Grammalecte  Check-in [fd910bc078]

Overview
Comment:[graphspell] better multicasing handling
Downloads: Tarball | ZIP archive | SQL archive
Timelines: family | ancestors | descendants | both | trunk | graphspell
Files: files | file ages | folders
SHA3-256: fd910bc078c8488689eb2e44b09b318edf6acd401239cb0f0cece58cc337ac26
User & Date: olr on 2018-04-18 12:39:29
Other Links: manifest | tags
Context
2018-04-18
12:58
[graphspell] comment timethis check-in: 9afc3d6d2b user: olr tags: graphspell, trunk
12:39
[graphspell] better multicasing handling check-in: fd910bc078 user: olr tags: graphspell, trunk
10:06
[graphspell][js] coding style: spaces cleaning check-in: 009a55b028 user: olr tags: graphspell, trunk
Changes

Modified graphspell-js/char_player.js from [65595158af] to [7291fde2c1].

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80


81

82
83
84
85


86

87
88
89
90
91
92
93
94

95


96
97
98
99


100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116


117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

132


133
134
135
136137
138
139
140
141
142143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
    ["5", "sgSG"],
    ["6", "bdgBDG"],
    ["7", "ltLT"],
    ["8", "bB"],
    ["9", "gbdGBD"],
    ["0", "oôOÔ"],

    ["a", "aàâáäæ"],
    ["A", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["à", "aàâáäæ"],
    ["À", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["â", "aàâáäæ"],
    ["Â", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["á", "aàâáäæ"],
    ["Á", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["ä", "aàâáäæ"],
    ["Ä", "AÀÂÁÄÆ"],

    ["æ", "æéa"],
    ["Æ", "ÆÉA"],    ["c", "cçskqśŝ"],

    ["C", "CÇSKQŚŜ"],
    ["ç", "cçskqśŝ"],
    ["Ç", "CÇSKQŚŜ"],    ["e", "eéèêëœ"],

    ["E", "EÉÈÊËŒ"],
    ["é", "eéèêëœ"],
    ["É", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ê", "eéèêëœ"],
    ["Ê", "EÉÈÊËŒ"],
    ["è", "eéèêëœ"],
    ["È", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ë", "eéèêëœ"],

    ["Ë", "EÉÈÊËŒ"],    ["g", "gj"],
    ["G", "GJ"],
    


    ["i", "iîïyíìÿ"],

    ["I", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["î", "iîïyíìÿ"],
    ["Î", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ï", "iîïyíìÿ"],
    ["Ï", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["í", "iîïyíìÿ"],
    ["Í", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ì", "iîïyíìÿ"],
    ["Ì", "IÎÏYÍÌŸ"],

    ["j", "jg"],
    ["J", "JG"],

    ["k", "kcq"],
    ["K", "KCQ"],    ["n", "nñ"],
    ["N", "NÑ"],

    ["o", "oôóòöœ"],
    ["O", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ô", "oôóòöœ"],
    ["Ô", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ó", "oôóòöœ"],
    ["Ó", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ò", "oôóòöœ"],
    ["Ò", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ö", "oôóòöœ"],
    ["Ö", "OÔÓÒÖŒ"],

    ["œ", "œoôeéèêë"],

    ["Œ", "ŒOÔEÉÈÊË"],    ["q", "qck"],
    ["Q", "QCK"],
    ["s", "sśŝcç"],
    ["S", "SŚŜCÇ"],
    ["ś", "sśŝcç"],
    ["Ś", "SŚŜCÇ"],
    ["ŝ", "sśŝcç"],
    ["Ŝ", "SŚŜCÇ"],
    ["u", "uûùüú"],
    ["U", "UÛÙÜÚ"],
    ["û", "uûùüú"],
    ["Û", "UÛÙÜÚ"],
    ["ù", "uûùüú"],
    ["Ù", "UÛÙÜÚ"],
    ["ü", "uûùüú"],
    ["Ü", "UÛÙÜÚ"],
    ["ú", "uûùüú"],
    ["Ú", "UÛÙÜÚ"],

