [];
    }
    return this.d1toX.gl_get(cCur, []);
  },

  d2toX: new Map([
    ["am", ["an", "en", "em"]],
    ["AM", ["AN", "EN", "EM"]],
    ["an", ["am", "en", "em"]],
    ["AN", ["AM", "EN", "EM"]],
    ["au", ["eau", "o", "ô"]],
    ["AU", ["EAU", "O", "Ô"]],
    ["em", ["an", "am", "en"]],
    ["EM", ["AN", "AM", "EN"]],
    ["en", ["an", "am", "em"]],
    ["EN", ["AN", "AM", "EM"]],
    ["ai", ["ei", "é", "è", "ê", "ë"]],
    ["AI", ["EI", "É", "È", "Ê", "Ë"]],
    ["ei", ["ai", "é", "è", "ê", "ë"]],
    ["EI", ["AI", "É", "È", "Ê", "Ë"]],
    ["ch", ["sh", "c", "ss"]],
    ["CH", ["SH", "C", "SS"]],
    ["ct", ["x", "cc"]],
    ["CT", ["X", "CC"]],
    ["oa", ["oi",]],
    ["OA", ["OI",]],
    ["oi", ["oa", "oie"]],
    ["OI", ["OA", "OIE"]],
    ["ph", ["f",]],
    ["PH", ["F",]],
    ["qu", ["q", "cq", "ck", "c", "k"]],
    ["QU", ["Q", "CQ", "CK", "C", "K"]],
    ["ss", ["c", "ç"]],
    ["SS", ["C", "Ç"]],
    ["un", ["ein",]],
    ["UN", ["EIN",]],
  ]),

  // End of word
  dFinal1: new Map([
    ["a", ["as", "at", "ant", "ah"]],
    ["A", ["AS", "AT", "ANT", "AH"]],
    ["c", ["ch",]],
    ["C", ["CH",]],
    ["e", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait", "ent", "eh"]],
    ["E", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT", "ENT", "EH"]],
    ["é", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["É", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["è", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["È", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["ê", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["Ê", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["ë", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["Ë", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["g", ["gh",]],
    ["G", ["GH",]],
    ["i", ["is", "it", "ie", "in"]],
    ["I", ["IS", "IT", "IE", "IN"]],
    ["n", ["nt", "nd", "ns", "nh"]],
    ["N", ["NT", "ND", "NS", "NH"]],
    ["o", ["aut", "ot", "os"]],
    ["O", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["ô", ["aut", "ot", "os"]],
    ["Ô", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["ö", ["aut", "ot", "os"]],
    ["Ö", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["p", ["ph",]],
    ["P", ["PH",]],
    ["s", ["sh",]],
    ["S", ["SH",]],
    ["t", ["th",]],
    ["T", ["TH",]],
    ["u", ["ut", "us", "uh"]],
    ["U", ["UT", "US", "UH"]],
  ]),

  dFinal2: new Map([
    ["ai", ["aient", "ais", "et"]],
    ["AI", ["AIENT", "AIS", "ET"]],
    ["an", ["ant", "ent"]],
    ["AN", ["ANT", "ENT"]],
    ["en", ["ent", "ant"]],
    ["EN", ["ENT", "ANT"]],
    ["ei", ["ait", "ais"]],
    ["EI", ["AIT", "AIS"]],
    ["on", ["ons", "ont"]],
    ["ON", ["ONS", "ONT"]],
    ["oi", ["ois", "oit", "oix"]],
    ["OI", ["OIS", "OIT", "OIX"]],
  ]),


  // Préfixes et suffixes
  aPfx1: new Set([
    "anti", "archi", "contre", "hyper", "mé", "méta", "im", "in", "ir", "par", "proto",
    "pseudo", "pré", "re", "ré", "sans", "sous", "supra", "sur", "ultra"
  ]),

  aPfx2: new Set([
    "belgo", "franco", "génito", "gynéco", "médico", "russo"
  ]),


  cut: function (sWord) {
    // returns an arry of strings (prefix, trimed_word, suffix)
    let m = /^([a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9_ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+)(-(?:t-|)(?:ils?|elles|on|je|tu|nous|vous)$)/.exec(sWord);
    if (m) {
      return ["", m[1], m[2]];
    }
    return ["", sWord, ""];
  },

  // Other functions
  filterSugg: function (aSugg) {
    return aSugg.filter((sSugg) => { return !sSugg.endsWith("è") && !sSugg.endsWith("È"); });
  }

}

Added graphspell-js/helpers.js version [b352512c63].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

// HELPERS
/*jslint esversion: 6*/
/*global console,require,exports,XMLHttpRequest*/

"use strict";

// In Firefox, there is no console.log in PromiseWorker, but there is worker.log.
// In Thunderbird, you can’t access to console directly. So it’s required to pass a log function.
let funcOutput = null;

var helpers = {

  setLogOutput: function (func) {
    funcOutput = func;
  },

  echo: function (obj) {
    if (funcOutput !== null) {
      funcOutput(obj);
    } else {
      console.log(obj);
    }
    return true;
  },

  logerror: function (e, bStack=false) {
    let sMsg = "\n" + e.fileName + "\n" + e.name + "\nline: " + e.lineNumber + "\n" + e.message;
    if (bStack) {
      sMsg += "\n--- Stack ---\n" + e.stack;
    }
    if (funcOutput !== null) {
      funcOutput(sMsg);
    } else {
      console.error(sMsg);
    }
  },

  inspect: function (o) {
    let sMsg = "__inspect__: " + typeof o;
    for (let sParam in o) {
      sMsg += "\n" + sParam + ": " + o.sParam;
    }
    sMsg += "\n" + JSON.stringify(o) + "\n__end__";
    this.echo(sMsg);
  },

  loadFile: function (spf) {
    // load ressources in workers (suggested by Mozilla extensions reviewers)
    // for more options have a look here: https://gist.github.com/Noitidart/ec1e6b9a593ec7e3efed
    // if not in workers, use sdk/data.load() instead
    try {
      let xRequest;
      if (typeof XMLHttpRequest !== "undefined") {
        xRequest = new XMLHttpRequest();
      } else {
        // JS sucks again… necessary for Thunderbird
        let { Cc, Ci } = require("chrome");
        xRequest = Cc["@mozilla.org/xmlextras/xmlhttprequest;1"].createInstance();
        xRequest.QueryInterface(Ci.nsIXMLHttpRequest);
      }
      xRequest.open('GET', spf, false); // 3rd arg is false for synchronous, sync is acceptable in workers
      xRequest.overrideMimeType('text/json');
      xRequest.send();
      return xRequest.responseText;
    }
    catch (e) {
      this.logerror(e);
      return null;
    }
  },

  // conversions
  objectToMap: function (obj) {
    let m = new Map();
    for (let param in obj) {
      m.set(param, obj[param]);
    }
    return m;
  },

  mapToObject: function (m) {
    let obj = {};
    for (let [k, v] of m) {
      obj[k] = v;
    }
    return obj;
  }
};


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.setLogOutput = helpers.setLogOutput;
  exports.echo = helpers.echo;
  exports.logerror = helpers.logerror;
  exports.inspect = helpers.inspect;
  exports.loadFile = helpers.loadFile;
  exports.objectToMap = helpers.objectToMap;
  exports.mapToObject = helpers.mapToObject;
}

Added graphspell-js/ibdawg.js version [c1be157216].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
//// IBDAWG
/*jslint esversion: 6*/
/*global console,require,exports*/

"use strict";


if (typeof(require) !== 'undefined') {
  var str_transform = require("resource://grammalecte/str_transform.js");
  var helpers = require("resource://grammalecte/helpers.js");
  var char_player = require("resource://grammalecte/char_player.js");
}


// Don’t remove <string>. Necessary in TB.
${string}
${map}
${set}


class SuggResult {
  // Structure for storing, classifying and filtering suggestions

  constructor (sWord, nDistLimit=-1) {
    this.sWord = sWord;
    this.sSimplifiedWord = char_player.simplifyWord(sWord);
    this.nDistLimit = (nDistLimit >= 0) ? nDistLimit : Math.floor(sWord.length / 3) + 1;
    this.nMinDist = 1000;
    this.aSugg = new Set();
    this.dSugg = new Map([ [0, []], [1, []], [2, []] ]);
  }

  addSugg (sSugg, nDeep=0) {
    // add a suggestion
    if (!this.aSugg.has(sSugg)) {
      let nDist = str_transform.distanceDamerauLevenshtein(this.sSimplifiedWord, char_player.simplifyWord(sSugg));
      if (nDist <= this.nDistLimit) {
        if (!this.dSugg.has(nDist)) {
          this.dSugg.set(nDist, []);
        }
        this.dSugg.get(nDist).push(sSugg);
        this.aSugg.add(sSugg);
        if (nDist < this.nMinDist) {
          this.nMinDist = nDist;
        }
        this.nDistLimit = Math.min(this.nDistLimit, this.nMinDist+2);
      }
    }
  }

  getSuggestions (nSuggLimit=10, nDistLimit=-1) {
    // return a list of suggestions
    let lRes = [];
    if (this.dSugg.get(0).length) {
      // we sort the better results with the original word
      let dDistTemp = new Map();
      lRes.forEach((sSugg) => { dDistTemp.set(sSugg, str_transform.distanceDamerauLevenshtein(this.sWord, sSugg)); });
      lRes = lRes.sort((sA, sB) => { return dDistTemp.get(sA) - dDistTemp.get(sB); });
      dDistTemp.clear();
    }
    for (let lSugg of this.dSugg.values()) {
      for (let sSugg of lSugg) { lRes.push(sSugg); }
      if (lRes.length > nSuggLimit) {
        break;
      }
    }
    lRes = char_player.filterSugg(lRes);
    if (this.sWord.gl_isTitle()) {
      lRes = lRes.map((sSugg) => { return sSugg.gl_toCapitalize(); });
    }
    else if (this.sWord.gl_isUpperCase()) {
      lRes = lRes.map((sSugg) => { return sSugg.toUpperCase(); });
    }
    return lRes.slice(0, nSuggLimit);
  }

  reset () {
    this.aSugg.clear();
    this.dSugg.clear();
  }
}


class IBDAWG {
  // INDEXABLE BINARY DIRECT ACYCLIC WORD GRAPH

  constructor (sDicName, sPath="") {
    try {
      let sURL = (sPath !== "") ? sPath + "/" + sDicName : "resource://grammalecte/_dictionaries/"+sDicName;
      const dict = JSON.parse(helpers.loadFile(sURL));
      Object.assign(this, dict);
    }
    catch (e) {
      throw Error("# Error. File not found or not loadable.\n" + e.message + "\n");
    }
    /*
      Properties:
      sName, nVersion, sHeader, lArcVal, nArcVal, byDic, sLang, nChar, nBytesArc, nBytesNodeAddress,
      nEntries, nNode, nArc, nAff, cStemming, nTag, dChar, _arcMask, _finalNodeMask, _lastArcMask, _addrBitMask, nBytesOffset,
    */

    /*
      Bug workaround.
      Mozilla’s JS parser sucks. Can’t read file bigger than 4 Mb!
      So we convert huge hexadecimal string to list of numbers…
      https://github.com/mozilla/addons-linter/issues/1361
    */
    let lTemp = [];
    for (let i = 0; i < this.byDic.length; i+=2) {
      lTemp.push(parseInt(this.byDic.slice(i, i+2), 16));
    }
    this.byDic = lTemp;
    /* end of bug workaround */

    if (!this.sHeader.startsWith("/pyfsa/")) {
      throw TypeError("# Error. Not a pyfsa binary dictionary. Header: " + this.sHeader);
    }
    if (!(this.nVersion == "1" || this.nVersion == "2" || this.nVersion == "3")) {
      throw RangeError("# Error. Unknown dictionary version: " + this.nVersion);
    }
    // <dChar> to get the value of an arc, <dCharVal> to get the char of an arc with its value
    this.dChar = helpers.objectToMap(this.dChar);
    this.dCharVal = this.dChar.gl_reverse();
    //this.byDic = new Uint8Array(this.byDic); // not quicker, even slower

    if (this.cStemming == "S") {
      this.funcStemming = str_transform.getStemFromSuffixCode;
    } else if (this.cStemming == "A") {
      this.funcStemming = str_transform.getStemFromAffixCode;
    } else {
      this.funcStemming = str_transform.noStemming;
    }

    // Configuring DAWG functions according to nVersion
    switch (this.nVersion) {
      case 1:
        this.morph = this._morph1;
        this.stem = this._stem1;
        this._lookupArcNode = this._lookupArcNode1;
        this._getArcs = this._getArcs1;
        this._writeNodes = this._writeNodes1;
        break;
      case 2:
        this.morph = this._morph2;
        this.stem = this._stem2;
        this._lookupArcNode = this._lookupArcNode2;
        this._getArcs = this._getArcs2;
        this._writeNodes = this._writeNodes2;
        break;
      case 3:
        this.morph = this._morph3;
        this.stem = this._stem3;
        this._lookupArcNode = this._lookupArcNode3;
        this._getArcs = this._getArcs3;
        this._writeNodes = this._writeNodes3;
        break;
      default:
        throw ValueError("# Error: unknown code: " + this.nVersion);
    }
    //console.log(this.getInfo());
    this.bOptNumSigle = true;
    this.bOptNumAtLast = false;
  }

  getInfo () {
    return ` Language: ${this.sLang}   Version: ${this.nVersion}   Stemming: ${this.cStemming}FX\n` +
        ` Arcs values: ${this.nArcVal} = ${this.nChar} characters, ${this.nAff} affixes, ${this.nTag} tags\n` +
        ` Dictionary: ${this.nEntries} entries,  ${this.nNode} nodes,  ${this.nArc} arcs\n` +
        ` Address size: ${this.nBytesNodeAddress} bytes, Arc size: ${this.nBytesArc} bytes\n`;
  }

  isValidToken (sToken) {
    // checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)
    if (this.isValid(sToken)) {
      return true;
    }
    if (sToken.includes("-")) {
      if (sToken.gl_count("-") > 4) {
        return true;
      }
      return sToken.split("-").every(sWord => this.isValid(sWord)); 
    }
    return false;
  }

  isValid (sWord) {
    // checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)
    if (!sWord) {
      return null;
    }
    if (sWord.includes("’")) { // ugly hack
      sWord = sWord.replace("’", "'");
    }
    if (this.lookup(sWord)) {
      return true;
    }
    if (sWord.charAt(0).gl_isUpperCase()) {
      if (sWord.length > 1) {
        if (sWord.gl_isTitle()) {
          return !!this.lookup(sWord.toLowerCase());
        }
        if (sWord.gl_isUpperCase()) {
          if (this.bOptNumSigle) {
            return true;
          }
          return !!(this.lookup(sWord.toLowerCase()) || this.lookup(sWord.gl_toCapitalize()));
        }
        return !!this.lookup(sWord.slice(0, 1).toLowerCase() + sWord.slice(1));
      } else {
        return !!this.lookup(sWord.toLowerCase());
      }
    }
    return false;
  }

  _convBytesToInteger (aBytes) {
    // Byte order = Big Endian (bigger first)
    let nVal = 0;
    let nWeight = (aBytes.length - 1) * 8;
    for (let n of aBytes) {
      nVal += n << nWeight;
      nWeight = nWeight - 8;
    }
    return nVal;
  }

  lookup (sWord) {
    // returns true if sWord in dictionary (strict verification)
    let iAddr = 0;
    for (let c of sWord) {
      if (!this.dChar.has(c)) {
        return false;
      }
      iAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
      if (iAddr === null) {
        return false;
      }
    }
    return Boolean(this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask);
  }

  getMorph (sWord) {
    // retrieves morphologies list, different casing allowed
    let l = this.morph(sWord);
    if (sWord[0].gl_isUpperCase()) {
      l = l.concat(this.morph(sWord.toLowerCase()));
      if (sWord.gl_isUpperCase() && sWord.length > 1) {
        l = l.concat(this.morph(sWord.gl_toCapitalize()));
      }
    }
    return l;
  }

  suggest (sWord, nSuggLimit=10) {
    // returns a array of suggestions for <sWord>
    let sPfx = "";
    let sSfx = "";
    [sPfx, sWord, sSfx] = char_player.cut(sWord);
    let nMaxSwitch = Math.max(Math.floor(sWord.length / 3), 1);
    let nMaxDel = Math.floor(sWord.length / 5);
    let nMaxHardRepl = Math.max(Math.floor((sWord.length - 5) / 4), 1);
    let oSuggResult = new SuggResult(sWord);
    this._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl);
    if (sWord.gl_isTitle()) {
      this._suggest(oSuggResult, sWord.toLowerCase(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl);
    }
    else if (sWord.gl_isLowerCase()) {
      this._suggest(oSuggResult, sWord.gl_toCapitalize(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl);
    }
    let aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit);
    if (sSfx || sPfx) {
      // we add what we removed
      return aSugg.map( (sSugg) => { return sPfx + sSugg + sSfx } );
    }
    return aSugg;
  }

