Grammalecte  Artifact [9c8e1eeca8]

Artifact 9c8e1eeca89a2fa9b71688db5c79edbc7e009988394e9eaca1f3855676ae14e0:


// list of similar chars
// useful for suggestion mechanism

${map}


var char_player = {

  _dTransChars: new Map([
    ['à', 'a'], ['é', 'e'], ['î', 'i'], ['ô', 'o'], ['û', 'u'], ['ÿ', 'y'],
    ['â', 'a'], ['è', 'e'], ['ï', 'i'], ['ö', 'o'], ['ù', 'u'], ['ŷ', 'y'],
    ['ä', 'a'], ['ê', 'e'], ['í', 'i'], ['ó', 'o'], ['ü', 'u'], ['ý', 'y'],
    ['á', 'a'], ['ë', 'e'], ['ì', 'i'], ['ò', 'o'], ['ú', 'u'], ['ỳ', 'y'],
    ['ā', 'a'], ['ē', 'e'], ['ī', 'i'], ['ō', 'o'], ['ū', 'u'], ['ȳ', 'y'],
    ['ñ', 'n'],
    ['œ', 'oe'], ['æ', 'ae'], 
  ]),

  cleanWord: function (sWord) {
    // word simplication before calculating distance between words
    sWord = sWord.toLowerCase();
    let sRes = "";
    for (let c of sWord) {
      sRes += this._dTransChars.gl_get(c, c);
    }
    return sWord;
  },

  distanceDamerauLevenshtein: function (s1, s2) {
    // distance of Damerau-Levenshtein between <s1> and <s2>
    // https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_de_Damerau-Levenshtein
    try {
      let nLen1 = s1.length;
      let nLen2 = s2.length;
      let matrix = [];
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i] = new Array(nLen2 + 1);
      }
      for (let i = 0; i <= nLen1; i++) {
        matrix[i][0] = i;
      }
      for (let j = 0; j <= nLen2; j++) {
        matrix[0][j] = j;
      }
      for (let i = 1; i <= nLen1; i++) {
        for (let j = 1; j <= nLen2; j++) {
          let nCost = (s1[i] === s2[j]) ? 0 : 1;
          matrix[i][j] = Math.min(
            matrix[i-1][j] + 1,     // Deletion
            matrix[i][j-1] + 1,     // Insertion
            matrix[i-1][j-1] + nCost  // Substitution
          );
          if (i > 1 && j > 1 && s1[i] == s2[j-1] && s1[i-1] == s2[j]) {
            matrix[i][j] = Math.min(matrix[i][j], matrix[i-2][j-2] + nCost); // Transposition
          }
        }
      }
      //console.log(s2 + ": " + matrix[nLen1][nLen2]);
      return matrix[nLen1][nLen2];
    }
    catch (e) {
      helpers.logerror(e);
    }
  },


  // Method: Remove Useless Chars

  aVovels: new Set([
    'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y',
    'à', 'é', 'î', 'ô', 'û', 'ÿ',
    'â', 'è', 'ï', 'ö', 'ù', 'ŷ',
    'ä', 'ê', 'í', 'ó', 'ü', 'ý',
    'á', 'ë', 'ì', 'ò', 'ú', 'ỳ',
    'ā', 'ē', 'ī', 'ō', 'ū', 'ȳ',
    'h', 'œ', 'æ'
  ]),

  shrinkWord: function (sWord) {
    // remove vovels and h
    let sRes = "";
    for (let cChar of sWord.slice(1)) {
      if (!this.aVovels.has(cChar)) {
        sRes += cChar;
      }
    }
    return sWord.slice(0, 1).replace("h", "") + sRes;
  },


  // Similar chars

  d1to1: new Map([
    ["1", "liîLIÎ"],
    ["2", "zZ"],
    ["3", "eéèêEÉÈÊ"],
    ["4", "aàâAÀÂ"],
    ["5", "sgSG"],
    ["6", "bdgBDG"],
    ["7", "ltLT"],
    ["8", "bB"],
    ["9", "gbdGBD"],
    ["0", "oôOÔ"],

    ["a", "aàâáäæ"],
    ["A", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["à", "aàâáäæ"],
    ["À", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["â", "aàâáäæ"],
    ["Â", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["á", "aàâáäæ"],
    ["Á", "AÀÂÁÄÆ"],
    ["ä", "aàâáäæ"],
    ["Ä", "AÀÂÁÄÆ"],

    ["æ", "æéa"],
    ["Æ", "ÆÉA"],

    ["c", "cçskqśŝ"],
    ["C", "CÇSKQŚŜ"],
    ["ç", "cçskqśŝ"],
    ["Ç", "CÇSKQŚŜ"],