    ["v", "vw"],
    ["V", "VW"],

    ["w", "wv"],
    ["W", "WV"],

    ["x", "xck"],
    ["X", "XCK"],

    ["y", "yÿŷýỳ"],
    ["Y", "YŸŶÝỲ"],
    ["ÿ", "yÿŷýỳ"],
    ["Ÿ", "YŸŶÝỲ"],
    ["ŷ", "yÿŷýỳ"],
    ["Ŷ", "YŸŶÝỲ"],
    ["ý", "yÿŷýỳ"],
    ["Ý", "YŸŶÝỲ"],
    ["ỳ", "yÿŷýỳ"],
    ["Ỳ", "YŸŶÝỲ"],

    ["z", "zs"],
    ["Z", "ZS"],
  ]),

  d1toX: new Map([
    ["æ", ["ae",]],
    ["Æ", ["AE",]],
    ["b", ["bb",]],
    ["B", ["BB",]],|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

>
>
|
>
|
|
|

>
>
|
>
|
|
|
|
|
|
|
|
>
|
>
>

|
|

>
>
|
>
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|

>
>
>
>
>
>
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
>
|
>
>

|
|

>
>
>
|
|
|
|
|
|
>
>
>

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
    ["5", "sgSG"],
    ["6", "bdgBDG"],
    ["7", "ltLT"],
    ["8", "bB"],
    ["9", "gbdGBD"],
    ["0", "oôOÔ"],

    ["a", "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ"],
    ["A", "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ"],
    ["à", "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ"],
    ["À", "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ"],
    ["â", "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ"],
    ["Â", "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ"],
    ["á", "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ"],
    ["Á", "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ"],
    ["ä", "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ"],
    ["Ä", "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ"],

    ["æ", "æÆéÉaA"],
    ["Æ", "ÆæÉéAa"],

    ["b", "bB"],
    ["B", "Bb"],

    ["c", "cCçÇsSkKqQśŚŝŜ"],
    ["C", "CcÇçSsKkQqŚśŜŝ"],
    ["ç", "cCçÇsSkKqQśŚŝŜ"],
    ["Ç", "CcÇçSsKkQqŚśŜŝ"],

    ["d", "dDðÐ"],
    ["D", "DdÐð"],

    ["e", "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ"],
    ["E", "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ"],
    ["é", "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ"],
    ["É", "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ"],
    ["ê", "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ"],
    ["Ê", "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ"],
    ["è", "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ"],
    ["È", "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ"],
    ["ë", "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ"],
    ["Ë", "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ"],

    ["f", "fF"],
    ["F", "Ff"],

    ["g", "gGjJĵĴ"],
    ["G", "GgJjĴĵ"],
    
    ["h", "hH"],
    ["H", "Hh"],

    ["i", "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ"],
    ["I", "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ"],
    ["î", "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ"],
    ["Î", "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ"],
    ["ï", "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ"],
    ["Ï", "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ"],
    ["í", "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ"],
    ["Í", "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ"],
    ["ì", "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ"],
    ["Ì", "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ"],

    ["j", "jJgGĵĴ"],
    ["J", "JjGgĴĵ"],

    ["k", "kKcCqQ"],
    ["K", "KkCcQq"],

    ["l", "lLłŁ"],
    ["L", "LlŁł"],

    ["m", "mMḿḾ"],
    ["M", "MmḾḿ"],

    ["n", "nNñÑńŃǹǸ"],
    ["N", "NnÑñŃńǸǹ"],

    ["o", "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ"],
    ["O", "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ"],
    ["ô", "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ"],
    ["Ô", "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ"],
    ["ó", "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ"],
    ["Ó", "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ"],
    ["ò", "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ"],
    ["Ò", "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ"],
    ["ö", "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ"],
    ["Ö", "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ"],