  _suggest (oSuggResult, sRemain, nMaxSwitch=0, nMaxDel=0, nMaxHardRepl=0, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord="", bAvoidLoop=false) {
    // returns a set of suggestions
    // recursive function
    if (sRemain == "") {
      if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
        oSuggResult.addSugg(sNewWord);
      }
      for (let sTail of this._getTails(iAddr)) {
        oSuggResult.addSugg(sNewWord+sTail);
      }
      return;
    }
    let cCurrent = sRemain.slice(0, 1);
    for (let [cChar, jAddr] of this._getCharArcs(iAddr)) {
      if (char_player.d1to1.gl_get(cCurrent, cCurrent).indexOf(cChar) != -1) {
        this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar);
      }
      else if (!bAvoidLoop && nMaxHardRepl) {
        this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl-1, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar, true);
      }
    }
    if (!bAvoidLoop) { // avoid infinite loop
      if (sRemain.length > 1) {
        if (cCurrent == sRemain.slice(1, 2)) {
          // same char, we remove 1 char without adding 1 to <sNewWord>
          this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord);
        }
        else {
          // switching chars
          if (nMaxSwitch > 0) {
            this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1, 2)+sRemain.slice(0, 1)+sRemain.slice(2), nMaxSwitch-1, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
          }
          // delete char
          if (nMaxDel > 0) {
            this._suggest(oSuggResult, sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel-1, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
          }
        }
        // Phonetic replacements
        for (let sRepl of char_player.get1toXReplacement(sNewWord.slice(-1), cCurrent, sRemain.slice(1,2))) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain.slice(1), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
        for (let sRepl of char_player.d2toX.gl_get(sRemain.slice(0, 2), [])) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain.slice(2), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
      }
      // end of word
      if (sRemain.length == 2) {
        for (let sRepl of char_player.dFinal2.gl_get(sRemain, [])) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
      }
      else if (sRemain.length == 1) {
        this._suggest(oSuggResult, "", nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true); // remove last char and go on
        for (let sRepl of char_player.dFinal1.gl_get(sRemain, [])) {
          this._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, true);
        }
      }
    }
  }

  * _getCharArcs (iAddr) {
    // generator: yield all chars and addresses from node at address <iAddr>
    for (let [nVal, jAddr] of this._getArcs(iAddr)) {
      if (nVal < this.nChar) {
        yield [this.dCharVal.get(nVal), jAddr];
      }
    }
  }

  * _getSimilarCharArcs (cChar, iAddr) {
    // generator: yield similar char of <cChar> and address of the following node
    for (let c of char_player.d1to1.gl_get(cChar, [cChar])) {
      if (this.dChar.has(c)) {
        let jAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
        if (jAddr) {
          yield [c, jAddr];
        }
      }
    }
  }

  _getTails (iAddr, sTail="", n=2) {
    // return a list of suffixes ending at a distance of <n> from <iAddr>
    let aTails = new Set();
    for (let [nVal, jAddr] of this._getArcs(iAddr)) {
      if (nVal < this.nChar) {
        if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(jAddr, jAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
          aTails.add(sTail + this.dCharVal.get(nVal));
        }
        if (n && aTails.size == 0) {
          aTails.gl_update(this._getTails(jAddr, sTail+this.dCharVal.get(nVal), n-1));
        }
      }
    }
    return aTails;
  }

  // morph (sWord) {
  //   is defined in constructor
  // }
  
  // VERSION 1
  _morph1 (sWord) {
    // returns morphologies of sWord
    let iAddr = 0;
    for (let c of sWord) {
      if (!this.dChar.has(c)) {
        return [];
      }
      iAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
      if (iAddr === null) {
        return [];
      }
    }
    if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
      let l = [];
      let nRawArc = 0;
      while (!(nRawArc & this._lastArcMask)) {
        let iEndArcAddr = iAddr + this.nBytesArc;
        nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
        let nArc = nRawArc & this._arcMask;
        if (nArc >= this.nChar) {
          // This value is not a char, this is a stemming code 
          let sStem = ">" + this.funcStemming(sWord, this.lArcVal[nArc]);
          // Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          let iAddr2 = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iEndArcAddr, iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress));
          let nRawArc2 = 0;
          while (!(nRawArc2 & this._lastArcMask)) {
            let iEndArcAddr2 = iAddr2 + this.nBytesArc;
            nRawArc2 = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr2, iEndArcAddr2));
            l.push(sStem + " " + this.lArcVal[nRawArc2 & this._arcMask]);
            iAddr2 = iEndArcAddr2+this.nBytesNodeAddress;
          }
        }
        iAddr = iEndArcAddr + this.nBytesNodeAddress;
      }
      return l;
    }
    return [];
  }

  _stem1 (sWord) {
    // returns stems list of sWord
    let iAddr = 0;
    for (let c of sWord) {
      if (!this.dChar.has(c)) {
        return [];
      }
      iAddr = this._lookupArcNode(this.dChar.get(c), iAddr);
      if (iAddr === null) {
        return [];
      }
    }
    if (this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iAddr+this.nBytesArc)) & this._finalNodeMask) {
      let l = [];
      let nRawArc = 0;
      while (!(nRawArc & this._lastArcMask)) {
        let iEndArcAddr = iAddr + this.nBytesArc;
        nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
        let nArc = nRawArc & this._arcMask;
        if (nArc >= this.nChar) {
          // This value is not a char, this is a stemming code 
          l.push(this.funcStemming(sWord, this.lArcVal[nArc]));
        }
        iAddr = iEndArcAddr + this.nBytesNodeAddress;
      }
      return l;
    }
    return [];
  }

  _lookupArcNode1 (nVal, iAddr) {
    // looks if nVal is an arc at the node at iAddr, if yes, returns address of next node else None
    while (true) {
      let iEndArcAddr = iAddr+this.nBytesArc;
      let nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
      if (nVal == (nRawArc & this._arcMask)) {
        // the value we are looking for 
        // we return the address of the next node
        return this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iEndArcAddr, iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress));
      }
      else {
        // value not found
        if (nRawArc & this._lastArcMask) {
          return null;
        }
        iAddr = iEndArcAddr + this.nBytesNodeAddress;
      }
    }
  }

  * _getArcs1 (iAddr) {
    "generator: return all arcs at <iAddr> as tuples of (nVal, iAddr)"
    while (true) {
      let iEndArcAddr = iAddr+this.nBytesArc;
      let nRawArc = this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iAddr, iEndArcAddr));
      yield [nRawArc & this._arcMask, this._convBytesToInteger(this.byDic.slice(iEndArcAddr, iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress))];
      if (nRawArc & this._lastArcMask) {
        break;
      }
      iAddr = iEndArcAddr+this.nBytesNodeAddress;
    }
  }

  // VERSION 2
  _morph2 (sWord) {
    // to do
  }

  _stem2 (sWord) {
    // to do
  }

  _lookupArcNode2 (nVal, iAddr) {
    // to do
  }


  // VERSION 3
  _morph3 (sWord) {
    // to do
  }

  _stem3 (sWord) {
    // to do
  }

  _lookupArcNode3 (nVal, iAddr) {
    // to do
  }
}


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.IBDAWG = IBDAWG;
}

Added graphspell-js/str_transform.js version [aaa0b82c6b].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
//// STRING TRANSFORMATION
/*jslint esversion: 6*/

// Note: 48 is the ASCII code for "0"

var str_transform = {

  distanceDamerauLevenshtein2: function (s1, s2) {
    // distance of Damerau-Levenshtein between <s1> and <s2>
    // https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Damerau-Levenshtein
    try {
      let nLen1 = s1.length;
      let nLen2 = s2.length;
      let matrix = [];
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i] = new Array(nLen2 + 1);
      }
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i][0] = i;
      }
      for (let j = 0; j <= nLen2; j++) {
        matrix[0][j] = j;
      }
      for (let i = 1; i <= nLen1; i++) {
        for (let j = 1; j <= nLen2; j++) {
          let nCost = (s1[i] === s2[j]) ? 0 : 1;
          matrix[i][j] = Math.min(
            matrix[i-1][j] + 1,     // Deletion
            matrix[i][j-1] + 1,     // Insertion
            matrix[i-1][j-1] + nCost  // Substitution
          );
          if (i > 1 && j > 1 && s1[i] == s2[j-1] && s1[i-1] == s2[j]) {
            matrix[i][j] = Math.min(matrix[i][j], matrix[i-2][j-2] + nCost); // Transposition
          }
        }
      }
      return matrix[nLen1][nLen2];
    }
    catch (e) {
      helpers.logerror(e);
    }
  },

  distanceDamerauLevenshtein: function (s1, s2) {
    // distance of Damerau-Levenshtein between <s1> and <s2>
    // https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Damerau-Levenshtein
    try {
      let nLen1 = s1.length;
      let nLen2 = s2.length;
      let INF = nLen1 + nLen2;
      let matrix = [];
      let sd = {};
      for (let i = 0; i < nLen1+2; i++) {
        matrix[i] = new Array(nLen2+2);
      }
      matrix[0][0] = INF;
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i+1][1] = i;
        matrix[i+1][0] = INF;
        sd[s1[i]] = 0;
      }
      for (let j = 0; j <= nLen2; j++) {
        matrix[1][j+1] = j;
        matrix[0][j+1] = INF;
        sd[s2[j]] = 0;
      }

      for (let i = 1; i <= nLen1; i++) {
        let DB = 0;
        for (let j = 1; j <= nLen2; j++) {
          let i1 = sd[s2[j-1]];
          let j1 = DB;
          if (s1[i-1] === s2[j-1]) {
            matrix[i+1][j+1] = matrix[i][j];
            DB = j;
          }
          else {
            matrix[i+1][j+1] = Math.min(matrix[i][j], Math.min(matrix[i+1][j], matrix[i][j+1])) + 1;
          }
          matrix[i+1][j+1] = Math.min(matrix[i+1][j+1], matrix[i1] ? matrix[i1][j1] + (i-i1-1) + 1 + (j-j1-1) : Infinity);
        }
        sd[s1[i-1]] = i;
      }
      return matrix[nLen1+1][nLen2+1];
    }
    catch (e) {
      helpers.logerror(e);
    }
  },

  showDistance (s1, s2) {
    console.log(`Distance: ${s1} / ${s2} = ${this.distanceDamerauLevenshtein(s1, s2)})`);
  },

  getStemFromSuffixCode: function (sFlex, sSfxCode) {
    // Suffix only
    if (sSfxCode == "0") {
      return sFlex;
    }
    return sSfxCode[0] == '0' ? sFlex + sSfxCode.slice(1) : sFlex.slice(0, -(sSfxCode.charCodeAt(0)-48)) + sSfxCode.slice(1);
  },
  
  getStemFromAffixCode: function (sFlex, sAffCode) {
    // Prefix and suffix
    if (sAffCode == "0") {
      return sFlex;
    }
    if (!sAffCode.includes("/")) {
      return "# error #";
    }
    let [sPfxCode, sSfxCode] = sAffCode.split('/');
    sFlex = sPfxCode.slice(1) + sFlex.slice(sPfxCode.charCodeAt(0)-48);
    return sSfxCode[0] == '0' ? sFlex + sSfxCode.slice(1) : sFlex.slice(0, -(sSfxCode.charCodeAt(0)-48)) + sSfxCode.slice(1);
  }
};


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.getStemFromSuffixCode = str_transform.getStemFromSuffixCode;
  exports.getStemFromAffixCode = str_transform.getStemFromAffixCode;
}

Added graphspell-js/tokenizer.js version [a34a81c6e5].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
// JavaScript
// Very simple tokenizer
/*jslint esversion: 6*/
/*global require,exports*/

"use strict";


if (typeof(require) !== 'undefined') {
  var helpers = require("resource://grammalecte/helpers.js");
}


const aTkzPatterns = {
  // All regexps must start with ^.
  "default":
    [
      [/^[   \t]+/, 'SPACE'],
      [/^\/(?:~|bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERUNIX'],
      [/^[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: \(x86\)|)|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st.()]+)(?:\\[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERWIN'],
      [/^[,.;:!?…«»“”‘’"(){}\[\]/·–—]+/, 'SEPARATOR'],
      [/^[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*/, 'ACRONYM'],
      [/^(?:https?:\/\/|www[.]|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+[@.][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]{2,}[@.])[a-zA-Z0-9][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.\/?&!%=+*"'@$#-]+/, 'LINK'],
      [/^[#@][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+/, 'TAG'],
      [/^<[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+.*?>|<\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+ *>/, 'HTML'],
      [/^\[\/?[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+\]/, 'PSEUDOHTML'],
      [/^&\w+;(?:\w+;|)/, 'HTMLENTITY'],
      [/^\d\d?h\d\d\b/, 'HOUR'],
      [/^-?\d+(?:[.,]\d+|)/, 'NUM'],
      [/^[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+(?:[’'`-][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+)*/, 'WORD']
    ],
  "fr":
    [
      [/^[   \t]+/, 'SPACE'],
      [/^\/(?:~|bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERUNIX'],
      [/^[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: \(x86\)|)|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st.()]+)(?:\\[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.()-]+)*/, 'FOLDERWIN'],
      [/^[,.;:!?…«»“”‘’"(){}\[\]/·–—]+/, 'SEPARATOR'],
      [/^[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*/, 'ACRONYM'],
      [/^(?:https?:\/\/|www[.]|[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+[@.][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]{2,}[@.])[a-zA-Z0-9][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_.\/?&!%=+*"'@$#-]+/, 'LINK'],
      [/^[#@][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st_-]+/, 'TAG'],
      [/^<[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+.*?>|<\/[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+ *>/, 'HTML'],
      [/^\[\/?[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+\]/, 'PSEUDOHTML'],
      [/^&\w+;(?:\w+;|)/, 'HTMLENTITY'],
      [/^(?:l|d|n|m|t|s|j|c|ç|lorsqu|puisqu|jusqu|quoiqu|qu)['’`]/i, 'ELPFX'],
      [/^\d\d?[hm]\d\d\b/, 'HOUR'],
      [/^\d+(?:er|nd|e|de|ième|ème|eme)s?\b/, 'ORDINAL'],
      [/^-?\d+(?:[.,]\d+|)/, 'NUM'],
      [/^[a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+(?:[’'`-][a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+)*/, 'WORD']
    ]
};


class Tokenizer {

  constructor (sLang) {
    this.sLang = sLang;
    if (!aTkzPatterns.hasOwnProperty(sLang)) {
      this.sLang = "default";
    }
    this.aRules = aTkzPatterns[this.sLang];
  }

  * genTokens (sText) {
    let m;
    let i = 0;
    while (sText) {
      let nCut = 1;
      for (let [zRegex, sType] of this.aRules) {
        try {
          if ((m = zRegex.exec(sText)) !== null) {
            if (sType == 'SEPARATOR') {
              for (let c of m[0]) {
                yield { "sType": sType, "sValue": c, "nStart": i, "nEnd": i + m[0].length }
              }
            } else {
              yield { "sType": sType, "sValue": m[0], "nStart": i, "nEnd": i + m[0].length }
            }
            nCut = m[0].length;
            break;
          }
        }
        catch (e) {
          helpers.logerror(e);
        }
      }
      i += nCut;
      sText = sText.slice(nCut);
    }
  }

  getSpellingErrors (sText, oDict) {
    let aSpellErr = [];
    for (let oToken of this.genTokens(sText)) {
      if (oToken.sType === 'WORD' && !oDict.isValidToken(oToken.sValue)) {
        aSpellErr.push(oToken);
      }
    }
    return aSpellErr;
  }
}


if (typeof(exports) !== 'undefined') {
  exports.Tokenizer = Tokenizer;
}

Added graphspell/char_player.py version [82e97eae54].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
# list of similar chars
# useful for suggestion mechanism

import re


_xTransChars = str.maketrans({
  'à': 'a', 'é': 'e', 'î': 'i', 'ô': 'o', 'û': 'u', 'ÿ': 'i', "y": "i",
  'â': 'a', 'è': 'e', 'ï': 'i', 'ö': 'o', 'ù': 'u', 'ŷ': 'i',
  'ä': 'a', 'ê': 'e', 'í': 'i', 'ó': 'o', 'ü': 'u', 'ý': 'i',
  'á': 'a', 'ë': 'e', 'ì': 'i', 'ò': 'o', 'ú': 'u', 'ỳ': 'i',
  'ā': 'a', 'ē': 'e', 'ī': 'i', 'ō': 'o', 'ū': 'u', 'ȳ': 'i',
  'ñ': 'n', 'k': 'q', 'w': 'v',
  'œ': 'oe', 'æ': 'ae', 
})

def simplifyWord (sWord):
  "word simplication before calculating distance between words"
  sWord = sWord.lower().translate(_xTransChars)
  sNewWord = ""
  for i, c in enumerate(sWord, 1):
    if c != sWord[i:i+1]:
      sNewWord += c
  return sNewWord.replace("eau", "o").replace("au", "o").replace("ai", "e").replace("ei", "e").replace("ph", "f")


aVowel = set("aáàâäāeéèêëēiíìîïīoóòôöōuúùûüūyýỳŷÿȳœæAÁÀÂÄĀEÉÈÊËĒIÍÌÎÏĪOÓÒÔÖŌUÚÙÛÜŪYÝỲŶŸȲŒÆ")
aConsonant = set("bcçdfghjklmnñpqrstvwxzBCÇDFGHJKLMNÑPQRSTVWXZ")
aDouble = set("bcdfjklmnprstzBCDFJKLMNPRSTZ") # letters that may be used twice successively


# Similar chars

d1to1 = {
  "1": "liîLIÎ",
  "2": "zZ",
  "3": "eéèêEÉÈÊ",
  "4": "aàâAÀÂ",
  "5": "sgSG",
  "6": "bdgBDG",
  "7": "ltLT",
  "8": "bB",
  "9": "gbdGBD",
  "0": "oôOÔ",

  "a": "aàâáäæ",
  "A": "AÀÂÁÄÆ",
  "à": "aàâáäæ",
  "À": "AÀÂÁÄÆ",
  "â": "aàâáäæ",
  "Â": "AÀÂÁÄÆ",
  "á": "aàâáäæ",
  "Á": "AÀÂÁÄÆ",
  "ä": "aàâáäæ",
  "Ä": "AÀÂÁÄÆ",