    ["e", "eéèêëœ"],
    ["E", "EÉÈÊËŒ"],
    ["é", "eéèêëœ"],
    ["É", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ê", "eéèêëœ"],
    ["Ê", "EÉÈÊËŒ"],
    ["è", "eéèêëœ"],
    ["È", "EÉÈÊËŒ"],
    ["ë", "eéèêëœ"],
    ["Ë", "EÉÈÊËŒ"],

    ["g", "gj"],
    ["G", "GJ"],
    
    ["i", "iîïyíìÿ"],
    ["I", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["î", "iîïyíìÿ"],
    ["Î", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ï", "iîïyíìÿ"],
    ["Ï", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["í", "iîïyíìÿ"],
    ["Í", "IÎÏYÍÌŸ"],
    ["ì", "iîïyíìÿ"],
    ["Ì", "IÎÏYÍÌŸ"],

    ["j", "jg"],
    ["J", "JG"],

    ["k", "kcq"],
    ["K", "KCQ"],

    ["n", "nñ"],
    ["N", "NÑ"],

    ["o", "oôóòöœ"],
    ["O", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ô", "oôóòöœ"],
    ["Ô", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ó", "oôóòöœ"],
    ["Ó", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ò", "oôóòöœ"],
    ["Ò", "OÔÓÒÖŒ"],
    ["ö", "oôóòöœ"],
    ["Ö", "OÔÓÒÖŒ"],

    ["œ", "œoôeéèêë"],
    ["Œ", "ŒOÔEÉÈÊË"],

    ["q", "qck"],
    ["Q", "QCK"],

    ["s", "sśŝcç"],
    ["S", "SŚŜCÇ"],
    ["ś", "sśŝcç"],
    ["Ś", "SŚŜCÇ"],
    ["ŝ", "sśŝcç"],
    ["Ŝ", "SŚŜCÇ"],

    ["u", "uûùüú"],
    ["U", "UÛÙÜÚ"],
    ["û", "uûùüú"],
    ["Û", "UÛÙÜÚ"],
    ["ù", "uûùüú"],
    ["Ù", "UÛÙÜÚ"],
    ["ü", "uûùüú"],
    ["Ü", "UÛÙÜÚ"],
    ["ú", "uûùüú"],
    ["Ú", "UÛÙÜÚ"],

    ["v", "vw"],
    ["V", "VW"],

    ["w", "wv"],
    ["W", "WV"],

    ["x", "xck"],
    ["X", "XCK"],

    ["y", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Y", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ÿ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ÿ", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ŷ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ŷ", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ý", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ý", "YŸIÎŶÝỲ"],
    ["ỳ", "yÿiîŷýỳ"],
    ["Ỳ", "YŸIÎŶÝỲ"],

    ["z", "zs"],
    ["Z", "ZS"],
  ]),

  d1toX: new Map([
    ["æ", ["ae",]],
    ["Æ", ["AE",]],
    ["b", ["bb",]],
    ["B", ["BB",]],
    ["c", ["cc", "ss", "qu", "ch"]],
    ["C", ["CC", "SS", "QU", "CH"]],
    ["ç", ["ss", "cc", "qh", "ch"]],
    ["Ç", ["SS", "CC", "QH", "CH"]],
    ["d", ["dd",]],
    ["D", ["DD",]],
    ["f", ["ff", "ph"]],
    ["F", ["FF", "PH"]],
    ["g", ["gu", "ge", "gg", "gh"]],
    ["G", ["GU", "GE", "GG", "GH"]],
    ["i", ["ii",]],
    ["I", ["II",]],
    ["j", ["jj", "dj"]],
    ["J", ["JJ", "DJ"]],
    ["k", ["qu", "ck", "ch", "cu", "kk", "kh"]],
    ["K", ["QU", "CK", "CH", "CU", "KK", "KH"]],
    ["l", ["ll",]],
    ["L", ["LL",]],
    ["m", ["mm", "mn"]],
    ["M", ["MM", "MN"]],
    ["n", ["nn", "nm", "mn"]],
    ["N", ["NN", "NM", "MN"]],
    ["o", ["au", "eau", "aut"]],
    ["O", ["AU", "EAU", "AUT"]],
    ["œ", ["oe", "eu"]],
    ["Œ", ["OE", "EU"]],
    ["p", ["pp", "ph"]],
    ["P", ["PP", "PH"]],
    ["q", ["qu", "ch", "cq", "ck", "kk"]],
    ["Q", ["QU", "CH", "CQ", "CK", "KK"]],
    ["r", ["rr",]],
    ["R", ["RR",]],
    ["s", ["ss", "sh"]],
    ["S", ["SS", "SH"]],
    ["t", ["tt", "th"]],
    ["T", ["TT", "TH"]],
    ["x", ["cc", "ct", "xx"]],
    ["X", ["CC", "CT", "XX"]],
    ["z", ["ss", "zh"]],
    ["Z", ["SS", "ZH"]],
  ]),