    ["œ", "œŒoOôÔeEéÉèÈêÊëË"],
    ["Œ", "ŒœOoÔôEeÉéÈèÊêËë"],

    ["p", "pPṕṔ"],
    ["P", "PpṔṕ"],

    ["q", "qQcCkK"],
    ["Q", "QqCcKk"],

    ["r", "rRŕŔ"],
    ["R", "RrŔŕ"],

    ["s", "sScCçÇśŚŝŜ"],
    ["S", "SsCcÇ猜Ŝŝ"],
    ["ś", "sScCçÇśŚŝŜ"],
    ["Ś", "SsCcÇ猜Ŝŝ"],
    ["ŝ", "sScCçÇśŚŝŜ"],
    ["Ŝ", "SsCcÇ猜Ŝŝ"],

    ["t", "tT"],
    ["T", "Tt"],

    ["u", "uUûÛùÙüÜúÚūŪ"],
    ["U", "UuÛûÙùÜüÚúŪū"],
    ["û", "uUûÛùÙüÜúÚūŪ"],
    ["Û", "UuÛûÙùÜüÚúŪū"],
    ["ù", "uUûÛùÙüÜúÚūŪ"],
    ["Ù", "UuÛûÙùÜüÚúŪū"],
    ["ü", "uUûÛùÙüÜúÚūŪ"],
    ["Ü", "UuÛûÙùÜüÚúŪū"],
    ["ú", "uUûÛùÙüÜúÚūŪ"],
    ["Ú", "UuÛûÙùÜüÚúŪū"],

    ["v", "vVwW"],
    ["V", "VvWw"],

    ["w", "wWvV"],
    ["W", "WwVv"],

    ["x", "xXcCkK"],
    ["X", "XxCcKk"],

    ["y", "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ"],
    ["Y", "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ"],
    ["ÿ", "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ"],
    ["Ÿ", "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ"],
    ["ŷ", "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ"],
    ["Ŷ", "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ"],
    ["ý", "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ"],
    ["Ý", "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ"],
    ["ỳ", "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ"],
    ["Ỳ", "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ"],

    ["z", "zZsSẑẐźŹ"],
    ["Z", "ZzSsẐẑŹź"],
  ]),

  d1toX: new Map([
    ["æ", ["ae",]],
    ["Æ", ["AE",]],
    ["b", ["bb",]],
    ["B", ["BB",]],

Modified graphspell-js/ibdawg.js from [bda24bb426] to [1da88bd86f].

308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
    [sPfx, sWord, sSfx] = char_player.cut(sWord);
    let nMaxSwitch = Math.max(Math.floor(sWord.length / 3), 1);
    let nMaxDel = Math.floor(sWord.length / 5);
    let nMaxHardRepl = Math.max(Math.floor((sWord.length - 5) / 4), 1);
    let nMaxJump = Math.max(Math.floor(sWord.length / 4), 1);
    let oSuggResult = new SuggResult(sWord);
    this._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump);
    if (sWord.gl_isTitle()) {
      this._suggest(oSuggResult, sWord.toLowerCase(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump);
    }
    else if (sWord.gl_isLowerCase()) {
      this._suggest(oSuggResult, sWord.gl_toCapitalize(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump);
    }
    let aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit);
    if (sSfx || sPfx) {
      // we add what we removed
      return aSugg.map( (sSugg) => { return sPfx + sSugg + sSfx } );
    }
    return aSugg;
  }<
<
<
<
<
<308
309
310
311
312
313
314


315
316
317
318
319
320
321
    [sPfx, sWord, sSfx] = char_player.cut(sWord);
    let nMaxSwitch = Math.max(Math.floor(sWord.length / 3), 1);
    let nMaxDel = Math.floor(sWord.length / 5);
    let nMaxHardRepl = Math.max(Math.floor((sWord.length - 5) / 4), 1);
    let nMaxJump = Math.max(Math.floor(sWord.length / 4), 1);
    let oSuggResult = new SuggResult(sWord);
    this._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump);


    let aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit);
    if (sSfx || sPfx) {
      // we add what we removed
      return aSugg.map( (sSugg) => { return sPfx + sSugg + sSfx } );
    }
    return aSugg;
  }

Modified graphspell/char_player.py from [66be7760c3] to [e2226d7f4a].