  "æ": "æéa",
  "Æ": "ÆÉA",

  "c": "cçskqśŝ",
  "C": "CÇSKQŚŜ",
  "ç": "cçskqśŝ",
  "Ç": "CÇSKQŚŜ",

  "e": "eéèêëœ",
  "E": "EÉÈÊËŒ",
  "é": "eéèêëœ",
  "É": "EÉÈÊËŒ",
  "ê": "eéèêëœ",
  "Ê": "EÉÈÊËŒ",
  "è": "eéèêëœ",
  "È": "EÉÈÊËŒ",
  "ë": "eéèêëœ",
  "Ë": "EÉÈÊËŒ",

  "g": "gj",
  "G": "GJ",
  
  "i": "iîïyíìÿ",
  "I": "IÎÏYÍÌŸ",
  "î": "iîïyíìÿ",
  "Î": "IÎÏYÍÌŸ",
  "ï": "iîïyíìÿ",
  "Ï": "IÎÏYÍÌŸ",
  "í": "iîïyíìÿ",
  "Í": "IÎÏYÍÌŸ",
  "ì": "iîïyíìÿ",
  "Ì": "IÎÏYÍÌŸ",

  "j": "jg",
  "J": "JG",

  "k": "kcq",
  "K": "KCQ",

  "n": "nñ",
  "N": "NÑ",

  "o": "oôóòöœ",
  "O": "OÔÓÒÖŒ",
  "ô": "oôóòöœ",
  "Ô": "OÔÓÒÖŒ",
  "ó": "oôóòöœ",
  "Ó": "OÔÓÒÖŒ",
  "ò": "oôóòöœ",
  "Ò": "OÔÓÒÖŒ",
  "ö": "oôóòöœ",
  "Ö": "OÔÓÒÖŒ",

  "œ": "œoôeéèêë",
  "Œ": "ŒOÔEÉÈÊË",

  "q": "qck",
  "Q": "QCK",

  "s": "sśŝcç",
  "S": "SŚŜCÇ",
  "ś": "sśŝcç",
  "Ś": "SŚŜCÇ",
  "ŝ": "sśŝcç",
  "Ŝ": "SŚŜCÇ",

  "u": "uûùüú",
  "U": "UÛÙÜÚ",
  "û": "uûùüú",
  "Û": "UÛÙÜÚ",
  "ù": "uûùüú",
  "Ù": "UÛÙÜÚ",
  "ü": "uûùüú",
  "Ü": "UÛÙÜÚ",
  "ú": "uûùüú",
  "Ú": "UÛÙÜÚ",

  "v": "vw",
  "V": "VW",

  "w": "wv",
  "W": "WV",

  "x": "xck",
  "X": "XCK",

  "y": "yÿiîŷýỳ",
  "Y": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ÿ": "yÿiîŷýỳ",
  "Ÿ": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ŷ": "yÿiîŷýỳ",
  "Ŷ": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ý": "yÿiîŷýỳ",
  "Ý": "YŸIÎŶÝỲ",
  "ỳ": "yÿiîŷýỳ",
  "Ỳ": "YŸIÎŶÝỲ",

  "z": "zs",
  "Z": "ZS",
}

d1toX = {
  "æ": ("ae",),
  "Æ": ("AE",),
  "b": ("bb",),
  "B": ("BB",),
  "c": ("cc", "ss", "qu", "ch"),
  "C": ("CC", "SS", "QU", "CH"),
  "d": ("dd",),
  "D": ("DD",),
  "é": ("ai", "ei"),
  "É": ("AI", "EI"),
  "f": ("ff", "ph"),
  "F": ("FF", "PH"),
  "g": ("gu", "ge", "gg", "gh"),
  "G": ("GU", "GE", "GG", "GH"),
  "j": ("jj", "dj"),
  "J": ("JJ", "DJ"),
  "k": ("qu", "ck", "ch", "cu", "kk", "kh"),
  "K": ("QU", "CK", "CH", "CU", "KK", "KH"),
  "l": ("ll",),
  "L": ("LL",),
  "m": ("mm", "mn"),
  "M": ("MM", "MN"),
  "n": ("nn", "nm", "mn"),
  "N": ("NN", "NM", "MN"),
  "o": ("au", "eau"),
  "O": ("AU", "EAU"),
  "œ": ("oe", "eu"),
  "Œ": ("OE", "EU"),
  "p": ("pp", "ph"),
  "P": ("PP", "PH"),
  "q": ("qu", "ch", "cq", "ck", "kk"),
  "Q": ("QU", "CH", "CQ", "CK", "KK"),
  "r": ("rr",),
  "R": ("RR",),
  "s": ("ss", "sh"),
  "S": ("SS", "SH"),
  "t": ("tt", "th"),
  "T": ("TT", "TH"),
  "x": ("cc", "ct", "xx"),
  "X": ("CC", "CT", "XX"),
  "z": ("ss", "zh"),
  "Z": ("SS", "ZH"),
}


def get1toXReplacement (cPrev, cCur, cNext):
  if cCur in aConsonant and (cPrev in aConsonant or cNext in aConsonant):
    return ()
  return d1toX.get(cCur, ())


d2toX = {
  "am": ("an", "en", "em"),
  "AM": ("AN", "EN", "EM"),
  "an": ("am", "en", "em"),
  "AN": ("AM", "EN", "EM"),
  "au": ("eau", "o", "ô"),
  "AU": ("EAU", "O", "Ô"),
  "em": ("an", "am", "en"),
  "EM": ("AN", "AM", "EN"),
  "en": ("an", "am", "em"),
  "EN": ("AN", "AM", "EM"),
  "ai": ("ei", "é", "è", "ê", "ë"),
  "AI": ("EI", "É", "È", "Ê", "Ë"),
  "ei": ("ai", "é", "è", "ê", "ë"),
  "EI": ("AI", "É", "È", "Ê", "Ë"),
  "ch": ("sh", "c", "ss"),
  "CH": ("SH", "C", "SS"),
  "ct": ("x", "cc"),
  "CT": ("X", "CC"),
  "oa": ("oi",),
  "OA": ("OI",),
  "oi": ("oa", "oie"),
  "OI": ("OA", "OIE"),
  "ph": ("f",),
  "PH": ("F",),
  "qu": ("q", "cq", "ck", "c", "k"),
  "QU": ("Q", "CQ", "CK", "C", "K"),
  "ss": ("c", "ç"),
  "SS": ("C", "Ç"),
  "un": ("ein",),
  "UN": ("EIN",),
}


# End of word

dFinal1 = {
  "a": ("as", "at", "ant", "ah"),
  "A": ("AS", "AT", "ANT", "AH"),
  "c": ("ch",),
  "C": ("CH",),
  "e": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait", "ent", "eh"),
  "E": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT", "ENT", "EH"),
  "é": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "É": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "è": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "È": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "ê": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "Ê": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "ë": ("et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"),
  "Ë": ("ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"),
  "g": ("gh",),
  "G": ("GH",),
  "i": ("is", "it", "ie", "in"),
  "I": ("IS", "IT", "IE", "IN"),
  "n": ("nt", "nd", "ns", "nh"),
  "N": ("NT", "ND", "NS", "NH"),
  "o": ("aut", "ot", "os"),
  "O": ("AUT", "OT", "OS"),
  "ô": ("aut", "ot", "os"),
  "Ô": ("AUT", "OT", "OS"),
  "ö": ("aut", "ot", "os"),
  "Ö": ("AUT", "OT", "OS"),
  "p": ("ph",),
  "P": ("PH",),
  "s": ("sh",),
  "S": ("SH",),
  "t": ("th",),
  "T": ("TH",),
  "u": ("ut", "us", "uh"),
  "U": ("UT", "US", "UH"),
}

dFinal2 = {
  "ai": ("aient", "ais", "et"),
  "AI": ("AIENT", "AIS", "ET"),
  "an": ("ant", "ent"),
  "AN": ("ANT", "ENT"),
  "en": ("ent", "ant"),
  "EN": ("ENT", "ANT"),
  "ei": ("ait", "ais"),
  "EI": ("AIT", "AIS"),
  "on": ("ons", "ont"),
  "ON": ("ONS", "ONT"),
  "oi": ("ois", "oit", "oix"),
  "OI": ("OIS", "OIT", "OIX"),
}


# Préfixes et suffixes

aPfx1 = frozenset([
  "anti", "archi", "contre", "hyper", "mé", "méta", "im", "in", "ir", "par", "proto",
  "pseudo", "pré", "re", "ré", "sans", "sous", "supra", "sur", "ultra"
])
aPfx2 = frozenset([
  "belgo", "franco", "génito", "gynéco", "médico", "russo"
])


_zMotAvecPronom = re.compile("^(?i)(\\w+)(-(?:t-|)(?:ils?|elles?|on|je|tu|nous|vous))$")

def cut (sWord):
  "returns a tuple of strings (prefix, trimed_word, suffix)"
  m = _zMotAvecPronom.search(sWord)
  if m:
    return ("", m.group(1), m.group(2))
  return ("", sWord, "")


# Other functions

def filterSugg (aSugg):
  "exclude suggestions"
  return filter(lambda sSugg: not sSugg.endswith(("è", "È")), aSugg)

Added graphspell/dawg.py version [eb4c8506bd].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
#!python3

# FSA DICTIONARY BUILDER
#
# by Olivier R.
# License: MPL 2
#
# This tool encodes lexicon into an indexable binary dictionary 
# Input files MUST be encoded in UTF-8.


import sys
import os
import collections

from . import str_transform as st
from .progressbar import ProgressBardef readFile (spf):
  print(" < Read lexicon: " + spf)
  if os.path.isfile(spf):
    with open(spf, "r", encoding="utf-8") as hSrc:
      for sLine in hSrc:
        sLine = sLine.strip()
        if sLine and not sLine.startswith("#"):
          yield sLine
  else:
    raise OSError("# Error. File not found or not loadable: " + spf)


def getElemsFromFile (spf):
  "returns tuple of (flexion, stem, tags) from lexicon file"
  nErr = 0
  if not spf.endswith(".clex"):
    for sLine in readFile(spf):
      try:
        sFlex, sStem, sTag = sLine.split("\t")
        yield (sFlex, sStem, sTag)
      except:
        nErr += 1
  else:
    sTag = "_" # neutral tag
    sTag2 = ""
    for sLine in readFile(spf):
      if sLine.startswith("[") and sLine.endswith("]"):
        # tag line
        if "-->" in sLine:
          try:
            sTag, sSfxCode, sTag2 = sLine[1:-1].split(" --> ")
          except:
            nErr += 1
            continue
          sTag = sTag.strip()
          sSfxCode = sSfxCode.strip()
          sTag2 = sTag2.strip()
        else:
          sTag = sLine[1:-1]
          sTag2 = ""
      else:
        # entry line
        if "\t" in sLine:
          if sLine.count("\t") > 1:
            nErr += 1
            continue
          sFlex, sStem = sLine.split("\t")
        else:
          sFlex = sStem = sLine
        #print(sFlex, sStem, sTag)
        yield (sFlex, sStem, sTag)
        if sTag2:
          sFlex2 = st.changeWordWithSuffixCode(sFlex, sSfxCode)
          #print(sFlex2, sStem, sTag2)
          yield (sFlex2, sStem, sTag2)
  if nErr:
    print(" # Lines ignored: {:>10}".format(nErr))class DAWG:
  """DIRECT ACYCLIC WORD GRAPH"""
  # This code is inspired from Steve Hanov’s DAWG, 2011. (http://stevehanov.ca/blog/index.php?id=115)
  # We store suffix/affix codes and tags within the graph after the “real” word.
  # A word is a list of numbers [ c1, c2, c3 . . . cN, iAffix, iTags]
  # Each arc is an index in self.lArcVal, where are stored characters, suffix/affix codes for stemming and tags.
  # Important: As usual, the last node (after ‘iTags’) is tagged final, AND the node after ‘cN’ is ALSO tagged final.

  def __init__ (self, spfSrc, sLangName, cStemming):
    print("===== Direct Acyclic Word Graph - Minimal Acyclic Finite State Automaton =====")
    cStemming = cStemming.upper()
    if cStemming == "A":
      funcStemmingGen = st.defineAffixCode
    elif cStemming == "S":
      funcStemmingGen = st.defineSuffixCode
    elif cStemming == "N":
      funcStemmingGen = st.noStemming
    else:
      raise ValueError("# Error. Unknown stemming code: {}".format(cStemming))

    lEntry = []
    lChar = ['']; dChar = {}; nChar = 1; dCharOccur = {}
    lAff = [];  dAff = {}; nAff = 0; dAffOccur = {}
    lTag = [];  dTag = {}; nTag = 0; dTagOccur = {}
    nErr = 0
    
    # read lexicon
    for sFlex, sStem, sTag in getElemsFromFile(spfSrc):
      addWordToCharDict(sFlex)
      # chars
      for c in sFlex:
        if c not in dChar:
          dChar[c] = nChar
          lChar.append(c)
          nChar += 1
        dCharOccur[c] = dCharOccur.get(c, 0) + 1
      # affixes to find stem from flexion
      aff = funcStemmingGen(sFlex, sStem)
      if aff not in dAff:
        dAff[aff] = nAff
        lAff.append(aff)
        nAff += 1
      dAffOccur[aff] = dCharOccur.get(aff, 0) + 1
      # tags
      if sTag not in dTag:
        dTag[sTag] = nTag
        lTag.append(sTag)
        nTag += 1
      dTagOccur[sTag] = dTagOccur.get(sTag, 0) + 1
      lEntry.append((sFlex, dAff[aff], dTag[sTag]))
    if not lEntry:
      raise ValueError("# Error. Empty lexicon")
    
    # Preparing DAWG
    print(" > Preparing list of words")
    lVal = lChar + lAff + lTag
    lWord = [ [dChar[c] for c in sFlex] + [iAff+nChar] + [iTag+nChar+nAff] for sFlex, iAff, iTag in lEntry ]
    lEntry = None
    
    # Dictionary of arc values occurrency, to sort arcs of each node
    dValOccur = dict( [ (dChar[c], dCharOccur[c]) for c in dChar ] \
            + [ (dAff[aff]+nChar, dAffOccur[aff]) for aff in dAff ] \
            + [ (dTag[tag]+nChar+nAff, dTagOccur[tag]) for tag in dTag ] )
    #with open(spfSrc[:-8]+".valuesfreq.txt", 'w', encoding='utf-8') as hFreqDst: # DEBUG
    #  for iKey, nOcc in sorted(dValOccur.items(), key=lambda t: t[1], reverse=True):
    #    hFreqDst.write("{}: {}\n".format(lVal[iKey], nOcc))
    #  hFreqDst.close()
    
    self.sFile = spfSrc
    self.sLang = sLangName
    self.nEntry = len(lWord)
    self.aPreviousEntry = []
    DawgNode.resetNextId()
    self.oRoot = DawgNode()
    self.lUncheckedNodes = [] # list of nodes that have not been checked for duplication.
    self.lMinimizedNodes = {} # list of unique nodes that have been checked for duplication.
    self.lSortedNodes = []   # version 2 and 3
    self.nNode = 0
    self.nArc = 0
    self.dChar = dChar
    self.nChar = len(dChar)
    self.nAff = nAff
    self.lArcVal = lVal
    self.nArcVal = len(lVal)
    self.nTag = self.nArcVal - self.nChar - nAff
    self.cStemming = cStemming
    if cStemming == "A":
      self.funcStemming = st.changeWordWithAffixCode
    elif cStemming == "S":  
      self.funcStemming = st.changeWordWithSuffixCode
    else:
      self.funcStemming = st.noStemming
    
    # build
    lWord.sort()
    oProgBar = ProgressBar(0, len(lWord))
    for aEntry in lWord:
      self.insert(aEntry)
      oProgBar.increment(1)
    oProgBar.done()
    self.finish()
    self.countNodes()
    self.countArcs()
    self.sortNodes()
    self.sortNodeArcs(dValOccur)
    #self.sortNodeArcs2 (self.oRoot, "")
    self.displayInfo()

  # BUILD DAWG
  def insert (self, aEntry):
    if aEntry < self.aPreviousEntry:
      sys.exit("# Error: Words must be inserted in alphabetical order.")
    
