Grammalecte  Artifact [c84731594a]

Artifact c84731594a5ff6b0f6e30aaf02aec0917ddf23d70062b33c4a21351202289690:


"""
Grammar checker default options
"""

# generated code, do not edit

def getUI (sLang):
  "returns dictionary of UI labels"
  if sLang in _dOptLabel:
    return _dOptLabel[sLang]
  return _dOptLabel["fr"]


def getOptions (sContext="Python"):
  "returns dictionary of options"
  if sContext in dOpt:
    return dOpt[sContext]
  return dOpt["Python"]


lStructOpt = ${lStructOpt}


dOpt = {
  "Python": ${dOptPython},
  "Server": ${dOptServer},
  "Writer": ${dOptWriter}
}


_dOptLabel = ${dOptLabel}