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69


70

71
72
73
74


75

76
77
78
79
80
81
82
83
84

8586
87
88
89

90


91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105


106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121


122
123
124
125126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
  "5": "sgSG",
  "6": "bdgBDG",
  "7": "ltLT",
  "8": "bB",
  "9": "gbdGBD",
  "0": "oôOÔ",

  "a": "aàâáäæ",
  "A": "AÀÂÁÄÆ",
  "à": "aàâáäæ",
  "À": "AÀÂÁÄÆ",
  "â": "aàâáäæ",
  "Â": "AÀÂÁÄÆ",
  "á": "aàâáäæ",
  "Á": "AÀÂÁÄÆ",
  "ä": "aàâáäæ",
  "Ä": "AÀÂÁÄÆ",

  "æ": "æéa",
  "Æ": "ÆÉA",  "c": "cçskqśŝ",

  "C": "CÇSKQŚŜ",
  "ç": "cçskqśŝ",
  "Ç": "CÇSKQŚŜ",  "e": "eéèêëœ",

  "E": "EÉÈÊËŒ",
  "é": "eéèêëœ",
  "É": "EÉÈÊËŒ",
  "ê": "eéèêëœ",
  "Ê": "EÉÈÊËŒ",
  "è": "eéèêëœ",
  "È": "EÉÈÊËŒ",
  "ë": "eéèêëœ",
  "Ë": "EÉÈÊËŒ",

  "g": "gj",
  "G": "GJ",
  
  "i": "iîïyíìÿ",

  "I": "IÎÏYÍÌŸ",


  "î": "iîïyíìÿ",
  "Î": "IÎÏYÍÌŸ",
  "ï": "iîïyíìÿ",
  "Ï": "IÎÏYÍÌŸ",
  "í": "iîïyíìÿ",
  "Í": "IÎÏYÍÌŸ",
  "ì": "iîïyíìÿ",
  "Ì": "IÎÏYÍÌŸ",

  "j": "jg",
  "J": "JG",

  "k": "kcq",
  "K": "KCQ",  "n": "nñ",
  "N": "NÑ",

  "o": "oôóòöœ",
  "O": "OÔÓÒÖŒ",
  "ô": "oôóòöœ",
  "Ô": "OÔÓÒÖŒ",
  "ó": "oôóòöœ",
  "Ó": "OÔÓÒÖŒ",
  "ò": "oôóòöœ",
  "Ò": "OÔÓÒÖŒ",
  "ö": "oôóòöœ",
  "Ö": "OÔÓÒÖŒ",

  "œ": "œoôeéèêë",

  "Œ": "ŒOÔEÉÈÊË",  "q": "qck",
  "Q": "QCK",
  "s": "sśŝcç",
  "S": "SŚŜCÇ",
  "ś": "sśŝcç",
  "Ś": "SŚŜCÇ",
  "ŝ": "sśŝcç",
  "Ŝ": "SŚŜCÇ",

  "u": "uûùüú",
  "U": "UÛÙÜÚ",
  "û": "uûùüú",

  "Û": "UÛÙÜÚ",
  "ù": "uûùüú",
  "Ù": "UÛÙÜÚ",
  "ü": "uûùüú",
  "Ü": "UÛÙÜÚ",
  "ú": "uûùüú",
  "Ú": "UÛÙÜÚ",

  "v": "vw",
  "V": "VW",

  "w": "wv",
  "W": "WV",

  "x": "xck",
  "X": "XCK",

  "y": "yÿŷýỳ",
  "Y": "YŸŶÝỲ",
  "ÿ": "yÿŷýỳ",
  "Ÿ": "YŸŶÝỲ",
  "ŷ": "yÿŷýỳ",
  "Ŷ": "YŸŶÝỲ",
  "ý": "yÿŷýỳ",
  "Ý": "YŸŶÝỲ",
  "ỳ": "yÿŷýỳ",
  "Ỳ": "YŸŶÝỲ",