    # find common prefix between word and previous word
    nCommonPrefix = 0
    for i in range(min(len(aEntry), len(self.aPreviousEntry))):
      if aEntry[i] != self.aPreviousEntry[i]:
        break
      nCommonPrefix += 1

    # Check the lUncheckedNodes for redundant nodes, proceeding from last
    # one down to the common prefix size. Then truncate the list at that point.
    self._minimize(nCommonPrefix)

    # add the suffix, starting from the correct node mid-way through the graph
    if len(self.lUncheckedNodes) == 0:
      oNode = self.oRoot
    else:
      oNode = self.lUncheckedNodes[-1][2]

    iChar = nCommonPrefix
    for c in aEntry[nCommonPrefix:]:
      oNextNode = DawgNode()
      oNode.arcs[c] = oNextNode
      self.lUncheckedNodes.append((oNode, c, oNextNode))
      if iChar == (len(aEntry) - 2): 
        oNode.final = True
      iChar += 1
      oNode = oNextNode
    oNode.final = True
    self.aPreviousEntry = aEntry

  def finish (self):
    "minimize unchecked nodes"
    self._minimize(0)

  def _minimize (self, downTo):
    # proceed from the leaf up to a certain point
    for i in range( len(self.lUncheckedNodes)-1, downTo-1, -1 ):
      oNode, char, oChildNode = self.lUncheckedNodes[i]
      if oChildNode in self.lMinimizedNodes:
        # replace the child with the previously encountered one
        oNode.arcs[char] = self.lMinimizedNodes[oChildNode]
      else:
        # add the state to the minimized nodes.
        self.lMinimizedNodes[oChildNode] = oChildNode
      self.lUncheckedNodes.pop()

  def countNodes (self):
    self.nNode = len(self.lMinimizedNodes)

  def countArcs (self):
    self.nArc = 0
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      self.nArc += len(oNode.arcs)
  
  def sortNodeArcs (self, dValOccur):
    print(" > Sort node arcs")
    self.oRoot.sortArcs(dValOccur)
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      oNode.sortArcs(dValOccur)
  
  def sortNodeArcs2 (self, oNode, cPrevious=""):
    # recursive function
    dCharOccur = getCharOrderAfterChar(cPrevious)
    if dCharOccur:
      oNode.sortArcs2(dCharOccur, self.lArcVal)
    for nArcVal, oNextNode in oNode.arcs.items():
      self.sortNodeArcs2(oNextNode, self.lArcVal[nArcVal])

  def sortNodes (self):
    print(" > Sort nodes")
    for oNode in self.oRoot.arcs.values():
      self._parseNodes(oNode)
  
  def _parseNodes (self, oNode):
    # Warning: recursive method
    if oNode.pos > 0:
      return
    oNode.setPos()
    self.lSortedNodes.append(oNode)
    for oNextNode in oNode.arcs.values():
       self._parseNodes(oNextNode)
    
  def lookup (self, sWord):
    oNode = self.oRoot
    for c in sWord:
      if self.dChar.get(c, '') not in oNode.arcs:
        return False
      oNode = oNode.arcs[self.dChar[c]]
    return oNode.final

  def morph (self, sWord):
    oNode = self.oRoot
    for c in sWord:
      if self.dChar.get(c, '') not in oNode.arcs:
        return ''
      oNode = oNode.arcs[self.dChar[c]]
    if oNode.final:
      s = "* "
      for arc in oNode.arcs:
        if arc >= self.nChar:
          s += " [" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[arc])
          oNode2 = oNode.arcs[arc]
          for arc2 in oNode2.arcs:
            s += " / " + self.lArcVal[arc2]
          s += "]"
      return s
    return ''

  def displayInfo (self):
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Entries:", self.nEntry))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Characters:", self.nChar))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Affixes:", self.nAff))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Tags:", self.nTag))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Arc values:", self.nArcVal))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Nodes:", self.nNode))
    print(" * {:<12} {:>16,}".format("Arcs:", self.nArc))
    print(" * {:<12} {:>16}".format("Stemming:", self.cStemming + "FX"))

  def getArcStats (self):
    d = {}
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      n = len(oNode.arcs)
      d[n] = d.get(n, 0) + 1
    s = " * Nodes:\n"
    for n in d:
      s = s + " {:>9} nodes have {:>3} arcs\n".format(d[n], n)
    return s

  def writeInfo (self, sPathFile):
    print(" > Write informations")
    with open(sPathFile, 'w', encoding='utf-8', newline="\n") as hDst:
      hDst.write(self.getArcStats())
      hDst.write("\n * Values:\n")
      for i, s in enumerate(self.lArcVal):
        hDst.write(" {:>6}. {}\n".format(i, s))
      hDst.close()

  # BINARY CONVERSION
  def createBinary (self, sPathFile, nMethod, bDebug=False):
    print(" > Write DAWG as an indexable binary dictionary [method: %d]" % nMethod)
    if nMethod == 1:
      self.nBytesArc = ( (self.nArcVal.bit_length() + 2) // 8 ) + 1  # We add 2 bits. See DawgNode.convToBytes1()
      self._calcNumBytesNodeAddress()
      self._calcNodesAddress1()
    elif nMethod == 2:
      self.nBytesArc = ( (self.nArcVal.bit_length() + 3) // 8 ) + 1  # We add 3 bits. See DawgNode.convToBytes2()
      self._calcNumBytesNodeAddress()
      self._calcNodesAddress2()
    elif nMethod == 3:
      self.nBytesArc = ( (self.nArcVal.bit_length() + 3) // 8 ) + 1  # We add 3 bits. See DawgNode.convToBytes3()
      self.nBytesOffset = 1
      self.nMaxOffset = (2 ** (self.nBytesOffset * 8)) - 1
      self._calcNumBytesNodeAddress()
      self._calcNodesAddress3()
    else:
      print(" # Error: unknown compression method")
    print("  Arc values (chars, affixes and tags): {} -> {} bytes".format( self.nArcVal, len("\t".join(self.lArcVal).encode("utf-8")) ))
    print("  Arc size: {} bytes, Address size: {} bytes  ->  {} * {} = {} bytes".format( self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, \
                                                self.nBytesArc+self.nBytesNodeAddress, self.nArc, \
                                                (self.nBytesArc+self.nBytesNodeAddress)*self.nArc ))
    self._writeBinary(sPathFile, nMethod)
    if bDebug:
      self._writeNodes(sPathFile, nMethod)

  def _calcNumBytesNodeAddress (self):
    "how many bytes needed to store all nodes/arcs in the binary dictionary"
    self.nBytesNodeAddress = 1
    while ((self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress) * self.nArc) > (2 ** (self.nBytesNodeAddress * 8)):
      self.nBytesNodeAddress += 1

  def _calcNodesAddress1 (self):
    nBytesNode = self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
    iAddr = len(self.oRoot.arcs) * nBytesNode
    for oNode in self.lMinimizedNodes:
      oNode.addr = iAddr
      iAddr += max(len(oNode.arcs), 1) * nBytesNode

  def _calcNodesAddress2 (self):
    nBytesNode = self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
    iAddr = len(self.oRoot.arcs) * nBytesNode
    for oNode in self.lSortedNodes:
      oNode.addr = iAddr
      iAddr += max(len(oNode.arcs), 1) * nBytesNode
      for oNextNode in oNode.arcs.values():
        if (oNode.pos + 1) == oNextNode.pos:
          iAddr -= self.nBytesNodeAddress
          #break

  def _calcNodesAddress3 (self):
    nBytesNode = self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
    # theorical nodes size if only addresses and no offset
    self.oRoot.size = len(self.oRoot.arcs) * nBytesNode
    for oNode in self.lSortedNodes:
      oNode.size = max(len(oNode.arcs), 1) * nBytesNode
    # rewind and calculate dropdown from the end, several times
    nDiff = self.nBytesNodeAddress - self.nBytesOffset
    bEnd = False
    while not bEnd:
      bEnd = True
      # recalculate addresses
      iAddr = self.oRoot.size
      for oNode in self.lSortedNodes:
        oNode.addr = iAddr
        iAddr += oNode.size
      # rewind and calculate dropdown from the end, several times
      for i in range(self.nNode-1, -1, -1):
        nSize = max(len(self.lSortedNodes[i].arcs), 1) * nBytesNode
        for oNextNode in self.lSortedNodes[i].arcs.values():
          if 1 < (oNextNode.addr - self.lSortedNodes[i].addr) < self.nMaxOffset:
            nSize -= nDiff
        if self.lSortedNodes[i].size != nSize:
          self.lSortedNodes[i].size = nSize
          bEnd = False

  def _writeBinary (self, sPathFile, nMethod):
    """
    Format of the binary indexable dictionary:
    Each section is separated with 4 bytes of \0
    
    - Section Header:
      /pyfsa/[version]
        * version is an ASCII string
    
    - Section Informations:
      /[tag_lang]
      /[number of chars]
      /[number of bytes for each arc]
      /[number of bytes for each address node]
      /[number of entries]
      /[number of nodes]
      /[number of arcs]
      /[number of affixes]
        * each field is a ASCII string
      /[stemming code]
        * "S" means stems are generated by /suffix_code/, "A" means they are generated by /affix_code/
         See defineSuffixCode() and defineAffixCode() for details.
         "N" means no stemming
    
    - Section Values:
        * a list of strings encoded in binary from utf-8, each value separated with a tabulation
    
    - Section Word Graph (nodes / arcs)
        * A list of nodes which are a list of arcs with an address of the next node.
         See DawgNode.convToBytes() for details.
    """
    if not sPathFile.endswith(".bdic"):
      sPathFile += "."+str(nMethod)+".bdic"
    with open(sPathFile, 'wb') as hDst:
      # header
      hDst.write("/pyfsa/{}/".format(nMethod).encode("utf-8"))
      hDst.write(b"\0\0\0\0")
      # infos
      hDst.write("{}/{}/{}/{}/{}/{}/{}/{}/{}".format(self.sLang, self.nChar, self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, \
                              self.nEntry, self.nNode, self.nArc, self.nAff, self.cStemming).encode("utf-8"))
      hDst.write(b"\0\0\0\0")
      # lArcVal
      hDst.write("\t".join(self.lArcVal).encode("utf-8"))
      hDst.write(b"\0\0\0\0")
      # DAWG: nodes / arcs
      if nMethod == 1:
        hDst.write(self.oRoot.convToBytes1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
        for oNode in self.lMinimizedNodes:
          hDst.write(oNode.convToBytes1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
      elif nMethod == 2:
        hDst.write(self.oRoot.convToBytes2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.convToBytes2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress))
      elif nMethod == 3:
        hDst.write(self.oRoot.convToBytes3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset))
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.convToBytes3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset))
      hDst.close()

  def _writeNodes (self, sPathFile, nMethod):
    "for debugging only"
    print(" > Write nodes")
    with open(sPathFile+".nodes."+str(nMethod)+".txt", 'w', encoding='utf-8', newline="\n") as hDst:
      if nMethod == 1:
        hDst.write(self.oRoot.getTxtRepr1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
        #hDst.write( ''.join( [ "%02X " % z for z in self.oRoot.convToBytes1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress) ] ).strip() )
        for oNode in self.lMinimizedNodes:
          hDst.write(oNode.getTxtRepr1(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
      if nMethod == 2:
        hDst.write(self.oRoot.getTxtRepr2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.getTxtRepr2(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.lArcVal)+"\n")
      if nMethod == 3:
        hDst.write(self.oRoot.getTxtRepr3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset, self.lArcVal)+"\n")
        #hDst.write( ''.join( [ "%02X " % z for z in self.oRoot.convToBytes3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset) ] ).strip() )
        for oNode in self.lSortedNodes:
          hDst.write(oNode.getTxtRepr3(self.nBytesArc, self.nBytesNodeAddress, self.nBytesOffset, self.lArcVal)+"\n")
      hDst.close()
  
  def writeResults (self, sPathFile):
    bFileExits = os.path.isfile("_lexicons.res.txt")
    with open("_lexicons.res.txt", "a", encoding='utf-8', newline="\n") as hDst:
      sFormat1 = "{:<12} {:>12} {:>5} {:>8} {:>8} {:>6} {:>8} {:>9} {:>9} {:>15} {:>12} {:>12}\n"
      sFormat2 = "{:<12} {:>12,} {:>5,} {:>8,} {:>8} {:>6,} {:>8,} {:>9,} {:>9,} {:>15,} {:>12,} {:>12,}\n"
      if not bFileExits:
        hDst.write(sFormat1.format("Lexicon", "Entries", "Chars", "Affixes", "Stemming", "Tags", "Values", "Nodes", "Arcs", "Lexicon (Kb)", "Dict (Kb)", "LT Dict (Kb)"))
      hDst.write(sFormat2.format(self.sLang, self.nEntry, self.nChar, self.nAff, self.cStemming + "FX", self.nTag, self.nArcVal, \
                    self.nNode, self.nArc, os.path.getsize(self.sFile), os.path.getsize(sPathFile), \
                    os.path.getsize("cfsa/dict/{}.dict".format(self.sLang)) if os.path.isfile("cfsa/dict/{}.dict".format(self.sLang)) else 0))
      hDst.close()class DawgNode:
  NextId = 0
  NextPos = 1 # (version 2)
  
  def __init__ (self):
    self.i = DawgNode.NextId
    DawgNode.NextId += 1
    self.final = False
    self.arcs = {}     # key: arc value; value: a node
    self.addr = 0      # address in the binary dictionary
    self.pos = 0      # position in the binary dictionary (version 2)
    self.size = 0      # size of node in bytes (version 3)

  @classmethod
  def resetNextId (cls):
    cls.NextId = 0

  def setPos (self): # version 2
    self.pos = DawgNode.NextPos
    DawgNode.NextPos += 1

  def __str__ (self):
    # Caution! this function is used for hashing and comparison!
    l = []
    if self.final: 
      l.append("1")
    else:
      l.append("0")
    for (key, node) in self.arcs.items():
      l.append(str(key))
      l.append(str(node.i))
    return "_".join(l)

  def __hash__ (self):
    # Used as a key in a python dictionary.
    return self.__str__().__hash__()

  def __eq__ (self, other):
    # Used as a key in a python dictionary.
    # Nodes are equivalent if they have identical arcs, and each identical arc leads to identical states.
    return self.__str__() == other.__str__()

  def sortArcs (self, dValOccur):
    self.arcs = collections.OrderedDict(sorted(self.arcs.items(), key=lambda t: dValOccur.get(t[0], 0), reverse=True))

  def sortArcs2 (self, dValOccur, lArcVal):
    self.arcs = collections.OrderedDict(sorted(self.arcs.items(), key=lambda t: dValOccur.get(lArcVal[t[0]], 0), reverse=True))

  # VERSION 1 =====================================================================================================
  def convToBytes1 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress):
    """
    Node scheme:
    - Arc length is defined by nBytesArc
    - Address length is defined by nBytesNodeAddress
                    
    |        Arc        |             Address of next node             |
    |                  |                                    |
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     [...]
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     ^ ^
     | |
     | |
     | \___ if 1, last arc of this node
      \_____ if 1, this node is final (only on the first arc)
    """
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    if len(self.arcs) == 0:
      val = nFinalNodeMask | nFinalArcMask
      by = val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += (0).to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
      return by
    by = b""
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += self.arcs[arc].addr.to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
    return by
    
  def getTxtRepr1 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, lVal):
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    s = "i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format(self.i, self.addr)
    if len(self.arcs) == 0:
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format("", bin(nFinalNodeMask | nFinalArcMask)[2:], "0", "0")
      return s
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr)
    return s

  # VERSION 2 =====================================================================================================
  def convToBytes2 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress):
    """
    Node scheme:
    - Arc length is defined by nBytesArc
    - Address length is defined by nBytesNodeAddress
                    
    |        Arc        |             Address of next node             |
    |                  |                                    |
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     [...]
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     ^ ^ ^
     | | |
     | | \_ if 1, caution, no address: next node is the following node
     | \___ if 1, last arc of this node
      \_____ if 1, this node is final (only on the first arc)
    """
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    if len(self.arcs) == 0:
      val = nFinalNodeMask | nFinalArcMask
      by = val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += (0).to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
      return by
    by = b""
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if (self.pos + 1) == self.arcs[arc].pos and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      else:
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
        by += self.arcs[arc].addr.to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
    return by
    
  def getTxtRepr2 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, lVal):
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    s = "i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format(self.i, self.addr)
    if nArc == 0:
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format("", bin(nFinalNodeMask | nFinalArcMask)[2:], "0", "0")
      return s
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if (self.pos + 1) == self.arcs[arc].pos and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        s += " {:<20} {:0>16}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], "")
      else:
        s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr)
    return s

  # VERSION 3 =====================================================================================================
  def convToBytes3 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, nBytesOffset):
    """
    Node scheme:
    - Arc length is defined by nBytesArc
    - Address length is defined by nBytesNodeAddress
    - Offset length is defined by nBytesOffset
                    
    |        Arc        |      Address of next node or offset to next node       |
    |                  |                                    |
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     |1|0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/
     [...]
     /---------------\ /---------------\ /---------------\
     |0|0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   Offsets are shorter than addresses
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ 
     /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\ /---------------\
     |0|1|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
     \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/ \---------------/

     ^ ^ ^
     | | |
     | | \_ if 1, offset instead of address of next node
     | \___ if 1, last arc of this node
      \_____ if 1, this node is final (only on the first arc)
    """
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    nMaxOffset = (2 ** (nBytesOffset * 8)) - 1
    if nArc == 0:
      val = nFinalNodeMask | nFinalArcMask
      by = val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
      by += (0).to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
      return by
    by = b""
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if 1 < (self.arcs[arc].addr - self.addr) < nMaxOffset and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
        by += (self.arcs[arc].addr-self.addr).to_bytes(nBytesOffset, byteorder='big')
      else:
        by += val.to_bytes(nBytesArc, byteorder='big')
        by += self.arcs[arc].addr.to_bytes(nBytesNodeAddress, byteorder='big')
    return by
    
  def getTxtRepr3 (self, nBytesArc, nBytesNodeAddress, nBytesOffset, lVal):
    nArc = len(self.arcs)
    nFinalNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-1)
    nFinalArcMask = 1 << ((nBytesArc*8)-2)
    nNextNodeMask = 1 << ((nBytesArc*8)-3)
    nMaxOffset = (2 ** (nBytesOffset * 8)) - 1
    s = "i{:_>10} -- #{:_>10} ({})\n".format(self.i, self.addr, self.size)
    if nArc == 0:
      s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format("", bin(nFinalNodeMask | nFinalArcMask)[2:], "0", "0")
      return s
    for i, arc in enumerate(self.arcs, 1):
      val = arc
      if i == 1 and self.final:
        val = val | nFinalNodeMask
      if i == nArc:
        val = val | nFinalArcMask
      if 1 < (self.arcs[arc].addr - self.addr) < nMaxOffset and self.i != 0:
        val = val | nNextNodeMask
        s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  +{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr - self.addr)
      else:
        s += " {:<20} {:0>16} i{:_>10}  #{:_>10}\n".format(lVal[arc], bin(val)[2:], self.arcs[arc].i, self.arcs[arc].addr)
    return s# Another attempt to sort node arcs