  d2toX: new Map([
    ["an", ["en",]],
    ["AN", ["EN",]],
    ["en", ["an",]],
    ["EN", ["AN",]],
    ["ai", ["ei", "é", "è", "ê", "ë"]],
    ["AI", ["EI", "É", "È", "Ê", "Ë"]],
    ["ei", ["ai", "é", "è", "ê", "ë"]],
    ["EI", ["AI", "É", "È", "Ê", "Ë"]],
    ["ch", ["sh", "c", "ss"]],
    ["CH", ["SH", "C", "SS"]],
    ["ct", ["x", "cc"]],
    ["CT", ["X", "CC"]],
    ["oa", ["oi",]],
    ["OA", ["OI",]],
    ["oi", ["oa", "oie"]],
    ["OI", ["OA", "OIE"]],
    ["qu", ["q", "cq", "ck", "c", "k"]],
    ["QU", ["Q", "CQ", "CK", "C", "K"]],
    ["ss", ["c", "ç"]],
    ["SS", ["C", "Ç"]],
  ]),

  // End of word
  dFinal1: new Map([
    ["a", ["as", "at", "ant", "ah"]],
    ["A", ["AS", "AT", "ANT", "AH"]],
    ["c", ["ch",]],
    ["C", ["CH",]],
    ["e", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait", "ent", "eh"]],
    ["E", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT", "ENT", "EH"]],
    ["é", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["É", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["è", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["È", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["ê", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["Ê", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["ë", ["et", "er", "ets", "ée", "ez", "ai", "ais", "ait"]],
    ["Ë", ["ET", "ER", "ETS", "ÉE", "EZ", "AI", "AIS", "AIT"]],
    ["g", ["gh",]],
    ["G", ["GH",]],
    ["i", ["is", "it", "ie", "in"]],
    ["I", ["IS", "IT", "IE", "IN"]],
    ["n", ["nt", "nd", "ns", "nh"]],
    ["N", ["NT", "ND", "NS", "NH"]],
    ["o", ["aut", "ot", "os"]],
    ["O", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["ô", ["aut", "ot", "os"]],
    ["Ô", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["ö", ["aut", "ot", "os"]],
    ["Ö", ["AUT", "OT", "OS"]],
    ["p", ["ph",]],
    ["P", ["PH",]],
    ["s", ["sh",]],
    ["S", ["SH",]],
    ["t", ["th",]],
    ["T", ["TH",]],
    ["u", ["ut", "us", "uh"]],
    ["U", ["UT", "US", "UH"]],
  ]),

  dFinal2: new Map([
    ["ai", ["aient", "ais", "et"]],
    ["AI", ["AIENT", "AIS", "ET"]],
    ["an", ["ant", "ent"]],
    ["AN", ["ANT", "ENT"]],
    ["en", ["ent", "ant"]],
    ["EN", ["ENT", "ANT"]],
    ["ei", ["ait", "ais"]],
    ["EI", ["AIT", "AIS"]],
    ["on", ["ons", "ont"]],
    ["ON", ["ONS", "ONT"]],
    ["oi", ["ois", "oit", "oix"]],
    ["OI", ["OIS", "OIT", "OIX"]],
  ]),


  // Préfixes et suffixes
  aPfx1: new Set([
    "anti", "archi", "contre", "hyper", "mé", "méta", "im", "in", "ir", "par", "proto",
    "pseudo", "pré", "re", "ré", "sans", "sous", "supra", "sur", "ultra"
  ]),

  aPfx2: new Set([
    "belgo", "franco", "génito", "gynéco", "médico", "russo"
  ]),


  cut: function (sWord) {
    // returns an arry of strings (prefix, trimed_word, suffix)
    let m = /^([a-zA-Zà-öÀ-Ö0-9_ø-ÿØ-ßĀ-ʯfi-st]+)(-(?:t-|)(?:ils?|elles|on|je|tu|nous|vous)$)/.exec(sWord);
    if (m) {
      return ["", m[1], m[2]];
    }
    return ["", sWord, ""];
  },

  // Other functions
  filterSugg: function (aSugg) {
    return aSugg.filter((sSugg) => { return !sSugg.endsWith("è") && !sSugg.endsWith("È"); });
  }

}