  "z": "zs",
  "Z": "ZS",
}

d1toX = {
  "æ": ("ae",),
  "Æ": ("AE",),
  "b": ("bb",),
  "B": ("BB",),|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

>
>
|
>
|
|
|

>
>
|
>
|
|
|
|
|
|
|
|
<
>

>
>
>
|
|

|
>
|
>
>
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|

>
>
>
>
>
>
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
>
|
>
>

|
|

>
>
>
|
|
|
|
|
|

|
<
<
>
|
>
>
>
>
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157


158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
  "5": "sgSG",
  "6": "bdgBDG",
  "7": "ltLT",
  "8": "bB",
  "9": "gbdGBD",
  "0": "oôOÔ",

  "a": "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ",
  "A": "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ",
  "à": "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ",
  "À": "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ",
  "â": "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ",
  "Â": "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ",
  "á": "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ",
  "Á": "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ",
  "ä": "aAàÀâÂáÁäÄāĀæÆ",
  "Ä": "AaÀàÂâÁáÄäĀāÆæ",

  "æ": "æÆéÉaA",
  "Æ": "ÆæÉéAa",

  "b": "bB",
  "B": "Bb",

  "c": "cCçÇsSkKqQśŚŝŜ",
  "C": "CcÇçSsKkQqŚśŜŝ",
  "ç": "cCçÇsSkKqQśŚŝŜ",
  "Ç": "CcÇçSsKkQqŚśŜŝ",

  "d": "dDðÐ",
  "D": "DdÐð",

  "e": "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ",
  "E": "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ",
  "é": "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ",
  "É": "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ",
  "ê": "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ",
  "Ê": "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ",
  "è": "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ",
  "È": "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ",
  "ë": "eEéÉèÈêÊëËēĒœŒ",

  "Ë": "EeÉéÈèÊêËëĒēŒœ",

  "f": "fF",
  "F": "Ff",

  "g": "gGjJĵĴ",
  "G": "GgJjĴĵ",
  
  "h": "hH",
  "H": "Hh",

  "i": "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ",
  "I": "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ",
  "î": "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ",
  "Î": "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ",
  "ï": "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ",
  "Ï": "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ",
  "í": "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ",
  "Í": "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ",
  "ì": "iIîÎïÏyYíÍìÌīĪÿŸ",
  "Ì": "IiÎîÏïYyÍíÌìĪīŸÿ",

  "j": "jJgGĵĴ",
  "J": "JjGgĴĵ",

  "k": "kKcCqQ",
  "K": "KkCcQq",

  "l": "lLłŁ",
  "L": "LlŁł",

  "m": "mMḿḾ",
  "M": "MmḾḿ",

  "n": "nNñÑńŃǹǸ",
  "N": "NnÑñŃńǸǹ",

  "o": "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ",
  "O": "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ",
  "ô": "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ",
  "Ô": "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ",
  "ó": "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ",
  "Ó": "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ",
  "ò": "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ",
  "Ò": "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ",
  "ö": "oOôÔóÓòÒöÖōŌœŒ",
  "Ö": "OoÔôÓóÒòÖöŌōŒœ",

  "œ": "œŒoOôÔeEéÉèÈêÊëË",
  "Œ": "ŒœOoÔôEeÉéÈèÊêËë",

  "p": "pPṕṔ",
  "P": "PpṔṕ",

  "q": "qQcCkK",
  "Q": "QqCcKk",

  "r": "rRŕŔ",
  "R": "RrŔŕ",

  "s": "sScCçÇśŚŝŜ",
  "S": "SsCcÇ猜Ŝŝ",
  "ś": "sScCçÇśŚŝŜ",
  "Ś": "SsCcÇ猜Ŝŝ",
  "ŝ": "sScCçÇśŚŝŜ",
  "Ŝ": "SsCcÇ猜Ŝŝ",