_dCharOrder = {
  # key: previous char, value: dictionary of chars {c: nValue}
  "": {}
}


def addWordToCharDict (sWord):
  cPrevious = ""
  for cChar in sWord:
    if cPrevious not in _dCharOrder:
      _dCharOrder[cPrevious] = {}
    _dCharOrder[cPrevious][cChar] = _dCharOrder[cPrevious].get(cChar, 0) + 1
    cPrevious = cChar


def getCharOrderAfterChar (cChar):
  return _dCharOrder.get(cChar, None)


def displayCharOrder ():
  for key, value in _dCharOrder.items():
    print("[" + key + "]: ", ", ".join([ c+":"+str(n) for c, n in sorted(value.items(), key=lambda t: t[1], reverse=True) ]))

Added graphspell/echo.py version [6d11a5dda8].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
#!python3

# The most boring yet indispensable function: print!


import sys


_CHARMAP = str.maketrans({ 'œ': 'ö', 'Œ': 'Ö', 'ʳ': "r", 'ᵉ': "e", '…': "_", \
              '“': '"', '”': '"', '„': '"', '‘': "'", '’': "'", \
              'ā': 'â', 'Ā': 'Â', 'ē': 'ê', 'Ē': 'Ê', 'ī': 'î', 'Ī': 'Î', \
              'ō': 'ô', 'Ō': 'Ô', 'ū': 'û', 'Ū': 'Û', 'Ÿ': 'Y', \
              'ś': 's', 'ŝ': 's', \
              '—': '-', '–': '-'
             })


def echo (obj, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False):
  """ Print for Windows to avoid Python crashes.
    Encoding depends on Windows locale. No useful standard.
    Always returns True (useful for debugging)."""
  if sys.platform != "win32":
    print(obj, sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)
    return True
  try:
    print(str(obj).translate(_CHARMAP), sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)
  except:
    print(str(obj).encode('ascii', 'replace').decode('ascii', 'replace'), sep=sep, end=end, file=file, flush=flush)
  return True

Added graphspell/ibdawg.py version [0bb28ceca0].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
#!python3

import os
import traceback
import pkgutil
import re
from functools import wraps
import time

#import logging
#logging.basicConfig(filename="suggestions.log", level=logging.DEBUG)

from . import str_transform as st
from . import char_player as cp
from .echo import echo


def timethis (func):
  "decorator for the execution time"
  @wraps(func)
  def wrapper (*args, **kwargs):
    fStart = time.time()
    result = func(*args, **kwargs)
    fEnd = time.time()
    print(func.__name__, fEnd - fStart)
    return result
  return wrapper


class SuggResult:
  """Structure for storing, classifying and filtering suggestions"""

  def __init__ (self, sWord, nDistLimit=-1):
    self.sWord = sWord
    self.sSimplifiedWord = cp.simplifyWord(sWord)
    self.nDistLimit = nDistLimit if nDistLimit >= 0 else (len(sWord) // 3) + 1
    self.nMinDist = 1000
    self.aSugg = set()
    self.dSugg = { 0: [], 1: [], 2: [] }

  def addSugg (self, sSugg, nDeep=0):
    "add a suggestion"
    #logging.info((nDeep * " ") + "__" + sSugg + "__")
    if sSugg not in self.aSugg:
      nDist = st.distanceDamerauLevenshtein(self.sSimplifiedWord, cp.simplifyWord(sSugg))
      if nDist <= self.nDistLimit:
        if nDist not in self.dSugg:
          self.dSugg[nDist] = []
        self.dSugg[nDist].append(sSugg)
        self.aSugg.add(sSugg)
        if nDist < self.nMinDist:
          self.nMinDist = nDist
        self.nDistLimit = min(self.nDistLimit, self.nMinDist+2)

  def getSuggestions (self, nSuggLimit=10, nDistLimit=-1):
    "return a list of suggestions"
    lRes = []
    if self.dSugg[0]:
      # we sort the better results with the original word
      self.dSugg[0].sort(key=lambda sSugg: st.distanceDamerauLevenshtein(self.sWord, sSugg))
    for lSugg in self.dSugg.values():
      lRes.extend(lSugg)
      if len(lRes) > nSuggLimit:
        break
    lRes = list(cp.filterSugg(lRes))
    if self.sWord.istitle():
      lRes = list(map(lambda sSugg: sSugg.title(), lRes))
    elif self.sWord.isupper():
      lRes = list(map(lambda sSugg: sSugg.upper(), lRes))
    return lRes[:nSuggLimit]

  def reset (self):
    self.aSugg.clear()
    self.dSugg.clear()


class IBDAWG:
  """INDEXABLE BINARY DIRECT ACYCLIC WORD GRAPH"""

  def __init__ (self, sDicName):
    self.by = pkgutil.get_data(__package__, "_dictionaries/" + sDicName)
    if not self.by:
      raise OSError("# Error. File not found or not loadable: "+sDicName)

    if self.by[0:7] != b"/pyfsa/":
      raise TypeError("# Error. Not a pyfsa binary dictionary. Header: {}".format(self.by[0:9]))
    if not(self.by[7:8] == b"1" or self.by[7:8] == b"2" or self.by[7:8] == b"3"):
      raise ValueError("# Error. Unknown dictionary version: {}".format(self.by[7:8]))
    try:
      header, info, values, bdic = self.by.split(b"\0\0\0\0", 3)
    except Exception:
      raise Exception

    self.sName = sDicName
    self.nVersion = int(self.by[7:8].decode("utf-8"))
    self.sHeader = header.decode("utf-8")
    self.lArcVal = values.decode("utf-8").split("\t")
    self.nArcVal = len(self.lArcVal)
    self.byDic = bdic

    l = info.decode("utf-8").split("/")
    self.sLang = l[0]
    self.nChar = int(l[1])
    self.nBytesArc = int(l[2])
    self.nBytesNodeAddress = int(l[3])
    self.nEntries = int(l[4])
    self.nNode = int(l[5])
    self.nArc = int(l[6])
    self.nAff = int(l[7])
    self.cStemming = l[8]
    if self.cStemming == "S":
      self.funcStemming = st.changeWordWithSuffixCode
    elif self.cStemming == "A":
      self.funcStemming = st.changeWordWithAffixCode
    else:
      self.funcStemming = st.noStemming
    self.nTag = self.nArcVal - self.nChar - self.nAff
    # <dChar> to get the value of an arc, <dCharVal> to get the char of an arc with its value
    self.dChar = {}
    for i in range(1, self.nChar):
      self.dChar[self.lArcVal[i]] = i
    self.dCharVal = { v: k for k, v in self.dChar.items() }
      
    self._arcMask = (2 ** ((self.nBytesArc * 8) - 3)) - 1
    self._finalNodeMask = 1 << ((self.nBytesArc * 8) - 1)
    self._lastArcMask = 1 << ((self.nBytesArc * 8) - 2)
    self._addrBitMask = 1 << ((self.nBytesArc * 8) - 3) # version 2

    self.nBytesOffset = 1 # version 3

    # Configuring DAWG functions according to nVersion
    if self.nVersion == 1:
      self.morph = self._morph1
      self.stem = self._stem1
      self._lookupArcNode = self._lookupArcNode1
      self._getArcs = self._getArcs1
      self._writeNodes = self._writeNodes1
    elif self.nVersion == 2:
      self.morph = self._morph2
      self.stem = self._stem2
      self._lookupArcNode = self._lookupArcNode2
      self._getArcs = self._getArcs2
      self._writeNodes = self._writeNodes2
    elif self.nVersion == 3:
      self.morph = self._morph3
      self.stem = self._stem3
      self._lookupArcNode = self._lookupArcNode3
      self._getArcs = self._getArcs3
      self._writeNodes = self._writeNodes3
    else:
      raise ValueError(" # Error: unknown code: {}".format(self.nVersion))

    self.bOptNumSigle = False
    self.bOptNumAtLast = False

  def getInfo (self):
    return " Language: {0.sLang:>10}   Version: {0.nVersion:>2}   Stemming: {0.cStemming}FX\n" \
        " Arcs values: {0.nArcVal:>10,} = {0.nChar:>5,} characters, {0.nAff:>6,} affixes, {0.nTag:>6,} tags\n" \
        " Dictionary: {0.nEntries:>12,} entries,  {0.nNode:>11,} nodes,  {0.nArc:>11,} arcs\n" \
        " Address size: {0.nBytesNodeAddress:>1} bytes, Arc size: {0.nBytesArc:>1} bytes\n".format(self)

  def writeAsJSObject (self, spfDest, bInJSModule=False, bBinaryDictAsHexString=False):
    "write IBDAWG as a JavaScript object in a JavaScript module"
    import json
    with open(spfDest, "w", encoding="utf-8", newline="\n") as hDst:
      if bInJSModule:
        hDst.write('// JavaScript\n// Generated data (do not edit)\n\n"use strict";\n\nconst dictionary = ')
      hDst.write(json.dumps({
              "sName": self.sName,
              "nVersion": self.nVersion,
              "sHeader": self.sHeader,
              "lArcVal": self.lArcVal,
              "nArcVal": self.nArcVal,
              # JavaScript is a pile of shit, so Mozilla’s JS parser don’t like file bigger than 4 Mb!
              # So, if necessary, we use an hexadecimal string, that we will convert later in Firefox’s extension.
              # https://github.com/mozilla/addons-linter/issues/1361
              "byDic": self.byDic.hex() if bBinaryDictAsHexString else [ e for e in self.byDic ],
              "sLang": self.sLang,
              "nChar": self.nChar,
              "nBytesArc": self.nBytesArc,
              "nBytesNodeAddress": self.nBytesNodeAddress,
              "nEntries": self.nEntries,
              "nNode": self.nNode,
              "nArc": self.nArc,
              "nAff": self.nAff,
              "cStemming": self.cStemming,
              "nTag": self.nTag,
              "dChar": self.dChar,
              "_arcMask": self._arcMask,
              "_finalNodeMask": self._finalNodeMask,
              "_lastArcMask": self._lastArcMask,
              "_addrBitMask": self._addrBitMask,
              "nBytesOffset": self.nBytesOffset
            }, ensure_ascii=False))
      if bInJSModule:
        hDst.write(";\n\nexports.dictionary = dictionary;\n")

  def isValidToken (self, sToken):
    "checks if <sToken> is valid (if there is hyphens in <sToken>, <sToken> is split, each part is checked)"
    if self.isValid(sToken):
      return True
    if "-" in sToken:
      if sToken.count("-") > 4:
        return True
      return all(self.isValid(sWord) for sWord in sToken.split("-"))
    return False

  def isValid (self, sWord):
    "checks if <sWord> is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if not sWord:
      return None
    if "’" in sWord: # ugly hack
      sWord = sWord.replace("’", "'")
    if self.lookup(sWord):
      return True
    if sWord[0:1].isupper():
      if len(sWord) > 1:
        if sWord.istitle():
          return self.lookup(sWord.lower())
        if sWord.isupper():
          if self.bOptNumSigle:
            return True
          return self.lookup(sWord.lower()) or self.lookup(sWord.capitalize())
        return self.lookup(sWord[:1].lower() + sWord[1:])
      else:
        return self.lookup(sWord.lower())
    return False

  def lookup (self, sWord):
    "returns True if <sWord> in dictionary (strict verification)"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return False
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return False
    return bool(int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask)

  def getMorph (self, sWord):
    "retrieves morphologies list, different casing allowed"
    l = self.morph(sWord)
    if sWord[0:1].isupper():
      l.extend(self.morph(sWord.lower()))
      if sWord.isupper() and len(sWord) > 1:
        l.extend(self.morph(sWord.capitalize()))
    return l

  #@timethis
  def suggest (self, sWord, nSuggLimit=10):
    "returns a set of suggestions for <sWord>"
    sPfx, sWord, sSfx = cp.cut(sWord)
    nMaxSwitch = max(len(sWord) // 3, 1)
    nMaxDel = len(sWord) // 5
    nMaxHardRepl = max((len(sWord) - 5) // 4, 1)
    oSuggResult = SuggResult(sWord)
    self._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch=nMaxSwitch, nMaxDel=nMaxDel, nMaxHardRepl=nMaxHardRepl)
    if sWord.istitle():
      self._suggest(oSuggResult, sWord.lower(), nMaxSwitch=nMaxSwitch, nMaxDel=nMaxDel, nMaxHardRepl=nMaxHardRepl)
    elif sWord.islower():
      self._suggest(oSuggResult, sWord.title(), nMaxSwitch=nMaxSwitch, nMaxDel=nMaxDel, nMaxHardRepl=nMaxHardRepl)
    aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit)
    if sSfx or sPfx:
      # we add what we removed
      return list(map(lambda sSug: sPfx + sSug + sSfx, aSugg))
    return aSugg

  def _suggest (self, oSuggResult, sRemain, nMaxSwitch=0, nMaxDel=0, nMaxHardRepl=0, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord="", bAvoidLoop=False):
    # recursive function
    #logging.info((nDeep * " ") + sNewWord + ":" + sRemain)
    if not sRemain:
      if int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask:
        oSuggResult.addSugg(sNewWord, nDeep)
      for sTail in self._getTails(iAddr):
        oSuggResult.addSugg(sNewWord+sTail, nDeep)
      return
    cCurrent = sRemain[0:1]
    for cChar, jAddr in self._getCharArcs(iAddr):
      if cChar in cp.d1to1.get(cCurrent, cCurrent):
        self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar)
      elif not bAvoidLoop and nMaxHardRepl:
        self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl-1, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar, True)
    if not bAvoidLoop: # avoid infinite loop
      if len(sRemain) > 1:
        if cCurrent == sRemain[1:2]:
          # same char, we remove 1 char without adding 1 to <sNewWord>
          self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord)
        else:
          # switching chars
          if nMaxSwitch:
            self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:2]+sRemain[0:1]+sRemain[2:], nMaxSwitch-1, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
          # delete char
          if nMaxDel:
            self._suggest(oSuggResult, sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel-1, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
        # Phonetic replacements
        for sRepl in cp.get1toXReplacement(sNewWord[-1:], cCurrent, sRemain[1:2]):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain[1:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
        for sRepl in cp.d2toX.get(sRemain[0:2], ()):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl + sRemain[2:], nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
      # end of word
      if len(sRemain) == 2:
        for sRepl in cp.dFinal2.get(sRemain, ()):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)
      elif len(sRemain) == 1:
        self._suggest(oSuggResult, "", nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True) # remove last char and go on
        for sRepl in cp.dFinal1.get(sRemain, ()):
          self._suggest(oSuggResult, sRepl, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nDeep+1, iAddr, sNewWord, True)

  #@timethis
  def suggest2 (self, sWord, nMaxSugg=10):
    "returns a set of suggestions for <sWord>"
    sPfx, sWord, sSfx = cp.cut(sWord)
    oSuggResult = SuggResult(sWord)
    self._suggest2(oSuggResult)
    aSugg = oSuggResult.getSuggestions()
    if sSfx or sPfx:
      # we add what we removed
      return list(map(lambda sSug: sPfx + sSug + sSfx, aSugg))
    return aSugg

  def _suggest2 (self, oSuggResult, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord=""):
    # recursive function
    #logging.info((nDeep * " ") + sNewWord)
    if nDeep >= oSuggResult.nDistLimit:
      sCleanNewWord = cp.simplifyWord(sNewWord)
      if st.distanceSift4(oSuggResult.sCleanWord[:len(sCleanNewWord)], sCleanNewWord) > oSuggResult.nDistLimit:
        return
    if int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask:
      oSuggResult.addSugg(sNewWord, nDeep)
    for cChar, jAddr in self._getCharArcsWithPriority(iAddr, oSuggResult.sWord[nDeep:nDeep+1]):
      self._suggest2(oSuggResult, nDeep+1, jAddr, sNewWord+cChar)
    return

  def _getCharArcs (self, iAddr):
    "generator: yield all chars and addresses from node at address <iAddr>"
    for nVal, jAddr in self._getArcs(iAddr):
      if nVal < self.nChar:
        yield (self.dCharVal[nVal], jAddr)

  def _getSimilarCharArcs (self, cChar, iAddr):
    "generator: yield similar char of <cChar> and address of the following node"
    for c in cp.d1to1.get(cChar, [cChar]):
      if c in self.dChar:
        jAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
        if jAddr:
          yield (c, jAddr)

  def _getCharArcsWithPriority (self, iAddr, cChar):
    if not cChar:
      yield from self._getCharArcs(iAddr)
    lTuple = list(self._getCharArcs(iAddr))
    lTuple.sort(key=lambda t: 0 if t[0] in cp.d1to1.get(cChar, cChar) else 1)
    yield from lTuple

  def _getTails (self, iAddr, sTail="", n=2):
    "return a list of suffixes ending at a distance of <n> from <iAddr>"
    aTails = set()
    for nVal, jAddr in self._getArcs(iAddr):
      if nVal < self.nChar:
        if int.from_bytes(self.byDic[jAddr:jAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask:
          aTails.add(sTail + self.dCharVal[nVal])
        if n and not aTails:
          aTails.update(self._getTails(jAddr, sTail+self.dCharVal[nVal], n-1))
    return aTails

  def drawPath (self, sWord, iAddr=0):
    "show the path taken by <sWord> in the graph"
    c1 = sWord[0:1] if sWord else " "
    iPos = -1
    n = 0
    print(c1 + ": ", end="")
    for c2, jAddr in self._getCharArcs(iAddr):
      print(c2, end="")
      if c2 == sWord[0:1]:
        iNextNodeAddr = jAddr
        iPos = n
      n += 1
    if not sWord:
      return
    if iPos >= 0:
      print("\n  "+ " " * iPos + "|")
      self.drawPath(sWord[1:], iNextNodeAddr)

  def select (self, sPattern=""):
    "generator: returns all entries which morphology fits <sPattern>"
    zPattern = None
    try:
      zPattern = re.compile(sPattern)
    except:
      print("# Error in regex pattern")
      traceback.print_exc()
    yield from self._select1(zPattern, 0, "")

  # def morph (self, sWord):
  #   is defined in __init__

  # VERSION 1
  def _select1 (self, zPattern, iAddr, sWord):
    # recursive generator
    for nVal, jAddr in self._getArcs1(iAddr):
      if nVal < self.nChar:
        # simple character
        yield from self._select1(zPattern, jAddr, sWord + self.lArcVal[nVal])
      else:
        sEntry = sWord + "\t" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nVal])
        for nMorphVal, _ in self._getArcs1(jAddr):
          if not zPattern or zPattern.search(self.lArcVal[nMorphVal]):
            yield sEntry + "\t" + self.lArcVal[nMorphVal]

  def _morph1 (self, sWord):
    "returns morphologies of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          sStem = ">" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc])
          # Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          nRawArc2 = 0
          while not (nRawArc2 & self._lastArcMask):
            iEndArcAddr2 = iAddr2 + self.nBytesArc
            nRawArc2 = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iEndArcAddr2], byteorder='big')
            l.append(sStem + " " + self.lArcVal[nRawArc2 & self._arcMask])
            iAddr2 = iEndArcAddr2+self.nBytesNodeAddress
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
      return l
    return []

  def _stem1 (self, sWord):
    "returns stems list of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          l.append(self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc]))
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
      return l
    return []

  def _lookupArcNode1 (self, nVal, iAddr):
    "looks if <nVal> is an arc at the node at <iAddr>, if yes, returns address of next node else None"
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      if nVal == (nRawArc & self._arcMask):
        # the value we are looking for 
        # we return the address of the next node
        return int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
      else:
        # value not found
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          return None
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress

  def _getArcs1 (self, iAddr):
    "generator: return all arcs at <iAddr> as tuples of (nVal, iAddr)"
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      yield (nRawArc & self._arcMask, int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big'))
      if (nRawArc & self._lastArcMask):
        break
      iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress

  def _writeNodes1 (self, spfDest):
    "for debugging only"
    print(" > Write binary nodes")
    with codecs.open(spfDest, 'w', 'utf-8', newline="\n") as hDst:
      iAddr = 0
      hDst.write("i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("0", iAddr))
      while iAddr < len(self.byDic):
        iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  #{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", \
                                      int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], \
                                              byteorder='big')))
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
        if (nRawArc & self._lastArcMask) and iAddr < len(self.byDic):
          hDst.write("\ni{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("?", iAddr))
      hDst.close()

  # VERSION 2
  def _morph2 (self, sWord):
    "returns morphologies of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          sStem = ">" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc])
          # Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          if not (nRawArc & self._addrBitMask):
            iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          else:
            # we go to the end of the node
            iAddr2 = iEndArcAddr
            while not (nRawArc & self._lastArcMask):
              nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iAddr2+self.nBytesArc], byteorder='big')
              iAddr2 += self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
          nRawArc2 = 0
          while not (nRawArc2 & self._lastArcMask):
            iEndArcAddr2 = iAddr2 + self.nBytesArc
            nRawArc2 = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iEndArcAddr2], byteorder='big')
            l.append(sStem + " " + self.lArcVal[nRawArc2 & self._arcMask])
            iAddr2 = iEndArcAddr2+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc2 & self._addrBitMask) else iEndArcAddr2
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr
      return l
    return []

  def _stem2 (self, sWord):
    "returns stems list of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          l.append(self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc]))
          # Now , we go to the next node
          if not (nRawArc & self._addrBitMask):
            iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          else:
            # we go to the end of the node
            iAddr2 = iEndArcAddr
            while not (nRawArc & self._lastArcMask):
              nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iAddr2+self.nBytesArc], byteorder='big')
              iAddr2 += self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr
      return l
    return []

  def _lookupArcNode2 (self, nVal, iAddr):
    "looks if <nVal> is an arc at the node at <iAddr>, if yes, returns address of next node else None"
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      if nVal == (nRawArc & self._arcMask):
        # the value we are looking for 
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          # we return the address of the next node
          return int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
        else:
          # we go to the end of the node
          iAddr = iEndArcAddr
          while not (nRawArc & self._lastArcMask):
            nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big')
            iAddr += self.nBytesArc + self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else self.nBytesArc
          return iAddr
      else:
        # value not found
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          return None
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr

  def _writeNodes2 (self, spfDest):
    "for debugging only"
    print(" > Write binary nodes")
    with codecs.open(spfDest, 'w', 'utf-8', newline="\n") as hDst:
      iAddr = 0
      hDst.write("i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("0", iAddr))
      while iAddr < len(self.byDic):
        iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          iNextNodeAddr = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  #{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", iNextNodeAddr))
          iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
        else:
          hDst.write(" {:<20} {:0>16}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:]))
          iAddr = iEndArcAddr
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          hDst.write("\ni{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("?", iAddr))
      hDst.close()

  # VERSION 3
  def _morph3 (self, sWord):
    "returns morphologies of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      iAddrNode = iAddr
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          sStem = ">" + self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc])
          # Now , we go to the next node and retrieve all following arcs values, all of them are tags
          if not (nRawArc & self._addrBitMask):
            iAddr2 = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          else:
            iAddr2 = iAddrNode + int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesOffset], byteorder='big')
          nRawArc2 = 0
          while not (nRawArc2 & self._lastArcMask):
            iEndArcAddr2 = iAddr2 + self.nBytesArc
            nRawArc2 = int.from_bytes(self.byDic[iAddr2:iEndArcAddr2], byteorder='big')
            l.append(sStem + " " + self.lArcVal[nRawArc2 & self._arcMask])
            iAddr2 = iEndArcAddr2+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc2 & self._addrBitMask) else iEndArcAddr2+self.nBytesOffset
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr+self.nBytesOffset
      return l
    return []

  def _stem3 (self, sWord):
    "returns stems list of <sWord>"
    iAddr = 0
    for c in sWord:
      if c not in self.dChar:
        return []
      iAddr = self._lookupArcNode(self.dChar[c], iAddr)
      if iAddr == None:
        return []
    if (int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iAddr+self.nBytesArc], byteorder='big') & self._finalNodeMask):
      l = []
      nRawArc = 0
      iAddrNode = iAddr
      while not (nRawArc & self._lastArcMask):
        iEndArcAddr = iAddr + self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if nArc >= self.nChar:
          # This value is not a char, this is a stemming code 
          l.append(self.funcStemming(sWord, self.lArcVal[nArc]))
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr+self.nBytesOffset
      return l
    return []

  def _lookupArcNode3 (self, nVal, iAddr):
    "looks if <nVal> is an arc at the node at <iAddr>, if yes, returns address of next node else None"
    iAddrNode = iAddr
    while True:
      iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
      nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
      if nVal == (nRawArc & self._arcMask):
        # the value we are looking for 
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          return int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
        else:
          return iAddrNode + int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesOffset], byteorder='big')
      else:
        # value not found
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          return None
        iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress if not (nRawArc & self._addrBitMask) else iEndArcAddr+self.nBytesOffset

  def _writeNodes3 (self, spfDest):
    "for debugging only"
    print(" > Write binary nodes")
    with codecs.open(spfDest, 'w', 'utf-8', newline="\n") as hDst:
      iAddr = 0
      hDst.write("i{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("0", iAddr))
      while iAddr < len(self.byDic):
        iEndArcAddr = iAddr+self.nBytesArc
        nRawArc = int.from_bytes(self.byDic[iAddr:iEndArcAddr], byteorder='big')
        nArc = nRawArc & self._arcMask
        if not (nRawArc & self._addrBitMask):
          iNextNodeAddr = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress], byteorder='big')
          hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  #{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", iNextNodeAddr))
          iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesNodeAddress
        else:
          iNextNodeAddr = int.from_bytes(self.byDic[iEndArcAddr:iEndArcAddr+self.nBytesOffset], byteorder='big')
          hDst.write(" {:<20} {:0>16} i{:>10}  +{:_>10}\n".format(self.lArcVal[nArc], bin(nRawArc)[2:], "?", iNextNodeAddr))
          iAddr = iEndArcAddr+self.nBytesOffset
        if (nRawArc & self._lastArcMask):
          hDst.write("\ni{:_>10} -- #{:_>10}\n".format("?", iAddr))
      hDst.close()

Added graphspell/keyboard_chars_proximity.py version [8f397a7bbf].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
# Keyboard chars proximity


def getKeyboardMap (sKeyboard):
  return _dKeyboardMap.get(sKeyboard.lower(), {})


def getKeyboardList ():
  return _dKeyboardMap.keys()


_dKeyboardMap = {
  # keyboards by alphabetical order
  # bépo, colemak and dvorak users are assumed to do less typing errors.
  "azerty": {
    # fr
    # line 1
    "é": "az",
    "è": "yu",
    "ç": "àio",
    "à": "op",
    # line 2
    "a": "zéq",
    "z": "aesq",
    "e": "zrds",
    "r": "etfd",
    "t": "rygf",
    "y": "tuhg",
    "u": "yijh",
    "i": "uokj",
    "o": "iplk",
    "p": "oml",
    # line 3
    "q": "sawz",
    "s": "qdzwxe",
    "d": "sfexcr",
    "f": "dgrcvt",
    "g": "fhtvby",
    "h": "gjybnu",
    "j": "hkuni",
    "k": "jlio",
    "l": "kmop",
    "m": "lùp",
    "ù": "m",
    # line 4
    "w": "xqs",
    "x": "wcsd",
    "c": "xvdf",
    "v": "cbfg",
    "b": "vngh",
    "n": "bhj",
  },
  "bépo": {
    # fr
    # line 2
    "b": "éa",
    "é": "bpu",
    "p": "éoi",
    "o": "pèe",
    "è": "o",
    "v": "dt",
    "d": "vls",
    "l": "djr",
    "j": "lzn",
    "z": "jmw",
    # line 3
    "a": "ubà",
    "u": "aiéy",
    "i": "uepx",
    "e": "io",
    "c": "t",
    "t": "csvq",
    "s": "trdg",
    "r": "snlh",
    "n": "rmjf",
    "m": "nzç",
    # line 4
    "à": "yêa",
    "y": "àxu",
    "x": "ywi",
    "w": "z",
    "k": "c",
    "q": "gt",
    "g": "qhs",
    "h": "gfr",
    "f": "hçn",
    "ç": "fm",
  },
  "colemak": {
    # en, us, intl
    # line 2
    "q": "wa",
    "w": "qfr",
    "f": "wps",
    "p": "fgt",
    "g": "pjd",
    "j": "glh",
    "l": "jun",
    "u": "lye",
    "y": "ui",
    # line 3
    "a": "rqz",
    "r": "aswx",
    "s": "rtfc",
    "t": "sdpv",
    "d": "thgb",
    "h": "dnjk",
    "n": "helm",
    "e": "niu",
    "i": "eoy",
    "o": "i",
    # line 4
    "z": "xa",
    "x": "zcr",
    "c": "xvs",
    "v": "cbt",
    "b": "vkd",
    "k": "bmh",
    "m": "kn",
  },
  "dvorak": {
    # en, us, intl
    # line 2
    "p": "yu",
    "y": "pfi",
    "f": "ygd",
    "g": "fch",
    "c": "grt",
    "r": "cln",
    "l": "rs",
    # line 3
    "a": "o",
    "o": "aeq",
    "e": "ouj",
    "u": "eipk",
    "i": "udyx",
    "d": "ihfb",
    "h": "dtgm",
    "t": "hncw",
    "n": "tsrv",
    "s": "nlz",
    # line 4
    "q": "jo",
    "j": "qke",
    "k": "jxu",
    "x": "kbi",
    "b": "xmd",
    "m": "bwh",
    "w": "mvt",
    "v": "wzn",
    "z": "vs",
  },
  "qwerty": {
    # en, us, intl
    # line 2
    "q": "wa",
    "w": "qeas",
    "e": "wrds",
    "r": "etfd",
    "t": "rygf",
    "y": "tuhg",
    "u": "yijh",
    "i": "uokj",
    "o": "iplk",
    "p": "ol",
    # line 3
    "a": "sqzw",
    "s": "adwzxe",
    "d": "sfexcr",
    "f": "dgrcvt",
    "g": "fhtvby",
    "h": "gjybnu",
    "j": "hkunmi",
    "k": "jlimo",
    "l": "kop",
    # line 4
    "z": "xas",
    "x": "zcsd",
    "c": "xvdf",
    "v": "cbfg",
    "b": "vngh",
    "n": "bmhj",
    "m": "njk",
  },
  "qwertz": {
    # ge, au
    # line 2
    "q": "wa",
    "w": "qeas",
    "e": "wrds",
    "r": "etfd",
    "t": "rzgf",
    "z": "tuhg",
    "u": "zijh",
    "i": "uokj",
    "o": "iplk",
    "p": "oüöl",
    "ü": "päö",
    # line 3
    "a": "sqyw",
    "s": "adwyxe",
    "d": "sfexcr",
    "f": "dgrcvt",
    "g": "fhtvbz",
    "h": "gjzbnu",
    "j": "hkunmi",
    "k": "jlimo",
    "l": "köop",
    "ö": "läpü",
    "ä": "öü",
    # line 4
    "y": "xas",
    "x": "ycsd",
    "c": "xvdf",
    "v": "cbfg",
    "b": "vngh",
    "n": "bmhj",
    "m": "njk",
  }
}

Added graphspell/progressbar.py version [5def72a6ce].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
# Textual progressbar
# by Olivier R.
# License: MPL 2

import time

class ProgressBar:
  "Textual progressbar"
  
  def __init__ (self, nMin=0, nMax=100, nWidth=78):
    "initiate with minimum nMin to maximum nMax"
    self.nMin = nMin
    self.nMax = nMax
    self.nSpan = nMax - nMin
    self.nWidth = nWidth-9
    self.nAdvance = -1
    self.nCurVal = nMin
    self.startTime = time.time()
    self._update()

  def _update (self):
    fDone = ((self.nCurVal - self.nMin) / self.nSpan)
    nAdvance = int(fDone * self.nWidth)
    if (nAdvance > self.nAdvance):
      self.nAdvance = nAdvance
      print("\r[ {}{} {}% ] ".format('>'*nAdvance, ' '*(self.nWidth-nAdvance), round(fDone*100)), end="")

  def increment (self, n=1):
    "increment value by n (1 by default)"
    self.nCurVal += n
    self._update()
  
  def done (self):
    "to call when it’s finished"
    print("\r[ task done in {:.1f} s ] ".format(time.time() - self.startTime))

Added graphspell/spellchecker.py version [c6b35d80ee].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
# Spellchecker
# Wrapper for the IBDAWG class.
# Useful to check several dictionaries at once.

from . import ibdawg


dDictionaries = {
  "fr": "French.bdic",
  "en": "English.bdic"
}


class Spellchecker ():

  def __init__ (self, sLangCode):
    self.sLangCode = sLangCode
    self.oMainDic = None
    if sLangCode in dDictionaries:
      self.oMainDic = ibdawg.IBDAWG(dDictionaries[sLangCode])
    self.lOtherDic = []
    return bool(self.oMainDic)


  def setMainDictionary (self, sDicName):
    try:
      self.oMainDic = ibdawg.IBDAWG(sDicName)
      return True
    except:
      print("Error: <" + sDicName + "> not set as main dictionary.")
      return False

  def addDictionary (self, sDicName):
    try:
      self.lOtherDic.append(ibdawg.IBDAWG(sDicName))
      return True
    except:
      print("Error: <" + sDicName + "> not added to the list.")
      return False

  # Return codes:
  #  0: invalid
  #  1: correct in main dictionary
  #  2+: correct in foreign dictionaries


  # check in the main dictionary only

  def isValidToken (self, sToken):
    "(in main dictionary) checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)"
    if self.oMainDic.isValidToken(sToken):
      return 1
    return 0

  def isValid (self, sWord):
    "(in main dictionary) checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if self.oMainDic.isValid(sWord):
      return 1
    return 0

  def lookup (self, sWord):
    "(in main dictionary) checks if sWord is in dictionary as is (strict verification)"
    if self.oMainDic.lookup(sWord):
      return 1
    return 0


  # check in all dictionaries

  def isValidTokenAll (self, sToken):
    "(in all dictionaries) checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)"
    if self.oMainDic.isValidToken(sToken):
      return 1
    for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
      if oDic.isValidToken(sToken):
        return i
    return 0

  def isValidAll (self, sWord):
    "(in all dictionaries) checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if self.oMainDic.isValid(sToken):
      return 1
    for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
      if oDic.isValid(sToken):
        return i
    return 0

  def lookupAll (self, sWord):
    "(in all dictionaries) checks if sWord is in dictionary as is (strict verification)"
    if self.oMainDic.lookup(sToken):
      return 1
    for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
      if oDic.lookup(sToken):
        return i
    return 0


  # check in dictionaries up to level n

  def isValidTokenLevel (self, sToken, nLevel):
    "(in dictionaries up to level n) checks if sToken is valid (if there is hyphens in sToken, sToken is split, each part is checked)"
    if self.oMainDic.isValidToken(sToken):
      return 1
    if nLevel >= 2:
      for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
        if oDic.isValidToken(sToken):
          return i
        if i == nLevel:
          break
    return 0

  def isValidLevel (self, sWord, nLevel):
    "(in dictionaries up to level n) checks if sWord is valid (different casing tested if the first letter is a capital)"
    if self.oMainDic.isValid(sToken):
      return 1
    if nLevel >= 2:
      for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
        if oDic.isValid(sToken):
          return i
        if i == nLevel:
          break
    return 0

  def lookupLevel (self, sWord, nLevel):
    "(in dictionaries up to level n) checks if sWord is in dictionary as is (strict verification)"
    if self.oMainDic.lookup(sToken):
      return 1
    if nLevel >= 2:
      for i, oDic in enumerate(self.lOtherDic, 2):
        if oDic.lookup(sToken):
          return i
        if i == nLevel:
          break
    return 0