  "t": "tT",


  "T": "Tt",

  "u": "uUûÛùÙüÜúÚūŪ",
  "U": "UuÛûÙùÜüÚúŪū",
  "û": "uUûÛùÙüÜúÚūŪ",
  "Û": "UuÛûÙùÜüÚúŪū",
  "ù": "uUûÛùÙüÜúÚūŪ",
  "Ù": "UuÛûÙùÜüÚúŪū",
  "ü": "uUûÛùÙüÜúÚūŪ",
  "Ü": "UuÛûÙùÜüÚúŪū",
  "ú": "uUûÛùÙüÜúÚūŪ",
  "Ú": "UuÛûÙùÜüÚúŪū",

  "v": "vVwW",
  "V": "VvWw",

  "w": "wWvV",
  "W": "WwVv",

  "x": "xXcCkK",
  "X": "XxCcKk",

  "y": "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ",
  "Y": "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ",
  "ÿ": "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ",
  "Ÿ": "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ",
  "ŷ": "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ",
  "Ŷ": "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ",
  "ý": "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ",
  "Ý": "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ",
  "ỳ": "yYiIîÎÿŸŷŶýÝỲȳȲ",
  "Ỳ": "YyIiÎîŸÿŶŷÝýỳȲȳ",

  "z": "zZsSẑẐźŹ",
  "Z": "ZzSsẐẑŹź",
}

d1toX = {
  "æ": ("ae",),
  "Æ": ("AE",),
  "b": ("bb",),
  "B": ("BB",),

Modified graphspell/ibdawg.py from [eaec2d5a8e] to [14a561393f].

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
    l = self.morph(sWord)
    if sWord[0:1].isupper():
      l.extend(self.morph(sWord.lower()))
      if sWord.isupper() and len(sWord) > 1:
        l.extend(self.morph(sWord.capitalize()))
    return l

  #@timethis
  def suggest (self, sWord, nSuggLimit=10):
    "returns a set of suggestions for <sWord>"
    sWord = cp.spellingNormalization(sWord)
    sPfx, sWord, sSfx = cp.cut(sWord)
    nMaxSwitch = max(len(sWord) // 3, 1)
    nMaxDel = len(sWord) // 5
    nMaxHardRepl = max((len(sWord) - 5) // 4, 1)
    nMaxJump = max(len(sWord) // 4, 1)
    oSuggResult = SuggResult(sWord)
    self._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump)
    if sWord.istitle():
      self._suggest(oSuggResult, sWord.lower(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump)
    elif sWord.islower():
      self._suggest(oSuggResult, sWord.title(), nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump)
    aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit)
    if sSfx or sPfx:
      # we add what we removed
      return list(map(lambda sSug: sPfx + sSug + sSfx, aSugg))
    return aSugg

  def _suggest (self, oSuggResult, sRemain, nMaxSwitch=0, nMaxDel=0, nMaxHardRepl=0, nMaxJump=0, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord="", bAvoidLoop=False):|


<
<
<
<274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
    l = self.morph(sWord)
    if sWord[0:1].isupper():
      l.extend(self.morph(sWord.lower()))
      if sWord.isupper() and len(sWord) > 1:
        l.extend(self.morph(sWord.capitalize()))
    return l

  @timethis
  def suggest (self, sWord, nSuggLimit=10):
    "returns a set of suggestions for <sWord>"
    sWord = cp.spellingNormalization(sWord)
    sPfx, sWord, sSfx = cp.cut(sWord)
    nMaxSwitch = max(len(sWord) // 3, 1)
    nMaxDel = len(sWord) // 5
    nMaxHardRepl = max((len(sWord) - 5) // 4, 1)
    nMaxJump = max(len(sWord) // 4, 1)
    oSuggResult = SuggResult(sWord)
    self._suggest(oSuggResult, sWord, nMaxSwitch, nMaxDel, nMaxHardRepl, nMaxJump)
    aSugg = oSuggResult.getSuggestions(nSuggLimit)
    if sSfx or sPfx:
      # we add what we removed
      return list(map(lambda sSug: sPfx + sSug + sSfx, aSugg))
    return aSugg

  def _suggest (self, oSuggResult, sRemain, nMaxSwitch=0, nMaxDel=0, nMaxHardRepl=0, nMaxJump=0, nDeep=0, iAddr=0, sNewWord="", bAvoidLoop=False):