Added graphspell/str_transform.py version [646bc07929].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
#!python3


#### DISTANCE CALCULATIONS

def longestCommonSubstring (s1, s2):
  # http://en.wikipedia.org/wiki/Longest_common_substring_problem
  # http://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_implementation/Strings/Longest_common_substring
  M = [ [0]*(1+len(s2)) for i in range(1+len(s1)) ]
  longest, x_longest = 0, 0
  for x in range(1, 1+len(s1)):
    for y in range(1, 1+len(s2)):
      if s1[x-1] == s2[y-1]:
        M[x][y] = M[x-1][y-1] + 1
        if M[x][y] > longest:
          longest = M[x][y]
          x_longest = x
      else:
        M[x][y] = 0
  return s1[x_longest-longest : x_longest]


def distanceDamerauLevenshtein (s1, s2):
  "distance of Damerau-Levenshtein between <s1> and <s2>"
  # https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Damerau-Levenshtein
  d = {}
  nLen1 = len(s1)
  nLen2 = len(s2)
  for i in range(-1, nLen1+1):
    d[i, -1] = i + 1
  for j in range(-1, nLen2+1):
    d[-1, j] = j + 1
  for i in range(nLen1):
    for j in range(nLen2):
      nCost = 0 if s1[i] == s2[j] else 1
      d[i, j] = min(
        d[i-1, j]  + 1,    # Deletion
        d[i,  j-1] + 1,    # Insertion
        d[i-1, j-1] + nCost,  # Substitution
      )
      if i and j and s1[i] == s2[j-1] and s1[i-1] == s2[j]:
        d[i, j] = min(d[i, j], d[i-2, j-2] + nCost)   # Transposition
  return d[nLen1-1, nLen2-1]


def distanceSift4 (s1, s2, nMaxOffset=5):
  "implementation of general Sift4."
  # https://siderite.blogspot.com/2014/11/super-fast-and-accurate-string-distance.html
  if not s1:
    return len(s2)
  if not s2:
    return len(s1)
  nLen1, nLen2 = len(s1), len(s2)
  i1, i2 = 0, 0  # Cursors for each string
  nLargestCS = 0 # Largest common substring
  nLocalCS = 0  # Local common substring
  nTrans = 0   # Number of transpositions ('ab' vs 'ba')
  lOffset = []  # Offset pair array, for computing the transpositions
 
  while i1 < nLen1 and i2 < nLen2:
    if s1[i1] == s2[i2]:
      nLocalCS += 1
      # Check if current match is a transposition
      bTrans = False
      i = 0
      while i < len(lOffset):
        t = lOffset[i]
        if i1 <= t[0] or i2 <= t[1]:
          bTrans = abs(i2-i1) >= abs(t[1] - t[0])
          if bTrans:
            nTrans += 1
          elif not t[2]:
            t[2] = True
            nTrans += 1
          break
        elif i1 > t[1] and i2 > t[0]:
          del lOffset[i]
        else:
          i += 1
      lOffset.append([i1, i2, bTrans])
    else:
      nLargestCS += nLocalCS
      nLocalCS = 0
      if i1 != i2:
        i1 = i2 = min(i1, i2)
      for i in range(nMaxOffset):
        if i1 + i >= nLen1 and i2 + i >= nLen2:
          break
        elif i1 + i < nLen1 and s1[i1+i] == s2[i2]:
          i1 += i - 1
          i2 -= 1
          break
        elif i2 + i < nLen2 and s1[i1] == s2[i2+i]:
          i2 += i - 1
          i1 -= 1
          break
    i1 += 1
    i2 += 1
    if i1 >= nLen1 or i2 >= nLen2:
      nLargestCS += nLocalCS
      nLocalCS = 0
      i1 = i2 = min(i1, i2)
  nLargestCS += nLocalCS
  return round(max(nLen1, nLen2) - nLargestCS + nTrans)


def showDistance (s1, s2):
  print("Damerau-Levenshtein: " + s1 + "/" + s2 + " = " + distanceDamerauLevenshtein(s1, s2))
  print("Sift4:" + s1 + "/" + s2 + " = " + distanceSift4(s1, s2))
#### STEMMING OPERATIONS

## No stemming

def noStemming (sFlex, sStem):
  return sStem

def rebuildWord (sFlex, cmd1, cmd2):
  if cmd1 == "_":
    return sFlex
  n, c = cmd1.split(":")
  s = s[:n] + c + s[n:]
  if cmd2 == "_":
    return s
  n, c = cmd2.split(":")
  return s[:n] + c + s[n:]

  
## Define affixes for stemming

# Note: 48 is the ASCII code for "0"


# Suffix only
def defineSuffixCode (sFlex, sStem):
  """ Returns a string defining how to get stem from flexion
      "n(sfx)"
    with n: a char with numeric meaning, "0" = 0, "1" = 1, ... ":" = 10, etc. (See ASCII table.) Says how many letters to strip from flexion.
       sfx [optional]: string to add on flexion
    Examples:
      "0": strips nothing, adds nothing
      "1er": strips 1 letter, adds "er"
      "2": strips 2 letters, adds nothing
  """
  if sFlex == sStem:
    return "0"
  jSfx = 0
  for i in range(min(len(sFlex), len(sStem))):
    if sFlex[i] != sStem[i]:
      break
    jSfx += 1
  return chr(len(sFlex)-jSfx+48) + sStem[jSfx:] 


def changeWordWithSuffixCode (sWord, sSfxCode):
  if sSfxCode == "0":
    return sWord
  return sWord[:-(ord(sSfxCode[0])-48)] + sSfxCode[1:] if sSfxCode[0] != '0' else sWord + sSfxCode[1:]


# Prefix and suffix

def defineAffixCode (sFlex, sStem):
  """ Returns a string defining how to get stem from flexion. Examples:
      "0" if stem = flexion
      "stem" if no common substring
      "n(pfx)/m(sfx)"
    with n and m: chars with numeric meaning, "0" = 0, "1" = 1, ... ":" = 10, etc. (See ASCII table.) Says how many letters to strip from flexion.
      pfx [optional]: string to add before the flexion 
      sfx [optional]: string to add after the flexion
  """
  if sFlex == sStem:
    return "0"
  # is stem a substring of flexion?
  n = sFlex.find(sStem)
  if n >= 0:
    return "{}/{}".format(chr(n+48), chr(len(sFlex)-(len(sStem)+n)+48))
  # no, so we are looking for common substring
  sSubs = longestCommonSubstring(sFlex, sStem)
  if len(sSubs) > 1:
    iPos = sStem.find(sSubs)
    sPfx = sStem[:iPos]
    sSfx = sStem[iPos+len(sSubs):]
    n = sFlex.find(sSubs)
    m = len(sFlex) - (len(sSubs)+n)
    sAff = "{}/".format(chr(n+48)) if not sPfx else "{}{}/".format(chr(n+48), sPfx)
    sAff += chr(m+48) if not sSfx else "{}{}".format(chr(m+48), sSfx)
    return sAff
  return sStem


def changeWordWithAffixCode (sWord, sAffCode):
  if sAffCode == "0":
    return sWord
  if '/' not in sAffCode:
    return "# error #"
  sPfxCode, sSfxCode = sAffCode.split('/')
  sWord = sPfxCode[1:] + sWord[(ord(sPfxCode[0])-48):] 
  return sWord[:-(ord(sSfxCode[0])-48)] + sSfxCode[1:] if sSfxCode[0] != '0' else sWord + sSfxCode[1:]

Added graphspell/tokenizer.py version [17f452887e].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
# Very simple tokenizer

import re

_PATTERNS = {
  "default":
    (
      r'(?P<FOLDERUNIX>/(?:bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:/[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<FOLDERWIN>[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: [(]x86[)]|)|[\w.()]+)(?:\\[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<PUNC>[.,?!:;…«»“”"()/·]+)',
      r'(?P<ACRONYM>[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*)',
      r'(?P<LINK>(?:https?://|www[.]|\w+[@.]\w\w+[@.])\w[\w./?&!%=+*"\'@$#-]+)',
      r'(?P<HASHTAG>[#@][\w-]+)',
      r'(?P<HTML><\w+.*?>|</\w+ *>)',
      r'(?P<PSEUDOHTML>\[/?\w+\])',
      r'(?P<HOUR>\d\d?h\d\d\b)',
      r'(?P<NUM>-?\d+(?:[.,]\d+))',
      r"(?P<WORD>\w+(?:[’'`-]\w+)*)"
    ),
  "fr":
    (
      r'(?P<FOLDERUNIX>/(?:bin|boot|dev|etc|home|lib|mnt|opt|root|sbin|tmp|usr|var|Bureau|Documents|Images|Musique|Public|Téléchargements|Vidéos)(?:/[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<FOLDERWIN>[a-zA-Z]:\\(?:Program Files(?: [(]x86[)]|)|[\w.()]+)(?:\\[\w.()-]+)*)',
      r'(?P<PUNC>[.,?!:;…«»“”"()/·]+)',
      r'(?P<ACRONYM>[A-Z][.][A-Z][.](?:[A-Z][.])*)',
      r'(?P<LINK>(?:https?://|www[.]|\w+[@.]\w\w+[@.])\w[\w./?&!%=+*"\'@$#-]+)',
      r'(?P<HASHTAG>[#@][\w-]+)',
      r'(?P<HTML><\w+.*?>|</\w+ *>)',
      r'(?P<PSEUDOHTML>\[/?\w+\])',
      r"(?P<ELPFX>(?:l|d|n|m|t|s|j|c|ç|lorsqu|puisqu|jusqu|quoiqu|qu)['’`])",
      r'(?P<ORDINAL>\d+(?:er|nd|e|de|ième|ème|eme)\b)',
      r'(?P<HOUR>\d\d?h\d\d\b)',
      r'(?P<NUM>-?\d+(?:[.,]\d+|))',
      r"(?P<WORD>\w+(?:[’'`-]\w+)*)"
    )
}


class Tokenizer:

  def __init__ (self, sLang):
    self.sLang = sLang
    if sLang not in _PATTERNS:
      self.sLang = "default"
    self.zToken = re.compile( "(?i)" + '|'.join(sRegex for sRegex in _PATTERNS[sLang]) )

  def genTokens (self, sText):
    for m in self.zToken.finditer(sText):
      yield { "sType": m.lastgroup, "sValue": m.group(), "nStart": m.start(), "nEnd": m.end() }

Modified helpers.py from [4468e2a847] to [b55cd82bf9].

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
..
53
54
55
56
57
58
59


60
61
62
63
64
65
66
# Useful tools

import os
import shutil

import zipfile

from string import Template


class cd:
  "Context manager for changing the current working directory"
................................................................................
def createCleanFolder (sp):
  "make an empty folder or erase its content if not empty"
  if not os.path.exists(sp):
    os.makedirs(sp, exist_ok=True)
  else:
    eraseFolder(sp)
def fileFile (spf, dVars):
  "return file <spf> as a text filed with variables from <dVars>"
  return Template(open(spf, "r", encoding="utf-8").read()).safe_substitute(dVars)


def copyAndFileTemplate (spfSrc, spfDst, dVars):
> >
>
>
>
>
>
>
>
>
>1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
..
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
# Useful tools

import os
import shutil
import errno
import zipfile

from string import Template


class cd:
  "Context manager for changing the current working directory"
................................................................................
def createCleanFolder (sp):
  "make an empty folder or erase its content if not empty"
  if not os.path.exists(sp):
    os.makedirs(sp, exist_ok=True)
  else:
    eraseFolder(sp)


def copyFolderContent (spSrc, spDst):
  try:
    shutil.copytree(spSrc, spDst)
  except OSError as e:
    if e.errno == errno.ENOTDIR:
      shutil.copy(spSrc, spDst)
    else:
      raise


def fileFile (spf, dVars):
  "return file <spf> as a text filed with variables from <dVars>"
  return Template(open(spf, "r", encoding="utf-8").read()).safe_substitute(dVars)


def copyAndFileTemplate (spfSrc, spfDst, dVars):

Added js_extension/map.js version [640f46f082].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

// Map
/*jslint esversion: 6*/

if (Map.prototype.grammalecte === undefined) {
  Map.prototype.gl_shallowCopy = function () {
    let oNewMap = new Map();
    for (let [key, val] of this.entries()) {
      oNewMap.set(key, val);
    }
    return oNewMap;
  };

  Map.prototype.gl_get = function (key, defaultValue) {
    let res = this.get(key);
    if (res !== undefined) {
      return res;
    }
    return defaultValue;
  };

  Map.prototype.gl_toString = function () {
    // Default .toString() gives nothing useful
    let sRes = "{ ";
    for (let [k, v] of this.entries()) {
      sRes += (typeof k === "string") ? '"' + k + '": ' : k.toString() + ": ";
      sRes += (typeof v === "string") ? '"' + v + '", ' : v.toString() + ", ";
    }
    sRes = sRes.slice(0, -2) + " }";
    return sRes;
  };

  Map.prototype.gl_update = function (dDict) {
    for (let [k, v] of dDict.entries()) {
      this.set(k, v);
    }
  };

  Map.prototype.gl_updateOnlyExistingKeys = function (dDict) {
    for (let [k, v] of dDict.entries()) {
      if (this.has(k)){
        this.set(k, v);
      }
    }
  };

  Map.prototype.gl_reverse = function () {
    let dNewMap = new Map();
    this.forEach((val, key) => {
      dNewMap.set(val, key);
    });
    return dNewMap;
  };

  Map.prototype.grammalecte = true;
}

Added js_extension/regex.js version [0c1a934c00].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

// regex
/*jslint esversion: 6*/

if (RegExp.prototype.grammalecte === undefined) {
  RegExp.prototype.gl_exec2 = function (sText, aGroupsPos, aNegLookBefore=null) {
    let m;
    while ((m = this.exec(sText)) !== null) {
      // we have to iterate over sText here too
      // because first match doesn’t imply it’s a valid match according to negative lookbefore assertions,
      // and even if first match is finally invalid, it doesn’t mean the following eligible matchs would be invalid too.
      if (aNegLookBefore !== null) {
        // check negative look before assertions
        if ( !aNegLookBefore.some(sRegEx => (RegExp.leftContext.search(sRegEx) >= 0)) ) {
          break;
        }
      } else {
        break;
      }
    }
    if (m === null) {
      return null;
    }

    let codePos;
    let iPos = 0;
    m.start = [m.index];
    m.end = [this.lastIndex];
    try {
      if (m.length > 1) {
        // there is subgroup(s)
        if (aGroupsPos !== null) {
          // aGroupsPos is defined
          for (let i = 1; i <= m.length-1; i++) {
            codePos = aGroupsPos[i-1];
            if (typeof codePos === "number") {
              // position as a number
              m.start.push(m.index + codePos);
              m.end.push(m.index + codePos + m[i].length);
            } else if (codePos === "$") {
              // at the end of the pattern
              m.start.push(this.lastIndex - m[i].length);
              m.end.push(this.lastIndex);
            } else if (codePos === "w") {
              // word in the middle of the pattern
              iPos = m[0].search("[ ’,()«»“”]"+m[i]+"[ ,’()«»“”]") + 1 + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else if (codePos === "*") {
              // anywhere
              iPos = m[0].indexOf(m[i]) + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else if (codePos === "**") {
              // anywhere after previous group
              iPos = m[0].indexOf(m[i], m.end[i-1]-m.index) + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else if (codePos.startsWith(">")) {
              // >x:_
              // todo: look in substring x
              iPos = m[0].indexOf(m[i]) + m.index;
              m.start.push(iPos);
              m.end.push(iPos + m[i].length);
            } else {
              console.error("# Error: unknown positioning code in regex [" + this.source + "], for group[" + i.toString() +"], code: [" + codePos + "]");
            }
          }
        } else {
          // no aGroupsPos
          for (let subm of m.slice(1)) {
            iPos = m[0].indexOf(subm) + m.index;
            m.start.push(iPos);
            m.end.push(iPos + subm.length);
          }
        }
      }
    }
    catch (e) {
      if (typeof(helpers) !== "undefined") {
        helpers.logerror(e);
      } else {
        console.error(e);
      }
    }
    return m;
  };

  RegExp.prototype.grammalecte = true;
}

Added js_extension/set.js version [c1ba86ddef].>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

// Set
/*jslint esversion: 6*/

if (Set.prototype.grammalecte === undefined) {
  Set.prototype.gl_update = function (aSet) {
    for (let elem of aSet) {
      this.add(elem);
    }
  };

  Set.prototype.grammalecte = true;
}

Added js_extension/string.js version [34840fe9fe].

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

// String
/*jslint esversion: 6*/

if (String.prototype.grammalecte === undefined) {
  String.prototype.gl_count = function (sSearch, bOverlapping) {
    // http://jsperf.com/string-ocurrence-split-vs-match/8
    if (sSearch.length <= 0) {
      return this.length + 1;
    }
    let nOccur = 0;
    let iPos = 0;
    let nStep = (bOverlapping) ? 1 : sSearch.length;
    while ((iPos = this.indexOf(sSearch, iPos)) >= 0) {
      nOccur++;
      iPos += nStep;
    }
    return nOccur;
  };
  String.prototype.gl_isDigit = function () {
    return (this.search(/^[0-9⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_isLowerCase = function () {
    return (this.search(/^[a-zà-öø-ÿ0-9-]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_isUpperCase = function () {
    return (this.search(/^[A-ZÀ-ÖØ-ߌ0-9-]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_isTitle = function () {
    return (this.search(/^[A-ZÀ-ÖØ-ߌ][a-zà-öø-ÿ'’-]+$/) !== -1);
  };
  String.prototype.gl_toCapitalize = function () {
    return this.slice(0,1).toUpperCase() + this.slice(1).toLowerCase();
  };
  String.prototype.gl_expand = function (oMatch) {
    let sNew = this;
    for (let i = 0; i < oMatch.length ; i++) {
      let z = new RegExp("\\\\"+parseInt(i), "g");
      sNew = sNew.replace(z, oMatch[i]);
    }
    return sNew;
  };
  String.prototype.gl_trimRight = function (sChars) {
    let z = new RegExp("["+sChars+"]+$");
    return this.replace(z, "");
  };
  String.prototype.gl_trimLeft = function (sChars) {
    let z = new RegExp("^["+sChars+"]+");
    return this.replace(z, "");
  };
  String.prototype.gl_trim = function (sChars) {
    let z1 = new RegExp("^["+sChars+"]+");
    let z2 = new RegExp("["+sChars+"]+$");
    return this.replace(z1, "").replace(z2, "");
  };

  String.prototype.grammalecte = true;
}

Modified lex_build.py from [c786502779] to [57c70320f0].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#!python3

# Lexicon builder

import argparse
from distutils import dir_util

import grammalecte.dawg as fsa
from grammalecte.ibdawg import IBDAWG


def build (spfSrc, sLangName, sDicName, bJSON=False, cStemmingMethod="S", nCompressMethod=1):
  "transform a text lexicon as a binary indexable dictionary"
  oDAWG = fsa.DAWG(spfSrc, sLangName, cStemmingMethod)
  dir_util.mkpath("grammalecte/_dictionaries")
  oDAWG.writeInfo("grammalecte/_dictionaries/" + sDicName + ".info.txt")
  oDAWG.createBinary("grammalecte/_dictionaries/" + sDicName + ".bdic", int(nCompressMethod))
  if bJSON:
    dir_util.mkpath("grammalecte-js/_dictionaries")
    oDic = IBDAWG(sDicName + ".bdic")
    oDic.writeAsJSObject("grammalecte-js/_dictionaries/" + sDicName + ".json", bBinaryDictAsHexString=True)


def main ():
  xParser = argparse.ArgumentParser()
  xParser.add_argument("src_lexicon", type=str, help="path and file name of the source lexicon")
  xParser.add_argument("lang_name", type=str, help="language name")
  xParser.add_argument("dic_name", type=str, help="dictionary file name (without extension)")|
|

|
|
|

|

|1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#!python3

# Lexicon builder

import argparse
from distutils import dir_util

import graphspell.dawg as fsa
from graphspell.ibdawg import IBDAWG


def build (spfSrc, sLangName, sDicName, bJSON=False, cStemmingMethod="S", nCompressMethod=1):
  "transform a text lexicon as a binary indexable dictionary"
  oDAWG = fsa.DAWG(spfSrc, sLangName, cStemmingMethod)
  dir_util.mkpath("graphspell/_dictionaries")
  oDAWG.writeInfo("graphspell/_dictionaries/" + sDicName + ".info.txt")
  oDAWG.createBinary("graphspell/_dictionaries/" + sDicName + ".bdic", int(nCompressMethod))
  if bJSON:
    dir_util.mkpath("graphspell-js/_dictionaries")
    oDic = IBDAWG(sDicName + ".bdic")
    oDic.writeAsJSObject("graphspell-js/_dictionaries/" + sDicName + ".json", bBinaryDictAsHexString=True)


def main ():
  xParser = argparse.ArgumentParser()
  xParser.add_argument("src_lexicon", type=str, help="path and file name of the source lexicon")
  xParser.add_argument("lang_name", type=str, help="language name")
  xParser.add_argument("dic_name", type=str, help="dictionary file name (without extension)")

Modified make.py from [29a87bfcf1] to [850d6c4ce8].

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
...
201
202
203
204
205
206
207


208
209
210
211
212
213
214
...
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
...
272
273
274
275
276
277
278

279
280
281
282
283
284
285
...
297
298
299
300
301
302
303

304


305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
  hZip.writestr("setup.py", helpers.fileFile("gc_lang/fr/setup.py", dVars))


def copyGrammalectePyPackageInZipFile (hZip, spLangPack, sDicName, sAddPath=""):
  for sf in os.listdir("grammalecte"):
    if not os.path.isdir("grammalecte/"+sf):
      hZip.write("grammalecte/"+sf, sAddPath+"grammalecte/"+sf)
  for sf in os.listdir(spLangPack):
    if not os.path.isdir(spLangPack+"/"+sf):
      hZip.write(spLangPack+"/"+sf, sAddPath+spLangPack+"/"+sf)
  hZip.write("grammalecte/_dictionaries/"+sDicName, sAddPath+"grammalecte/_dictionaries/"+sDicName)


def create (sLang, xConfig, bInstallOXT, bJavaScript):
  oNow = datetime.datetime.now()
  print("============== MAKE GRAMMALECTE [{0}] at {1.hour:>2} h {1.minute:>2} min {1.second:>2} s ==============".format(sLang, oNow))

  #### READ CONFIGURATION
................................................................................
  for sf in os.listdir(spLang+"/modules"):
    if re.match(r"gce_\w+[.]py$", sf):
      sCodePlugins += "\n\n" + open(spLang+'/modules/'+sf, "r", encoding="utf-8").read()
      print(sf, end=", ")
  print()
  dVars["plugins"] = sCodePlugins  ## CREATE GRAMMAR CHECKER PACKAGE
  spLangPack = "grammalecte/"+sLang
  helpers.createCleanFolder(spLangPack)
  for sf in os.listdir("gc_core/py/lang_core"):
    if not os.path.isdir("gc_core/py/lang_core/"+sf):
      helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/py/lang_core/"+sf, spLangPack+"/"+sf, dVars)
  print("+ Modules: ", end="")
................................................................................
    dVars["dOptThunderbird"] = json.dumps(list(dVars["dOptThunderbird"].items()))
    
    # create folder
    spLangPack = "grammalecte-js/"+sLang
    helpers.createCleanFolder(spLangPack)

    # create files
    for sf in os.listdir("gc_core/js"):
      if not os.path.isdir("gc_core/js/"+sf) and sf.startswith("jsex_"):
        dVars[sf[5:-3]] = open("gc_core/js/"+sf, "r", encoding="utf-8").read()
    for sf in os.listdir("gc_core/js"):
      if not os.path.isdir("gc_core/js/"+sf) and not sf.startswith("jsex_"):
        helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/js/"+sf, "grammalecte-js/"+sf, dVars)
    open("grammalecte-js/WARNING.txt", "w", encoding="utf-8", newline="\n").write(sWarningMessage)
    for sf in os.listdir("gc_core/js/lang_core"):
      if not os.path.isdir("gc_core/js/lang_core/"+sf) and sf.startswith("gc_"):
        helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/js/lang_core/"+sf, spLangPack+"/"+sf, dVars)
................................................................................
    except ImportError:
      print("# No complementary builder <build.py> in folder gc_lang/"+sLang)
    else:
      build_module.build(sLang, dVars, spLangPack)

  return dVars['version']def main ():
  print("Python: " + sys.version)
  xParser = argparse.ArgumentParser()
  xParser.add_argument("lang", type=str, nargs='+', help="lang project to generate (name of folder in /lang)")
  xParser.add_argument("-b", "--build_data", help="launch build_data.py (part 1 and 2)", action="store_true")
  xParser.add_argument("-bb", "--build_data_before", help="launch build_data.py (only part 1: before dictionary building)", action="store_true")
................................................................................

  if xArgs.build_data:
    xArgs.build_data_before = True
    xArgs.build_data_after = True

  dir_util.mkpath("_build")
  dir_util.mkpath("grammalecte")

  dir_util.mkpath("grammalecte-js")  for sLang in xArgs.lang:
    if os.path.exists("gc_lang/"+sLang) and os.path.isdir("gc_lang/"+sLang):
      xConfig = getConfig(sLang)
      dVars = xConfig._sections['args']

      # copy gc_core common file in Python now to be able to compile dictionary if required
      for sf in os.listdir("gc_core/py"):
        if not os.path.isdir("gc_core/py/"+sf):
          helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/py/"+sf, "grammalecte/"+sf, dVars)
      open("grammalecte/WARNING.txt", "w", encoding="utf-8", newline="\n").write(sWarningMessage)

      # build data
      build_data_module = None
      if xArgs.build_data_before or xArgs.build_data_after:
        # lang data
        try:
          build_data_module = importlib.import_module("gc_lang."+sLang+".build_data")
        except ImportError:
          print("# Error. Couldn’t import file build_data.py in folder gc_lang/"+sLang)
      if build_data_module and xArgs.build_data_before:
        build_data_module.before('gc_lang/'+sLang, dVars, xArgs.javascript)
      if xArgs.dict or not os.path.exists("grammalecte/_dictionaries"):
        import lex_build
        lex_build.build(dVars['lexicon_src'], dVars['lang_name'], dVars['dic_name'], xArgs.javascript, dVars['stemming_method'], int(dVars['fsa_method']))
      if build_data_module and xArgs.build_data_after:
        build_data_module.after('gc_lang/'+sLang, dVars, xArgs.javascript)

      # make
      sVersion = create(sLang, xConfig, xArgs.install, xArgs.javascript, )

      # tests
      if xArgs.tests or xArgs.perf or xArgs.perf_memo:
        print("> Running tests")
        try:>
>
>
>< >
>
>
>
>
> |
<
| >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> >
|
>
>


<
<
<
<
<
<


|

>
>
>
>163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

177
178
179
180
181
182
183
...
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
...
255
256
257
258
259
260
261
262

263
264
265
266
267
268
269
270
...
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
...
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346


347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
  hZip.writestr("setup.py", helpers.fileFile("gc_lang/fr/setup.py", dVars))


def copyGrammalectePyPackageInZipFile (hZip, spLangPack, sDicName, sAddPath=""):
  for sf in os.listdir("grammalecte"):
    if not os.path.isdir("grammalecte/"+sf):
      hZip.write("grammalecte/"+sf, sAddPath+"grammalecte/"+sf)
  for sf in os.listdir("grammalecte/graphspell"):
    if not os.path.isdir("grammalecte/graphspell/"+sf):
      hZip.write("grammalecte/graphspell/"+sf, sAddPath+"grammalecte/graphspell/"+sf)
  hZip.write("grammalecte/graphspell/_dictionaries/"+sDicName, sAddPath+"grammalecte/graphspell/_dictionaries/"+sDicName)
  for sf in os.listdir(spLangPack):
    if not os.path.isdir(spLangPack+"/"+sf):
      hZip.write(spLangPack+"/"+sf, sAddPath+spLangPack+"/"+sf)def create (sLang, xConfig, bInstallOXT, bJavaScript):
  oNow = datetime.datetime.now()
  print("============== MAKE GRAMMALECTE [{0}] at {1.hour:>2} h {1.minute:>2} min {1.second:>2} s ==============".format(sLang, oNow))

  #### READ CONFIGURATION
................................................................................
  for sf in os.listdir(spLang+"/modules"):
    if re.match(r"gce_\w+[.]py$", sf):
      sCodePlugins += "\n\n" + open(spLang+'/modules/'+sf, "r", encoding="utf-8").read()
      print(sf, end=", ")
  print()
  dVars["plugins"] = sCodePlugins

  ## COPY GC_CORE COMMON FILES
  for sf in os.listdir("gc_core/py"):
    if not os.path.isdir("gc_core/py/"+sf):
      helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/py/"+sf, "grammalecte/"+sf, dVars)
  open("grammalecte/WARNING.txt", "w", encoding="utf-8", newline="\n").write(sWarningMessage)

  ## CREATE GRAMMAR CHECKER PACKAGE
  spLangPack = "grammalecte/"+sLang
  helpers.createCleanFolder(spLangPack)
  for sf in os.listdir("gc_core/py/lang_core"):
    if not os.path.isdir("gc_core/py/lang_core/"+sf):
      helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/py/lang_core/"+sf, spLangPack+"/"+sf, dVars)
  print("+ Modules: ", end="")
................................................................................
    dVars["dOptThunderbird"] = json.dumps(list(dVars["dOptThunderbird"].items()))
    
    # create folder
    spLangPack = "grammalecte-js/"+sLang
    helpers.createCleanFolder(spLangPack)

    # create files
    for sf in os.listdir("js_extension"):

      dVars[sf[:-3]] = open("js_extension/"+sf, "r", encoding="utf-8").read()
    for sf in os.listdir("gc_core/js"):
      if not os.path.isdir("gc_core/js/"+sf) and not sf.startswith("jsex_"):
        helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/js/"+sf, "grammalecte-js/"+sf, dVars)
    open("grammalecte-js/WARNING.txt", "w", encoding="utf-8", newline="\n").write(sWarningMessage)
    for sf in os.listdir("gc_core/js/lang_core"):
      if not os.path.isdir("gc_core/js/lang_core/"+sf) and sf.startswith("gc_"):
        helpers.copyAndFileTemplate("gc_core/js/lang_core/"+sf, spLangPack+"/"+sf, dVars)
................................................................................
    except ImportError:
      print("# No complementary builder <build.py> in folder gc_lang/"+sLang)
    else:
      build_module.build(sLang, dVars, spLangPack)

  return dVars['version']


def copyGraphspellCore (bJavaScript=False):
  helpers.createCleanFolder("grammalecte/graphspell")
  dir_util.mkpath("grammalecte/graphspell/_dictionaries")
  for sf in os.listdir("graphspell"):
    if not os.path.isdir("graphspell/"+sf):
      file_util.copy_file("graphspell/"+sf, "grammalecte/graphspell")
  if bJavaScript:
    helpers.createCleanFolder("grammalecte-js/graphspell")
    dir_util.mkpath("grammalecte-js/graphspell/_dictionaries")
    dVars = {}
    for sf in os.listdir("js_extension"):
      dVars[sf[:-3]] = open("js_extension/"+sf, "r", encoding="utf-8").read()
    for sf in os.listdir("graphspell-js"):
      if not os.path.isdir("graphspell-js/"+sf):
        file_util.copy_file("graphspell-js/"+sf, "grammalecte-js/graphspell")
        helpers.copyAndFileTemplate("graphspell-js/"+sf, "grammalecte-js/graphspell/"+sf, dVars)


def copyGraphspellDictionary (sDicName, bJavaScript=False):
  file_util.copy_file("graphspell/_dictionaries/"+sDicName.strip()+".bdic", "grammalecte/graphspell/_dictionaries")
  file_util.copy_file("graphspell/_dictionaries/"+sDicName.strip()+".info.txt", "grammalecte/graphspell/_dictionaries")
  if bJavaScript:
    file_util.copy_file("graphspell-js/_dictionaries/"+sDicName.strip()+".json", "grammalecte-js/graphspell/_dictionaries")


def main ():
  print("Python: " + sys.version)
  xParser = argparse.ArgumentParser()
  xParser.add_argument("lang", type=str, nargs='+', help="lang project to generate (name of folder in /lang)")
  xParser.add_argument("-b", "--build_data", help="launch build_data.py (part 1 and 2)", action="store_true")
  xParser.add_argument("-bb", "--build_data_before", help="launch build_data.py (only part 1: before dictionary building)", action="store_true")
................................................................................

  if xArgs.build_data:
    xArgs.build_data_before = True
    xArgs.build_data_after = True

  dir_util.mkpath("_build")
  dir_util.mkpath("grammalecte")
  if xArgs.javascript:
    dir_util.mkpath("grammalecte-js")

  copyGraphspellCore(xArgs.javascript)

  for sLang in xArgs.lang:
    if os.path.exists("gc_lang/"+sLang) and os.path.isdir("gc_lang/"+sLang):
      xConfig = getConfig(sLang)
      dVars = xConfig._sections['args']      # build data
      build_data_module = None
      if xArgs.build_data_before or xArgs.build_data_after:
        # lang data
        try:
          build_data_module = importlib.import_module("gc_lang."+sLang+".build_data")
        except ImportError:
          print("# Error. Couldn’t import file build_data.py in folder gc_lang/"+sLang)
      if build_data_module and xArgs.build_data_before:
        build_data_module.before('gc_lang/'+sLang, dVars, xArgs.javascript)
      if xArgs.dict:
        import lex_build
        lex_build.build(dVars['lexicon_src'], dVars['lang_name'], dVars['dic_name'], xArgs.javascript, dVars['stemming_method'], int(dVars['fsa_method']))
      if build_data_module and xArgs.build_data_after:
        build_data_module.after('gc_lang/'+sLang, dVars, xArgs.javascript)

      # copy dictionaries from Graphspell
      for sDicName in dVars['dic_name'].split(","):
        copyGraphspellDictionary(sDicName, xArgs.javascript)

      # make
      sVersion = create(sLang, xConfig, xArgs.install, xArgs.javascript, )

      # tests
      if xArgs.tests or xArgs.perf or xArgs.perf_memo:
        print("> Running tests")
        try:

Modified reader.py from [0c60e1da75] to [66f5eb17ae].

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#!python3
# Just a file for one-shot scripts

import os
import sys
import re

import grammalecte.ibdawg as ibdawg

oDict = ibdawg.IBDAWG("French.bdic")


def readFile (spf):
  if os.path.isfile(spf):
    with open(spf, "r", encoding="utf-8") as hSrc:|1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#!python3
# Just a file for one-shot scripts

import os
import sys
import re

import graphspell.ibdawg as ibdawg

oDict = ibdawg.IBDAWG("French.bdic")


def readFile (spf):
  if os.path.isfile(spf):
    with open(spf, "r", encoding="utf-8") as hSrc: